Menu
Artikel

Artikel (4172)

Det sker på Fur Museum til Åben Jul

Der er mere end bare de sædvanlige udstillinger, når Fur Museum åbner dørene kl. 12 til Åben Jul søndag den 27. november 2022.

I det nye velkomstrum er der borde, så man kan sætte sig og nyde både vådt og tørt. Eva sørger for, at der er noget på anretterbordene hele tiden.

På storskærmen kan du se en billedkavalkade med gamle og nyere foto fra Fur Havn og færgeriet. Det er John og René, der har været på jagt i Fur Lokalarkivs samling.

Du kan også se en særudstilling, hvor Lisbet Hauge viser, hvad der er kommet ud af efterårets tegnekursus på museet. Tak til kunstnerne.

Og så er der jo den traditionelle gættekonkurrence, hvor man skal sætte navn på de snurrige genstande, som Jens Westerlund har fundet. Der er en flaske vin til vinderen.

Hvis du mangler en gave, så er der fire udstillere, Aase Lykke, Yvonne Jeppesen, Hans Jørn Hybschmann og Henning Svinth, der byder på fristelser.

Og sidst men ikke mindst, så er der mange gaveideer i museet nye store butik, hvor Birthe står bag disken og er klar til at betjene dig.

Alle er velkomne på Fur Museum. Og der er naturligvis fri adgang.

Læs mere...

Portræt af Furs Forenede Foreninger

Furs Forenede Foreninger - FFF
Seks af Furs foreninger er gået sammen i Furs Forenede Foreninger (FFF). Det er et samvirke, der planlægger og gennemfører arrangementer, der er for store for den enkelte forening.
FFF blev stiftet i 1998 forud for gennemførelsen af et ”Åben Ø”-arrangement, hvor der deltog omkring 4000 personer.
Hver forening har udpeget 1-2 personer til FFF’s samarbejdsudvalg, der normalt holder 6 årlige møder. Her planlægges og evalueres arrangementerne, ligesom man koordinerer arbejdsopgaverne for de omkring 100 frivillige, der gennemfører arrangementerne.
FFF har en opsparet egenkapital, der gør foreningssamvirkets drift uafhængig af de deltagende foreningers økonomi. FFF’s virke har med en enkelt undtagelse givet et årligt overskud, der enten hensættes eller deles mellem de deltagende foreninger. Et underskud dækkes af den opsparede egenkapital. Du kan læse foreningens gældende vedtægter nederst i dette dokument.

FFF har 3 traditionsrige arrangementer, der gennemføres år efter år: Marchen Fur Rundt i juli, træskibssejladsen i september og en hjælperfest.

Marchen Fur Rundt:
Hvert år – altid den anden lørdag i juli – afholdes marchen Fur Rundt. Det skete første gang i 1969. Starten går fra havnen kl. 8 og et par timer frem. Mere end 1.000 personer løber, går, slentrer, sejler eller cykler øen rundt. Undervejs er der 3 rastepladser. Nogle tilbagelægger de godt 20 km på et par timer, andre bruger 6-8. Når man kommer i mål på Fur Havn kan man købe grillmad, drikkevarer og sidst på eftermiddagen også aftensmad. Om aftenen spilles der op til havnebal i det store telt. Alle er velkomne – med eller uden vabler!

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt:
Hvert år i uge 37 samles omkring 65 gamle træskibe til kapsejladsen Limfjorden Rundt. Skibene kommer fra Danmark, Norge og Sverige. Og det er Nordens største træskibssejlads. I løbet af fredagen anløber de stolte skibe Fur Havn med omkring 700 ”søfolk”. Om aftenen er der fællesspisning og musik i teltet. Næste morgen lyder startskuddet kl. 9. Skonnerter, galeaser og mange andre bådtyper forlader igen Fur for fulde sejl.
Man kan opleve folk, der samles på Furs udsigtspunkter for at nyde synet af de smukke sejlskibe på fjorden. Mange tager en tur på havnen om fredagen for på nærmeste hold at nyde skibene og duften af tjæret tovværk.

Hjælperfesten:
Det er blevet en tradition, at FFF hvert år i vinterperioden inviterer de omkring 100 frivillige til en hjælperfest, som tak for indsatsen. Den frivillige indsats er helt afgørende for foreningens virke. Til hjælperfesten inviteres de nye tilflyttere, der er kommet til Fur de seneste to år. Så får de også mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Læs mere om FFF på FurNyt:
Husk at der er fri søgning i FurNyts arkiv. Prøv at søge på foreningens navn eller en aktivitet.

Kontingent:
De deltagende foreninger skal indskyde 5.000 kr. for at blive optaget i Furs Forenede Foreninger. Medlemskredsen består af Fur Bådelaug, Fur kunst, Fur Læseforening, Fur Museums Støtteforening, Fur Tennisklub og Fur Ø-forening.

Furs Forenede Foreningers samarbejdsudvalg består af:
Formand John Brinch Bertelsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand Birgit Ladefoged: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sekretær Ute Wagner: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tovholder for Limfjorden Rundt Janne Søndergaard: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Birthe Vester: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Ea Fur: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Jørn Krone Kristensen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Kirsten Blegager: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Knud Peder Jensen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Lauers Ramskov: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem Otto Vester: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dette foreningsportræt er skrevet af John Brinch Bertelsen og sidst opdateret den 14/11 2022. Send info til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når portrættet skal opdateres.

Samarbejdsaftale for
Furs Forenede Foreninger
    
§1    Furs Forenede Foreninger (FFF) er et foreningssamvirke, der koordinerer samarbejdet om fællesarrangementer og – initiativer, der er for omfattende for den enkelte forening.

§ 2     Alle foreninger, der er hjemmehørende på Fur, kan optages i FFF mod at betale et indskud på 5.000 kr. Samarbejdsaftalen skal underskrives af medlemsforeningernes bestyrelsesformænd.

§3a    FFF ledes af et samarbejdsudvalg bestående af højest 2 repræsentanter for hver af de deltagende foreninger. Repræsentanterne udpeges af de enkelte foreningers bestyrelser og refererer tilbage til disse efter de enkelte foreningers forretningsorden.

§3b    FFF tegnes af formanden og kassereren. I tilfælde af formandens fravær af kassereren sammen med to andre medlem af samarbejdsudvalget.

§3c    FFF kan give prokura til en ekstern bogholder/regnskabsfører uden for samarbejdsudvalget.

§ 4     På første møde hvert år senest 1. maj konstituerer Samarbejdsudvalget sig med Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og Arrangementsansvarlige.

§5    På første møde hvert år udpeger samarbejdsudvalget 2 revisorer.

§6    Alle medlemmer af samarbejdsudvalget kan på deres foreningers vegne komme med forslag til fællesarrangementer. Det står de deltagende foreninger frit, om de ønsker at deltage i et forestående arrangement.

§ 7a     Et arrangement ledes af en arrangementsansvarlig som udpeges af samarbejdsudvalget. Den arrangementsansvarlige skal udpeges blandt samarbejdsudvalgets medlemmer.

 §7b     Alle foreninger tilmeldt FFF bidrager med medhjælpere til FFFs arrangementer. Den arrangementsansvarlige meddeler, i god tid før afholdelsen, de enkelte foreninger hvor mange medhjælpere, der er behov for og hvilke opgaver, der skal løses.

§8    Efter hvert arrangement skal der udarbejdes et arrangementsregnskab med samtlige afholdte udgifter og indtægter. Regnskabet skal godkendes af FFF’s samarbejdsudvalg.

§ 9     Et eventuelt arrangementsoverskud indsættes på FFF´s konto, indtil der er opbygget en likvid kapital på 60.000 kr. Den likvide kapital skal øges med 10.000 kr. årligt til beløbet udgør 90.000 kr.

§10a     FFF skal have 60.000 kr. i likvid kapital stigende med 10.000 kr. årligt til beløbet udgør 90.000 kr.

§10b Når FFF´s likvide kapital efter et arrangement overstiger 60.000 kr. - stigende med        10.000 kr. årligt til 90.000 kr. - skal der ske en uddeling af det overskydende beløb til de deltagende foreninger.
Foreninger, der har frameldt sig at stille med medhjælpere til et arrangement, deltager ikke i uddelingen efter dette konkrete arrangement.
§10c Uddelingen af overskud sker én gang årligt, inden udgangen af det pågældende kalenderår.

§11 Et eventuelt arrangementsunderskud dækkes af FFF´s likvide kapital.

§12.    En evt. ændring af den likvide kapital (jf. §10) skal godkendes af et flertal af de deltagende foreningers bestyrelser.

§13     FFF´s Samarbejdsudvalg kan ikke indgå i varige forpligtelser, der indebærer, at den likvide kapital falder til under 60.000 kr. stigende med 10.000 kr. årligt til 90.000 kr.

§14    En forening kan ekskluderes, hvis mindst 2/3 af de deltagende foreninger i FFF stemmer for det.

§15    En forening kan melde sig ud af FFF. Udmeldelse skal ske skriftligt og vil altid være med virkning pr. d. 31/12 i det kalenderår begæring om udmeldelse indgives. Begæringen skal være under¬skrevet af den pågældende forenings bestyrelsesformand.

§16    Hvis en forening ekskluderes eller træder ud af FFF, mister den pågældende forening både sit indskud og sin andel af den opsparede kapital.

§17    Hvis samtlige deltagende foreninger kollektivt opløser FFF, fordeles FFF aktiver mellem de deltagende foreninger. FFF betragtes som værende opløst, hvis antallet af deltagende foreninger falder til 4 eller derunder.

Denne samarbejdsaftale er godkendt af FFF’s samarbejdsudvalg foråret 2022 og efterfølgende af de enkelte foreningers bestyrelser. De deltagende foreninger tiltræder aftalen med formændenes underskrift. Samarbejdsaftalen erstatter tidligere aftaler og træder i kraft når der foreligger en underskrevet aftale, dog senest 1. juli 2022.Fur Ø-forening              Fur Bådelaug          Fur læseforening
Dorte Christensen         Tove Heidemann         Birte Vester

 
    
    
Fur Tennisklub         Fur Museums Støtteforening     Furkunst
Knud Peder Jensen         Otto Vester            Inge Lise Larsen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Efterårskoncerterne fylder Fur Forsamlingshus.

Læs mere...

Fur Redder Liv - Nyt foreningsportræt til FurNyt

Den 3. oktober 2022 var der stiftende generalforsamling i foreningen Fur Redder Liv.

Foreningens klare formål er at redde liv i tilfælde af hjertestop ved at fastholde og understøtte et frivilligt korps af tidligere 1-1-1-2 førstehjælpere og hjerteløbere.
Foreningen arbejder sammen med eksisterende ordninger inden for det præhospitale og forebyggende område.
Foreningen kan også synliggøre andre livreddende tiltag.

Du kan læse foreningens vedtægter nederst i dette portræt.

 

Medlemskredsen:
Foreningens aktive medlemmer er 1-1-2- førstehjælpere og hjerteløbere, der skal bo eller arbejde på Fur. Aktive medlemmer kan deltage i foreningens generalforsamlinger.
Man er passivt medlem, hvis man alene yder et tilskud eller sponsorat. Passive støttemedlemmer har ikke ret til at deltage i generalforsamlinger.

Kontingent:
Det er generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet for det kommende år. Du kan til enhver tid få oplyst kontingentet ved at kontakte formanden.

Få mere info om foreningen Fur Redder Liv
Formand: Brian Sørensen Bugge, tlf. 61 70 12 14; mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand: Ute Andrea Wagner, tlf. 29 92 42 20; mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dette foreningsportræt er skrevet af John Brinch Bertelsen den 15/11 2022. Send venligst info til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når portrættet skal opdateres.
Vedtægter for foreningen: `Fur redder liv´
                                                                                                                                                                       
1.Formål:
1.1. Foreningen sikrer, at øen Fur er i forbindelse med hjertestop et trygt sted at færdes for beboer og besøgende.
1.2. Foreningen skal fastholde og understøtte et frivilligt korps på Fur med tilknytning til eksisterende ordninger med relevante partner indenfor det præhospitale og forebyggende område.
1.3. Foreningen kan også fremme synliggørelsen af livreddende tiltag i forskellig form.
2.  
Hjemsted:
7884 Fur
3.Medlemmer:
3.1. Foreningens aktive medlemmer består af det frivillige korps på Fur, dvs. tidligere 1-1-2 førstehjælpere og hjerteløbere, som enten bor, eller arbejder fast på Fur.
3.2. Korpset yder en solid frivillig og uegennyttig indsats, som forudsætter, at medlemmerne er robuste og kompetente til at yde førstehjælp, når der er behov for det.
3.3. Der er mulighed for at være støttende medlem, igennem sponsorater og donationer.

4. Økonomi:
4.1. Medlemskab forudsætter et kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen, gældende for det efterfølgende regnskabsår.
4.2. Alle kan støtte foreningen med sponsorater, eller donationer.
4.3. Foreningen har mulighed for at ansøge om midler, der støtter formålene.
4.4. Regnskabet følger kalenderåret og årets regnskab skal godkendes på generalforsamlingen.
4.5. Det årsregnskab, der skal godkendes på generalforsamlingen, skal være påtegnet af en ekstern revisor uden for bestyrelsen.
4.6. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser. Eventuelle fordringer mod foreningen `Fur redder liv´ kan alene søges fyldestgjort i foreningens formue.
4.7. Foreningen `Fur redder liv´er en frivillig, ikke- erhvervsdrivende forening, hvor medlemmerne ikke kan modtage overskudsdeling eller formuedeling. Indtægterne skal alene anvendes til foreningens drift og opfyldelse af foreningens formål.

5. Generalforsamling:
5.1. Foreningen holder stiftende generalforsamling i sidste kvartal af 2022.
5.2. Årene efter stiftelsen inviterer bestyrelsen alle aktive medlemmer hvert år til et årsmøde, hvor der tilbydes genopfriskning af Hjerte- lunge redning med efterfølgende ordinær generalforsamling.
5.3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april.
5.4. Der kan indkaldes til ekstraordinært når et flertal af medlemmerne ønsker at afholde en generalforsamling.  
5.5. Varsling for generalforsamlingen offentliggøres 4 uger inden generalforsamlingen igennem elektronisk kommunikation.
5.6.  Punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingen.
5.7. Stemmeret har aktive medlemmer som er til stede under generalforsamlingen. Man kan ikke stemme pr. fuldmagt.
5.8. Støttende medlemmer kan deltage under generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
5.9. Dagsorden til generalforsamling:
5.9.1. Valg af dirigent
5.9.2. Valg af referent
5.9.3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
5.9.4. Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab
5.9.5. Fastsættelse af kontingent
5.9.6. Valg af bestyrelse og suppleant (der stemmes med håndsoprækning)
5.9.6.1. I lige år: Valg af formand for en to- årig periode
5.9.6.2. I ulige år: Valg af næstformand for en to-årig periode
5.9.6.3. I lige år: Valg af kasserer for en to- årige periode
5.9.6.4. Hvert år: Valg af suppleant for en et- årige periode
5.9.6.5. Hvert år: Valg af ekstern revisor
5.9.7. Indkomne forslag
5.9.8. Evt.
5.10. Referater fra generalforsamlingen skal godkendes af bestyrelsen og underskrives af formand, næstformand, dirigent og referent. Derefter rundsendes referatet digitalt til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen.

6. Tegningsretten:
6.1. Bestyrelsens to af tre medlemmer tegner foreningen.
6.2. Bestyrelsen kan give prokura til en ekstern regnskabsfører.

7. Opløsning af foreningen:
7.1. Foreningen kan nedlægges ved, at 2/3 del af medlemmerne træffer beslutning herom på en generalforsamling. Nedlæggelsen kan kun træde i kraft, efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpel flertal blandt de fremmødte kan bekræfte nedlæggelsen og tage stilling til fordeling af eventuel formue.
7.2. Hvis foreningen opløses, skal en eventuel formue doneres til en frivillig, ikke- erhvervsdrivende forening med et alment formål.

Godkendt på den stiftende generalforsamling den 3. okt. 2022.

Læs mere...

Teknologien i din lomme

Tirsdag den 22. november 2022 kan du på Fur Museum høre datalogerne Kaj Grønbæk og Kasper Green Larsen fortæller. I din smartphone og i din computer ligger der resultatet af mange års datalogisk forskning, men hvordan forsker man egentlig i datalogi? Kom og hør om teknologiens udvikling og den forskning i data, algoritmer og brugergrænseflader, som gavner os alle.

Foredraget bliver livestreamet fra Aarhus Universitet, der har fået støtte fra Carlsberg Fonden til at afholde en serie af offentlige foredrag. Museum Salling, Fur Museum og arbejdsgruppen Fur Foredrag indgår i det samarbejde, der gør det muligt at vise foredraget på Fur.

Du får mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til foredragsholderen og efterfølgende læse svarene på nettet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Foredragene bliver IKKE offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Det er altså kun tirsdag den 22. november, at du kan få mere viden om teknologien i din lomme.

Der er gratis adgang til Fur Museums nye velkomstbygning med storskærm og lyd i topkvalitet. John Brinch Bertelsen åbner dørene kl. 18.40, og Kirsten Høgh tager sig af teknikken. Foredraget begynder kl. 19.00 og varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser

Deltagere, der kommer fra fastlandet, kan komme gratis med færgen Det kræver forhåndstilmelding til Kirsten Høgh på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 30 20 53 58, så klarer Kirsten det praktiske.

Med dette foredrag slutter efterårets foredragsrække, men vi er klar med forårsprogrammet, der kommer på FurNyt i begyndelsen af det nye år.

Søger du mere information, så kontakt:
Museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 99 15 69 33.

Læs mere...

Har du oplevet, at en myndighed har bremset udviklingen på Fur?

Vi ved nok alle, at det er meget vanskeligt, at få lov til at etablere noget inden for et §3 område eller inden for 300 meter fra kysten og umuligt, hvis man bor tættere på kysten end 100 meter og uden for byzone.

Mon der findes andre eksempler på, at love og administrativ praksis har været en barriere for udviklingen på Fur? Det har måske været kommunen, staten, en styrelse eller et direktorat, der har ”spændt ben” for et initiativ.

Når Fur Udviklingsråd gerne vil have kendskab til eksempler så skyldes det, at udviklingsrådet netop nu er ved at formulere den endelige ansøgning om at komme i betragtning som en af de 10 Frilandsbyer og -øer, som skal udvælges til et forsøg. Det er folketinget, der vil sætte gang i en forsøgsordning for at undersøge, om en lempelse eller fritagelse for bestemte lovbestemmelser, kan være med til at skabe mere udvikling i små landsbyer og på små øer.

En forudsætning for, at man kan komme i betragtning er, at der er begrænsende love, som man kan dispensere fra. Og det skal dokumenteres i ansøgningen for at Fur kan blive en Friø.

Udviklingsrådet er især interesseret i at få eksempler, hvor lovgivningen har begrænset bosætningen eller erhvervsudviklingen på Fur. Det kan for eksempel være virksomheder, der har fået afslag på udvidelse. Personer der har fået nej til at etablere sig med overnatning, salg eller produktion. Personer, der har fået afslag på at bruge et sommerhus til helårsbolig.

Personer, der har fået nej til at bo helårs i en tidligere helårsbolig fordi ejendommen på et tidspunkt har fået status som fritidshus.

Der kan sikkert være mange andre eksempler – nok også nogle, man knapt kan forestille sig. Omvendt er der måske også eksempler på, at der er givet dispensation for gældende lov. Uanset hvad: Hvis du kender et eksempel, så kontakt venligst John Brinch Bertelsen fra Fur Udviklingsråd på 97 59 35 76 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  det skal ske i løbet af november, da ansøgningen skal være indsendt senest den 4. december.

Læs mere...

Fur Fiskeriforening - et opdateret portræt

Foreningens formål er at repræsentere erhvervsfiskerne på Fur i fiskeriorganisationerne, over for offentligheden og i forhold til myndighederne. Fur Fiskeriforening er en af de ældste foreninger på Fur.

Erhvervsfiskerne på Fur arrangerer den årlige muslingedag, der finder sted på Fur Havn den sidste lørdag i maj. Med omkring 3.000 deltagere er det årets største offentlige arrangement på øen.

Læs mere på FurNyt
Det er nemt at finde mere på FurNyt.dk. Skriv for eksempel muslingedag i søgefeltet på forsiden og tryk enter, Så får du en liste med artikler og video om muslingedagen. Søgningen kan gentages med andre søgeord. God læsning.

Kontakt Fur Fiskeriforening:
Formand Anders Dalsgaard Pedersen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Mobil 21 42 00 19.

Dette foreningsportræt er skrevet af John Brinch Bertelsen og senest revideret 12/11 2022. Send venligst besked til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når foreningsportrættet skal ændres.

 

Læs mere...

Fur Læseforening har opdateret sit foreningsportræt

Fur Læseforening

Foreningens formål er at give alle på Fur mulighed for at låne bøger og lydbøger.

Fur Læseforening blev i 1870 oprettet af fremsynede furboer, som ønskede at fremme læselysten på Fur. I dag drives foreningen med ulønnede kræfter, kontingenter og velvillig støtte fra lokale fonde. Læseforeningens bogudlån er tænkt som et supplement til Skive Kommunes bogbus, der kommer til Fur en gang ugentlig.

Fur Læseforening henvender sig til alle, hvad enten man er fastboende, sommerhusejer eller feriegæst.

Bogudlånet har til huse på Fur Ældrecenter på Tingagervej, hvor glasstuen velvilligt er stillet til rådighed.

Den ugentlige åbningstid er tirsdag og torsdag fra kl. 16 til 18.

Bogudlånet er stedet, hvor man mødes og udveksler tanker omkring litteratur og meget andet.

Der er altid kaffe/te på kanden og saftevand.

Fur Læseforening tilbyder:
- udlån af omkring 6000 bind, der årligt fornyes med 40-50 bøger.
- at der købes nye og aktuelle bøger, som ellers kan være svære at låne andre steder.
- at der er frivillig afleveringsdato, ingen faste tider og ingen bøder.
- at bringe bøger ud, hvis man ikke selv har mulighed for at komme i bogudlånet.
- at hjemlåne lydbøger fra Skive Bibliotek.

Husk: Karen Margrethe (Gette) er altid klar til at hjælpe. Med sit store kendskab til lånerne er hun i stand til at give individuel vejledning, så man lige netop kommer hjem med den gode bog.

Læs mere om foreningens virke:
Det er nemt at finde mere på FurNyt.dk. Skriv Fur Læseforening i søgefeltet på forsiden og tryk enter, Så får du en liste med artikler om foreningen. Søgningen kan gentages med andre søgeord. God læsning.

Kontingent:
Det koster 100 kr. årligt at være medlem af Fur Læseforening. Der kan betales via pengeinstitut, over giro eller i bogudlånet. Kontakt bogudlånets daglige leder: Karen

Margrethe(Gette)   
Tlf: 24 67 02 14
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsen består af:

Formand: Birte Vester.
Tlf: 23 96 16 24.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer: Gertrud Sørensen
Tlf: 21 90 57 69  
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretær:  Randi Winther
Tlf: 42 55 49 79
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Best. medlem: Elin Krabbe Poulsen.
Tlf: 96 83 30 00.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Dette foreningsportræt er skrevet af John Brinch Bertelsen og senest revideret 11/11 2022. Send venligst besked til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når foreningsportrættet skal opdateres.

Læs mere...

Genmanipulation – muligheder og etiske overvejelser

Tirsdag den 15. november 2022 kan du på Fur Museum høre genforsker Jacob Giehm Mikkelsen holde foredrag om genmanipulationens fagre nye verden.

Det molekylære værktøj CRISPR har vist sig at være nøglen til at manipulere livets kode, genomet. En revolution i genetisk forskning med uanede muligheder., der afføder væsentlige etiske diskussioner.

Foredraget bliver livestreamet fra Aarhus Universitet, der har fået støtte fra Carlsberg Fonden til at afholde en serie af offentlige foredrag. Museum Salling, Fur Museum og arbejdsgruppen Fur Foredrag indgår i det samarbejde, der gør det muligt at vise foredraget på Fur.

Du får mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til foredragsholderen og efterfølgende læse svarene på nettet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Foredragene bliver IKKE offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Det er altså kun tirsdag den 15. november, at du kan få mere viden om genmanipulation.

Der er gratis adgang til Fur Museums nye velkomstbygning med storskærm og lyd i topkvalitet. John Brinch Bertelsen åbner dørene kl. 18.40, og Kirsten Høgh tager sig af teknikken. Foredraget begynder kl. 19.00 og varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser

Deltagere, der kommer fra fastlandet, kan komme gratis med færgen Det kræver forhåndstilmelding til Kirsten Høgh på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 30 20 53 58, så klarer Kirsten det praktiske.

Og så slutter efteråret med endnu et foredrag:
22. november: Datalogien i din lomme.

Søger du mere information, så kontakt:
Museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 99 15 69 33.

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed