Menu
Artikel

Artikel (4199)

Fur Ø-Forening - Indkalder til Generalforsamling torsdag 9. februar 2023

Så er der gået endnu et år. Vi har haft mange emner på tapetet, som vil blive uddybet i beretningen på generalforsamlingen.

Vi er rigtig glade for, at Erik Wind i år vil fortælle om FurEver på vores generalforsamling.

FurEVER startede i 2019 som et stykke blankt papir med plads til at fylde gode energi-relaterede projekter på. Erik Wind er selvudnævnt projektleder i projektet, hvor også Energibyen Skive og Fur Udviklingsråd sidder i styregruppen.

Under den kommunalt styrede proces omkring Helhedsplanen, blev en energikortlægning fremlagt og vi fik mange gode forslag til energiprojekter på Fur. Disse er samlet i en handleplan som indeholder mange delprojekter, f.eks. Samkørsel, Delebilsfællesskaber, elbils-ø-taxa, energirenoverings- og tilskuds-rådgivning.

Der er brug for at prioritere i alle de gode idéer, så derfor indbydes til åben dialog efter oplægget, hvor den nuværende energikrise helt sikkert har gjort projektets muligheder endnu mere relevante og interessante.

Allerede inden generalforsamlingen er alle velkomne til at kommentere på energifur.dk

 

2023


En formand takker af:
Efter rigtig mange år, først i Sogneforeningen – nu Fur Ø–forening, har jeg valgt at stoppe, og lade nye unge komme til.  Det er en rigtig god bestyrelse at være med i. Alle arbejder sammen om, at få det hele til at fungere. Ud over bestyrelsen er der rigtig mange der også gerne gi´r et nap med. Tusind tak. Jeg fortsætter i Skive kommunes Ø udvalg, da jeg her er udpeget politisk. Ligeledes fortsætter jeg i bestyrelsen i Sammenslutningen af Danske småøer.

Jeg ønsker den nye bestyrelse og os alle god vind fremover.                 
Dorte.      Alle opfordres til at hjælpe med at få flere medlemmer ind i Fur Ø-foreningen.

Jo flere medlemmer vi er, desto stærkere ”stemme” får Fur i kommunen.
Vi opfordrer alle der melder sig ind, til at oplyse deres e-mail, så vi kan sende referater mm. direkte til medlemmerne. Send mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Dorte Christensen, FormandFur Ø-Arena åbner igen d. 1. april kl. 10.00

Vi håber rigtig mange vil forny deres medlemskort.
Medlemsbetaling via banken samtidig med kontingent eller mobile pay 69477Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.
2.    Bestyrelsens beretning.
3.    Fremlæggelse af regnskab.
4.    Fastsættelse af kontingent.
5.    Indkomne forslag.
      Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
      Karen Ladefoged og Dorte Christensen er på valg til bestyrelsen.
      Karen Ladefoged (indtrådt i bestyrelsen) og Johannes Christensen er på valg som suppleanter
7.    Valg af revisor. Niels Sohn er på valg.
8.    Eventuelt.

Kontingent:

Ø - foreningen: 150.00 kr. pr. par og 75,00 kr. for enlige.
Arenaen: 300.00 kr. for en husstand og 140,00 kr. for enlige.
Begge dele kan betales via netbank på konto 8510-0007231849.
Kan også betales via mobile pay 69477.

I kan også betale på kroen – forud for mødet.

Vær med til at styrke Fur Ø-Forening ved at melde Jer ind.

Læs mere...

LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer til - TURISMEDAG FOR SMÅØERNE - 14. marts

TURISMEDAG FOR SMÅØERNE

Tirsdag den 14. marts kl. 10.00 - 15.30 i Odense

Alle turistaktører på småøerne er velkomne.

Dagen vil byde på spændende oplæg og erfaringsudveksling med kolleger fra hele landet.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Vi lægger snarest mere information på vores hjemmesider, facebook-kanaler og i vores nyhedsbreve.

Du kan allerede nu tilmelde dig på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Der vil være et deltagergebyr på 150 kr. som også dækker fuld forplejning på dagen.

Læs mere...

Fur Udviklingsråd - foreningsportrættet er blevet opdateret

Det er Fur Udviklingsråds formål at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosættelse på Fur ud fra et strategisk helhedssyn. Ny viden, nytænkning og nye samarbejdsrelationer skal synliggøre og udnytte Furs potentiale som bo- og iværksætterø for aktive og kreative mennesker.

Fur Udviklingsråds aktiviteter
Udviklingsrådet har gennemført projektet KEFUR med hjemmesiden FlyttilFur.dk.
Udviklingsrådet har stået bag afholdelsen af Åben Ø på Fur og udpegningen af Årets Iværksætter.
Udviklingsrådet står bag kampagnen Flyt til Fur og udgiver en flyer om Tilflytterøen Fur.
Udviklingsrådet har en repræsentant i det Ø-udvalg, der er nedsat af Skive Kommune.
Udviklingsrådet hjælper interesserede tilflyttere med at finde bolig på øen.
Udviklingsrådet hjælper virksomheder med at søge støtte til etablering og udvidelse.
Kontakt formanden Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for mere info om de meget gunstige støttemuligheder, der er på Fur.

Medlemskab:
Medlemskredsen er åben for foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter foreningens virke og formål. Optagelse sker efter bestyrelsens godkendelse ved betaling af kontingent. Enhver kan indbetale individuelle, frivillige støttebidrag til foreningen uden at opnå medlemskab, stemmeret eller valgbarhed.    
Valgbare til bestyrelsen er personer der har faglige eller strategiske forudsætninger for at arbejde med erhvervsudvikling og bosættelse.
Foreningens vedtægter kan læses i deres helhed nedenfor.

Økonomi og kontingent:
Ved stiftelsen af Fur Udviklingsråd havde foreningen en egenkapital på 50.000-, der var stillet til rådighed af Foreningen Fur Brand og Fuur Sparekasses Erhvervsdrivende Fond. Derudover er foreningens økonomi baseret på hjemsøgte projektmidler, frivillige bidrag og kontingentindbetalinger. Generalforsamlingen har fastsat kontingentet til 500 kr. Optagelse sker efter ansøgning, der sendes til Fur Udviklingsråds formand.

Fur Udviklingsråds bestyrelse består af:
Formand: John Brinch Bertelsen. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
Næstformand: Betina Bugge. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sekretær: Erik Vind Andersen. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Menigt medlem: Anna Vestergaard. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Menigt medlem: Asbjørn Møller Nielsen. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
Menigt medlem: Bolette Dahl Pedersen. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Menigt medlem: Jørgen Ruby. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant: Astrid Jacobsen Kirk. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant: Kirsten Torp. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udviklingsrådets historie
Foreningen Fur Udviklingsråd blev stiftet den 15. juni 2015. Forud for den stiftende generalforsamling havde en lokal arbejdsgruppe brugt godt to år og 21 møder på at indsamle, data, lave analyser og dele erfaringer med fire andre lokalsamfund, der alle havde den samme opgave: At etablere et lokalt udviklingsforum.
De deltagende lokalsamfund var Fur, Gedser, Lundby, Rødding og Vestervig. Arbejdet foregik under ledelse af Hanne Tanvig fra Københavns Universitet i forbindelse med projektet ”Fem viser vejen – fra småprojekter til strategisk udvikling”. Projektet var finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Furs deltagelse blev betalt af Skive Kommunes Landsbyudvalg.
Den lokale arbejdsgruppe på Fur bestod af repræsentanter fra Foreningen Fur Brand, Foreningen FurNyt, Fur Bryghus, Fur Kunst.dk, Fur Sogneforening, Fursund Turistforening og Fuur Sparekasses Fonde. Som tovholder fungerede en lokal museumsinspektør med faglig erfaring i at arbejde med bosættelse, erhvervsudvikling og

Landdistriktsudvikling.
Arbejdsgruppen har lavet et overdragelsesdokument til Fur Udviklingsråd. Dokumentet er et udkast til en udviklingsstrategi, som udviklingsrådet skal arbejde videre med de kommende år. Brug dette link, så kan du læse overdragelsesdokumentet i en udgave der kan udskrives.
Klik her

Dette foreningsportræt er skrevet af John Brinch Bertelsen og senest revideret januar 2023. Send venligst besked til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når portrættet skal opdateres.

 

 


Nedenfor kan du læse Fur Udviklingsråds vedtægter i deres helhed 

Skive · Holstebro
Lars Kopp (H)
Bjarne Møller (H)
Christa Westergaard (H)
Jes Andersen (H)
Anders Jessen Schmidt(H)
Bjarne R. Korsgaard (H)


 

 
J.nr. 40556001/JW

Vedtægter for Fur Udviklingsråd

§ 1. Navn, hjemsted og stifter.

1.1. Foreningens navn er Fur Udviklingsråd

1.2. Foreningens hjemsted er øen Fur i Skive Kommune

1.3. Foreningen er en frivillig, almennyttig og ikke-erhvervsdrivende forening, der skal registreres hos Skat.

1.4. Foreningen er stiftet i 2015 af en arbejdsgruppe bestående af udpegede repræsentanter fra Foreningen Fur Brand, Foreningen FurNyt, Fur Bryghus, Fur Kunst.dk, Fur Sogneforening, Fursund Turistforening og Fuur Sparekasses Erhvervsdrivende Fond

§ 2. Formål.

2.1. Det er foreningens formål at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosættelse på Fur ud fra et strategisk helhedssyn. Ny viden, nytænkning og nye samarbejdsrelationer skal synliggøre og udnytte Furs potentiale som bo- og iværksætterø for aktive og kreative mennesker.

§ 3. Medlemskreds, økonomi og hæftelse.
 
3.1. Medlemskredsen er åben for foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter foreningens virke og formål.
Optagelse sker efter bestyrelsens godkendelse ved betaling af kontingent. Enhver kan indbetale individuelle, frivillige støttebidrag til foreningen uden at opnå medlemskab, stemmeret eller valgbarhed.
Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

3.2. Foreningens egenkapital udgør ved oprettelsen kr. 50.000-, der er stillet til rådighed af Foreningen Fur Brand og Fuur Sparekasses Erhvervsdrivende Fond. Beløbet overføres til Fur Udviklingsråds konto, når foreningen er stiftet og registreret med cvr-nr.

3.3. Bestyrelsen skal virke aktivt for at skaffe lokal og ekstern finansiering til projekter, der opfylder foreningens formål.

3.4. Bestyrelsen må ikke påbegynde et eksternt finansieret projekt før der er opnået tilsagn om fuld finansiering af projektet.

3.5. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser. Eventuelle fordringer mod Fur Udviklingsråd kan alene søges fyldestgjort i foreningens formue.

3.6. Fur Udviklingsråd er en frivillig forening, hvor medlemmerne ikke kan modtage overskudsdeling eller formuedeling. Indtægterne skal alene anvendes til foreningens drift og opfyldelse af foreningens formål.

3.7. I det omfang foreningens projekter kan danne grundlag for erhvervsvirksomhed til fremme af deltagernes økonomiske interesser, skal en sådan virksomhed etableres i egen selvstændig juridiske organisation, hvis økonomi er uafhængig af Fur Udviklingsråd.

3.8. Generalforsamlingen kan ekskludere det medlem, der modarbejder foreningens formål.

3.9. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

§ 4. Generalforsamling.

4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel via FurNyt.dk og mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

4.3. Stemmeberettigede er alle betalende medlemsorganisationer med en stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.5. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det. Der indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse med oplysning om det ønskede debatemne.

4.6. Bestyrelsens sekretær eller en af bestyrelsen udpeget person, skal føre referat af generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af generalforsamlingens ordstyrer og referenten.

§ 5. Bestyrelse.

5.1. Valgbare til bestyrelsen er personer med faglige eller strategiske forudsætninger for at arbejde med styrkelse af erhvervsudvikling og bosættelse.

5.2. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke medlemsrepræsentanter og som sådan ikke nødvendigvis medlem af de organisationer, der udgør medlemskredsen.

5.3. Bestyrelsen skal så vidt mulig sammensættes af ressourcepersoner med lokal forankring samt eksterne ressourcepersoner.

5.4. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf de 4 vælges på generalforsamlingen, og de tre udpeges efterfølgende af de fire generalforsamlingsudvalgte medlemmer.

5.5. De fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges med to + en suppleant på lige år og to + en suppleant på ulige år. Alle sidder for to år ad gangen. På det konstituerende bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling udpeger bestyrelsen de to medlemmer, der skal på valg efter et år.

5.6. De tre medlemmer, der udpeges af de fire generalforsamlingsudvalgte medlemmer, udpeges hvert år før det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan løbende udpege nye medlemmer til afløsning af udtrædende, hvorfor der ikke udpeges nogen suppleant. I tilfælde af stemmelighed/uenighed om valg af de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer sker valget ved lodtrækning.

5.7. Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling efter medlemmet er fyldt 70 år.

§ 6. Ledelse.

6.1. Når bestyrelsen består af 7 medlemmer, konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

6.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og forestår ledelsen af disse.

6.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.4. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.5. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

6.6. Over forhandlinger i bestyrelsen skal sekretæren føre referat, der udsendes til medlemmerne efter mødet. Referatet skal godkendes på det følgende møde og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet.
 
§ 7. Tegningsforhold.

7.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær eller efter aftale, kan næstformanden tegne foreningen sammen med et bestyrelsesmedlem.

7.2. Bestyrelsen kan give prokura efter de retningslinjer, der er fastsat i bestyrelsens forretningsorden.

7.3. Ved eventuelt køb af fast ejendom tegnes forening af den samlede bestyrelse.

§ 8.  Regnskab og revision.
 
8.1. Udviklingsrådets regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31/12 2015.

8.2. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af årsregnskabet. Bestyrelsen kan vælge at aflønne en ekstern regnskabsfører til at forestå bogholderiet og udarbejdelse af årsregnskab.

8.3. Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde og skal give et retvisende billede af foreningens indtægter og udgifter samt status over aktiver og passiver.

8.4. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte interne eller eksterne revisor, der ikke må have sæde i bestyrelsen.

8.5. Foreningens årsregnskab skal aflægges i så god tid, at det reviderede og underskrevne årsregnskab kan udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen til generalforsamlingen.

8.6. Projektregnskaber, der er med ekstern finansiering, skal udarbejdes og revideres i overensstemmelse med de vilkår, der stilles af tilskudsgiver.

8.7. Årsregnskabet fremlægges på generalforsamlingen til dennes godkendelse.

§ 9.  Vedtægtsændring og opløsning.

9.1. Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på en generalforsamling og kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Forslaget til vedtægtsændring skal være udsendt sammen med dagsordenen.

9.2. Vedtægtsændringen træder i kraft umiddelbart efter den generalforsamling, hvor ændringen er vedtaget.

9.3. Fur Udviklingsråd kan nedlægges, når et forslag herom opnår mindst ¾ af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 og højest 5 ugers mellemrum.

9.4. Ved foreningens ophør skal nettoformuen – efter eventuel tilbagebetaling af uforbrugte projektmidler til de tilskudsgivere, der kræver det - overdrages til fonde på Fur, der har et almennyttigt formål, især til fonde, hvor det almennyttige formål understøtter erhvervsudviklingen og tilflytningen på Fur. Beslutning herom træffes på den afsluttende generalforsamling. Bestyrelsen pålægges at offentliggøre likvidationsregnskabet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Fur den 15. juni 2015

Dirigent: Knud Erik Lykke.
Referent: Hans Jeppesen.

Læs mere...

Cafe` På Herrens Mark søger medarbejdere til den kommende sæson

Der er tale om fritids-/sommerferiejobs

Så er du klar til at tjene penge og tage vagter i sommerferien, i weekender og på  helligdage?  

Så se lige her:

Vi søger personale over 18 år til jobbet som cafémedarbejdere.

Er du fyldt  15 år et jobbet som opvasker og køkkenhjælper måske  noget for dig.

Profil:
Du er stabil og udadvendt, har let til smil, klar til at servicere vores glade gæster, kan nøjes med én uges sommerferie, du får selvfølgelig fridage hver uge efter aftale.

Kan du se dig selv i et friskt,  uformelt og positivt miljø og med øens bedste udsigt så send en kort ansøgning til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

De bedste Ø hilsen
Lisbeth og Jørgen

Læs mere...

Rådgivning til virksomheder om omstilling til grøn energi m.v.

Virksomhedsprogram forlænges og udvides

Nu får yderligere 2.650 virksomheder muligheden for at få tilskud til rådgivning, investeringer og kompetenceudvikling inden for grøn omstilling, digitalisering, professionalisering og eksport.

Du kan læse mere her:
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/virksomhedsprogrammet-forlaenges-og-udvides-med-nye-muligheder-virksomhederne

 

Læs mere...

Udvalget for Landdistrikter og Øer - er nu nedsat

Folketingets Udvalg for landdistrikter og øer er nu nedsat

Udvalget består af 29 medlemmer fra folketingets partier.

Ny formand for udvalget er Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Næstformand er Kris Jensen Skriver fra Socialdemokratiet.

Læs mere om udvalget:
https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/uloe

Medlemmerne - inkl. kontaktinformationer:
https://www.ft.dk/searchResults.aspx?sortln=desc&spokesman={BF80E04F-0D72-41A3-A7F1-F2409B3FCDFE}

 

Læs mere...

Forrygende Lis Sørensen & Band giver koncert på Fur Bryghus

Lis Sørensen er en af landets mest populære og elskede artister, der i en menneskealder har tryllebundet publikum på tværs af generationer med sine legendariske sangskat blandt andre:
’Fuld af Nattens Stjerner’, ’Tæt på Ækvator’, ’Mine Øjne De Skal Se’ og mange flere

Det gør hun igen på Fur Bryghus den 28. oktober 2023 kl. 21.00.

- Man kan roligt sige, at det er en tradition, at Lis Sørensen optræder på Fur Bryghus, når hun er på en af sine landsdækkende turneer. Lis elsker Fur og Fur elsker Lis, der gang på gang leverer en koncertoplevelse med en naturlig elegance, som uden tvivl vidner om hendes egen kærlighed til hende sange. Med sin varme og stærke vokal i centrum, favner Lis Sørensen et større og større publikum, og en aften i hendes selskab er både en rejse ned ad Memory Lane, og en energisk væren i øjeblikket, fortæller Restaurant- & Eventchef Danni Svane Boysen, Fur Bryghus.

Med sig på scenen har Lis Sørensen sit fantastiske band bestående af Jonas Krag, Mads Michelsen, Mikkel Riber og Steen Rasmussen.

Billetprisen er 265 kroner + gebyr per styk – og der er mulighed for at nyde en lækker tre retters koncertmenu til kr. 425,- pr. person før Lis Sørensen går på scenen.

Billetsalg og tilkøb af koncertmenu startede fredag den 13. januar 2023 kl. 10.00 på www.furbryghus.dk

 

Læs mere...

Er du klar til forårets foredrag på Fur Museum?

Foråret 2023 byder på seks spændende foredrag på Fur Museum. Det er foredrag i naturvidenskab, der livestreames fra Aarhus Universitet.

Du kan opleve nogle af landets førende forskere fortælle om de seneste landvindinger. Sæt kryds i kalenderen allerede nu til disse foredrag:

Tirsdag 28/02 2023 Hvad Grønlands indlandsis lærer os
Tirsdag 07/03 2023 Det er bare en virus.
Tirsdag 21/03 2023 Kaffe.
Tirsdag 28/03 2023 Stjernernes vilde liv.
Tirsdag 18/04 2023 Fremtidens RNA-medicin.
Tirsdag 25/04 2023 Myrer.

Se på https://ofn.au.dk/

FurNyt vil løbende bringe mere info om de enkelte foredrag.

Der er gratis adgang til foredragene i Fur Museums nye velkomstbygning med storskærm og lyd i topkvalitet. John Brinch Bertelsen åbner dørene kl. 18.40, og Kirsten Høgh tager sig af teknikken. Foredragene begynder kl. 19.00 og varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser

Deltagere, der kommer fra fastlandet, kan komme gratis med færgen Det kræver forhåndstilmelding til Kirsten Høgh på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 30 20 53 58, så klarer Kirsten det praktiske.

Mere info:
Museumsinspektør John Brinch Bertelsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og 99 15 69 33 eller 97 59 35 76.

Læs mere...

Fur Lokalarkiv har fornyet sit portræt

Fur Museum, Nederby 28, rummer også Fur Lokalarkiv, der samler på informationer om furboernes historie og udviklingen på øen. Til arkivet er tilknyttet to ansatte og flere frivillige, der hjælper til med håndtering af titusindvis af papirsider, fotografier og digital information.

Fur Lokalarkiv besvarer hvert år i hundredvis af spørgsmål fra medier, myndigheder, privatpersoner, studerende og virksomheder, der søger viden.
Informationerne fra lokalarkivet bliver også brugt, når museets kulturhistoriske medarbejdere laver udstillinger, holder foredrag eller skriver bøger og artikler.
Du er også velkommen til at kontakte arkivet, hvis du har et spørgsmål.

Hvad rummer Fur Lokalarkiv?
•    Arkivalier fra Furs foreninger, institutioner og virksomheder – f.eks. protokoller og regnskaber
•    Arkivalier vedrørende ejendomme og beboer på Fur
•    Mere end 10.000 registrerede fotos fra Fur
•    Kort, tegninger og malerier
•    Avisarkiv med Fur i Skive Folkeblad 1934-1976 og 1993 til nu
•    Kopisamlinger fra landsarkiv og Rigsarkiv
•    Bibliografi med næsten al publiceret litteratur vedrørende Fur
•    Film og lydbånd vedrørende Fur
•    Udstillinger ved Gammel Havn og museumsgården Det lille Land

Fuur Samlingen og Fur Basen:

Hvis du søger slægtsoplysninger henviser vi til Fur Basen, http://fuursamlingen.dk/FurBasen/index.htm  der rummer samtlige furboere fra år 1600 til 1930 og deres slægtsrelationer. Der kan søges på fornavne eller efternavne og udskrives anetavler og efterslægter. Det er Jens V. Olsen fra Roskilde, der siden 1954 har lavet et forbilledligt arbejde med digitalisering af oplysninger fra kirkebøger, folketællingslister og meget andet. Fur Basen er en del af Jens V. Olsens Fuur Samlingen http://fuursamlingen.dk/TNG/index.php


Vil du hjælpe?

Der er flere frivillige, der hjælper til på Fur Lokalarkiv med registrering og scanning af billeder, indtastning af kilder og arbejdet med avissamlingen. Hvis du har lyst til at blive frivillig, så kontakt arkivet. Det kan både være spændende og hyggeligt at være med til at bevare og tilgængeliggøre Furs og Furboernes historie.

 

Kontakt
Kontakt
Museumsassistent Martin Marx Lynderup
Email:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon 9915 6932

Museumsinspektør John Brinch Bertelsen
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 9915 6933

Åbningstider
Tirsdage fra kl. 9.00 til 15.00. og derudover efter aftale.
OBS. Der skal altid laves en forudgående aftale, hvis vi skal finde noget frem fra magasinet.

Siden 2007 har Fur Museum og Fur Lokalarkiv været en del af Museum Salling, der har mange tilbud. Du kan besøge:
•    Spøttrup Borg
•    Fur Museum
•    Skive Museum
•    Glyngøre Kulturstation
•    Annine Michelsens Mindestuer
•    Arkiver
•    Vandkantskole

Dette portræt er udarbejdet af John Brinch Bertelsen og er senest opdateret 5. januar 2023. Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. når portrættet skal opdateres.

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed