Menu
Artikel

Artikel (3598)

Referat fra møde i Ø udvalget den 4. september 2019 - færgepriser, riffelbane, gelænder, cykelstier, ollekolle, gratis færge for fastboende? - mv.

  • Udgivet i Artikel
  • Skrevet af

  • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/category_item.php on line 54
    Vær den første til at kommentere!

Til stede: Dorte Christensen, Jens Peder Hedevang, Erik Wind, Betina Bugge..
Fraværende: Per Arne Tejlgaard

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Ad 1: Godkendt.

2 Budget for færgeriet, færgepriser og færgetilskud.
Det har ikke været muligt at få oplysninger om, hvornår der kan forventes afklaring om, hvad de fremtidige tilskud til færgedrift vil være. Det er derfor ikke muligt for byrådet at vedtage et budget som omfatter andet end de kendte tilskud.

Udvalget for teknik og miljø har besluttet at sende forslag til gratisperioder for Fursund Færgeri til høring i Øudvalget. Sagen var forelagt for udvalget med følgende sagsfremstilling:

”Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer er tidligere besluttet udmøntet ved, at der indføres gratis perioder på Fursund Færgeri med start fredag før palmesøndag om foråret og med slut søndag i efterårsferien. For 2020 vil det betyde følgende to perioder:

•     At de gratis perioder på Fursund Færgeri for passagerer, biler m.v. for 2020 fastsættes til:
 
o    Fredag den 3. april - lørdag den 2. maj 2020 (30 dage)
o    Lørdag den 19. september – søndag den 18. oktober 2020 (30 dage)
 
Alternativt:
 
o    Fredag den 17. april - lørdag den 16. maj 2020 (30 dage)
o    Lørdag den 19. september – søndag den 18. oktober 2020 (30 dage)


Færgeriet foreslår, at den gratis periode flyttes væk fra påsken, idet der i 2019 var meget kø i påskedagene, og der var udsolgt flere steder på øen. Færgeriet ønsker fortsat, at perioderne skal følge kalendermånederne af hensyn til kommunikationen til brugerne af færgen. Ønsket er tidligere blevet stillet, men ikke efterkommet.
Forslagene har været til høring i Ø-udvalget, som behandlede det på møde den 20. juni 2019.Konklusionen fra Ø-udvalget blev, ”at Ø-udvalget anbefaler, at tilskuddet anvendes til forlængelse af gratisperioderne før 1. juli og efter 31. august (de to betalingsmåneder), således at der sker en ligelig fordeling på de to perioder. De gratis perioder skal også afspejle sig i årskort, så de bliver billigere.”

Folketinget har vedtaget lovforslag om forhøjelse af tilskud til færgedrift, men det er endnu ikke oplyst, hvor stor en andel Skive Kommune får af dette tilskud. ”

KL har på forespørgsel den 26. august oplyst, at der ikke vil komme nye udmeldinger i 2019 om færgetilskud. Der er rettet henvendelse til ministeriet for at afklare, hvornår der kommer nye meldinger.

Det er endnu uvist, hvornår det forhøjede tilskud udmeldes til kommunerne, så forvaltningen foreslår, at de to perioder i 2020, en forår og en efterår, fastsættes nu, og der efterfølgende tages stilling til en udvidelse af perioderne, når det nye tilskudsbeløb kendes..  

Ad 2: Efter udsendelse af dagsordenen var der kommet udmelding fra Social og Indenrigsministeriet om øget tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passager mv. På baggrund heraf vedtog Ø udvalget at indstille,
-at det øgede Ø tilskud i 2019 anvendes til at gøre færgetrafikken for passagerer, biler mv gratis med virkning fra 1.10.2019-31.12.2019 (begge dage incl ) for beboere med fast bopæl på Fur
-at færgetrafikken for passagerer, biler mv for beboere med fast bopæl på Fur bliver gratis i perioden 1.1.2020 til 31.12.2020 med undtagelse af ugerne 27-32 (29.06-2.08)
-at der er gratis perioder på Fursund Færgeri for passagerer, biler mv i 2020 i perioderne fredag den 3. april – lørdag den 2, maj og lørdag den 19.september – søndag den 18. oktober
-at gratisperioderne forlænges i det omfang, der er midler hertil inden for det modtagne Ø tilskud. Forlængelsen fordeles ligeligt på forår og efterår, og placeres i foråret efter den 2. maj og i efteråret forud for 19. september.


3 Sag til udtalelse i  Ø udvalget: Ansøgning om landzonetilladelse til riffelbane på Dalagervej 27 A.
Sagen – uden de nyeste oplysninger - var medtaget til udvalgets sidste møde, hvor beslutningen blev: ”Drøftedes. Det er væsentligt at gældende regler overholdes. Udvalget anbefaler, at der stilles krav om at der ikke skydes i højsæsonen for turisterne.”
Udvalget for teknik og miljø har besluttet at sende sagen til udtalelse i Ø udvalget.
Der henvises til vedlagte dagsordenspunkt, som beskriver sagen, kopi af indsigelser, oversigtskort og bilag vedrørende støjudbredelse.

Ad 3: Det blev oplyst at Ø foreningen har talt med formanden for jagtforeningen, som har oplyst, at foreningen vil skyde max 10 gange/år og at man ikke vil skyde i skoleferier og sommerferien. Ø udvalget anbefaler, at der meddeles tilladelse til at skyde 10 gange/år og at foreningen anmodes om at fortælle, hvornår man agter at skyde.


4 Gelænder
Teknisk forvaltning har fremsendt ansøgning om at få tilladelse til erstatte den nuværende trappe på Bette Jensens Hyw, så to kan gå op ad højen samtidigt. Der er meddelt godkendelse fra Slots – og Kulturstyrelsen herpå.
Teknisk forvaltning har oplyst, at forvaltningen er i gang med at indhente priser på arbejdet, som forventes igangsat i september.

Ad 4: Toges til efterretning.

5 Cykelstierne

Ad 5: Der blev spurgt om, hvor langt kommunen er nået med forbedringer af cykelstier og hvornår der bliver opsat nye skilte. Der henvises til referat fra mødet den 11. april.

6 Regler og muligheder for ollekolle

Ad 6: Det blev oplyst, at der er private, som har overvejelser om at danne et ollekolle.
Der er flere juridiske muligheder for at oprette et ollekolle, og interesserede opfordres til at deltage i et offentligt møde i Skive i efteråret 2019, hvor der vil blive orienteret om forskellige muligheder for at oprette seniorbofællesskaber mv.

7 Huse på Bjerregårds Bakke  
Der er rettet henvendelse til AAB, der ejer boligerne på Bjerregårdsbakke for at få en udtalelse herom. Denne udtalelse forventes at foreligge til mødet.

Ad 7: AAB har oplyst, at der fortsat arbejdes på nedrivning af 4 boliger på Bjerregaards Bakke. Det er bla.  på grund af udstykningsregler ikke muligt at sælge disse boliger enkeltvis. Interesserede henvises til at rette henvendelse til AAB.

8 Generalforsamling i Ø sammenslutningen

Ad 8: Det blev oplyst, at generalforsamling 2020 i Ø sammenslutningen afholdes på Fur. Borgmesteren og formanden for udvalget for teknik og miljø indbydes til at deltage heri den 16. maj fra kl 9. Det blev oplyst, at kommunen vil blive ansøgt om støtte til afholdelse af arrangementet.

9 Branden

Ad 9: Der blev efterspurgt nyt vedrørende ønskede arbejder på Branden.

10 Eventuelt
Tidspunktet for næste møde skal aftales. Der foreslås én af følgende datoer, begyndelsestidspunktet foreslås til kl 16.30.
Torsdag den 5.12
Torsdag den 12.12
Torsdag den 23.01
Torsdag den 30.01

Ad 10: Næste møde afholdes torsdag den 5. december kl 16.30 på Fur Camping.
Det blev givet en status vedrørende arbejdet med forslag til fredning af Nordfurs bakkelandskab. Forvaltningen mangler at få afklaring af, hvad der skal med i en råstofplan. Der afholdes et molermøde den 23 dm, hvor bla. forvaltningen og DN deltager, i forlængelse heraf vil forvaltningen drøfte med DN, hvordan vi kommer videre.
Det blev oplyst at der bliver arbejdet på at få opstillet en mobil bolig på Husvej, hvor interesserede, nye beboere på øen kan få mulighed for at bo i en begrænset periode.    


Lone Knudsen
Sekretariatschef    

Læs mere...

Træskibe i Fur havn

Igen i år d. 13 september har vi haft besøgt af de mange træskibe, der efter traditionen tro, gæster fur havn på deres tur: "Limfjorden rundt".

Jeg har ikke lige styr på, hvor mange gange de har gjort det, men jeg har fået oplyst, at de er i alt 61 skibe, der slår flok og følge, fra den ene havn til den anden.
De kom fredag eftermiddag, og forlod Fur havn lørdag formiddag, for at sejle til Skive, hvor de ville afslutte med en stor festlighed.

Jeg kunne ikke lade være at tage ud på havnen som sædvanligt, da de var ankommet, og det var en stor oplevelse at se alle de store flotte træskibe.

Jeg fotograferede også nogle af dem, da de forlod havnen for at sejle til Skive, og det var et flot syn.

Jo, det er et sandt tilløbsstykke for Fur, som tiltrækker en masse mennesker.

Læs mere...

Fur Museum - Gravhøj og Gelænder - 28. september til 20. oktober 2019

  • Udgivet i Artikel
  • Skrevet af

  • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/category_item.php on line 54
    Vær den første til at kommentere!

Udstillingsåbning lørdag den 28. september kl. 10.30

Udstillingen ”Gravhøj og Gelænder” giver den faktuelle viden, der er om højen og gengiver et udsnit af myndighedernes og mediernes omtale af sagen. I udstillingen er der både gelænder, nye gelænderprodukter og en video, der viser den udsigt, der gør Bette Jenses Hyw til en af Danmarks mest omtalte gravhøje.

Ingen anden dansk gravhøj har fået så megen spalteplads eller sendetid som Bette Jenses Hyw på Fur. Medierne har skildret en tvist mellem centrale myndigheder og borgere, der udøver civil ulydighed. Der har været markante holdninger. Nogle indlæg har ligefrem sået tvivl om højens ægthed.

Museumsinspektør John Brinch Bertelsen fortæller: ”Museet vil gerne mane nogle rygter til jorden og slå fast, at Bette Jenses Hyw er en rigtig gravhøj fra oldtiden. Det er bare ikke Bette Jenses Hyw men en af Stendalhøjene. Og Lille Jenses Høj var en helt tredje høj. Hvis det lyder forvirrende, så kom og se udstillingen om højen.

Udstillingen vises i perioden 28. september til 20. oktober 2019 og kan ses indenfor museets normale åbningstid. Der er gratis færge til Fur i hele visningsperioden.

For yderligere oplysninger kontakt:

Museumsinspektør John Brinch Bertelsen

T: 99156933

E: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Bette Jenses Hyw – Danmarks mest omtalte gravhøj! - foto: Museum Salling

Læs mere...

Gratis med Fur-færgen 

Fra lørdag den 21. Sept til søndag den 20. Oktober 2019 er der gratis overfart med Fur Færgen for følgende kategorier:


Busser, mc/knallerter, trailer, campingvogne, gående og biler (dog ikke erhverv)

Læs mere...

Virtual Island Summit - det første fælles møde blandt ø-boer fra hele verden - på internettet

Der kan læses meget mere om arrangementet her: https://www.islandinnovation.co/summit/

Fin video om arrangementet - kan du se her: https://youtu.be/jvetIQopfBs

Agendaen er her: https://www.islandinnovation.co/agenda/#tabs_desc_7289_2

- du indstiller tiderne i toppen på siden - ved at vælge 'London' og lægge en time til - så har du startstidspunktet her på Fur.

Det er gratis at tilmelde sig.

Læs mere...

Lusangis medarbejderudflugt 2019

Tirsdag d. 10.september havde vi vores årlige medarbejderudflugt, og denne gang var vi på Mors, for at gøre den usikker.

Vi var 14 medarbejdere, der tog af sted i 4 biler med 09.00 færgen.

Vi kørte direkte til Karby, hvor vi holdt ind og fik vores kaffe og medbragte snitter i et lille skovkirke hus, som tilhørte præstegården, som nu stod tomt
Det lignede et gammelt hønsehus, men var nu indrette til kirkelige formål.Herfra tog vi op i kirken, som var en utrolig flot kirke, som stammede fra 1100 tallet.
Her var Ellys fætter Finn Olesen kirkebetjent, og han gav en rigtig god orientering om kirken og dens historie. Vi fik også hilst på Stedets præst, som hed  Kristian Bergward. Han fortalte, at han var enepræst i 6 kirker på Sydmors, men at menigheden flytter med uanset, hvilken af kirkerne, der bliver benyttet.
Derfra kørte vi til Tæbring kirke, som han også var præst ved.
Den var ikke ret stor men meget køn.

Dernæst kørte vi ad de små slyngede veje til Bjergby, hvor Eva Gamm havde et Orangeri og Kaffehus samt Loppemarked.
Hun havde i et par år været forpagter på Fur Strandhotel og ville gerne have købt det, men de kunne ikke blive enige om prisen, så hun rejste til bage til sit sted på Mors, som hun havde ejet i 25 år, og indrettede det som galleri med en masse ting og sager, som hun solgte.
Hun havde opført en tilbygning, hvor vi fik en dejlig middag serveret.
Som hjælp havde hun Ellen Johanne Jacobsen, som havde boet på Fur, og været gift med Jørgen Jacobsen, der var driftsleder på Skamol.
Hun havde vel nok mange flotte ting til salg, især var der mange flotte malerier, så det gav lyst til at komme på besøg igen der oppe, en anden gang. Det var en pragtfuld oplevelse at besøge Eva Gamm.

Vi kørte på mange af de små og snørklede veje på Mors og kom hjem igen med 16.00 færgen.

Det regnede kraftigt da vi tog af sted, men holdt heldigvis op igen, inden vi kom til Mors, så vi fik alligevel en god tur ud af det.

Læs mere...

Fur Friskole fejrede sin 5 års fødselsdag - Se video

Omkring 100 børn og voksne mødte op lørdag eftermiddag den 7. september på Fur Friskole for at fejre, at skolen har eksisteret i fem år. Kl. 14 bød skoleleder Bente de fremmødte  i friskolens gymnastiksal  velkommen og takkede for al den velvilje og støtte friskolen havde mødt i de fem år. Derefter lagde skolens musikhold for med at spille og danse til "Marken er mejet…”, mens de mange fremmødte sang med.  Det var samtidig et goddag til skolens nye musiklærer Anders Øvre Kappel.

Her efter var der kaffebord med masser af kager, som forældrene havde bidraget med. Efter taler af friskolen formand, og den tidligere elev, Dagmar, der lige er startet på gymnasium i Skive. Dagmar fortalte om, det skifte det var, da skolen gik fra at være en folkeskole til at være en friskole. Pludselig var lærerværelset et sted, hvor eleverne godt måtte komme ud at have en egentlig grund til det. Efter kaffebordet foregik de øvrige aktiviteter i det fri.  Her var støvlekast, kæpheste væddeløb m.m.. Største trækplaster var en vandbalje med et siddebræt over, som blev udløst når en bold ramte udløsermekanismen. Mange både forældre, lærere og elever måtte en tur i baljen. Til slut blev der vist en videofilm med klip fra de fem år. Alle glædede sig over, at det var første dag i lang tid, hvor det ikke regnede og tilmed skinnede solen det meste af eftermiddagen.

Knud Peder Jensen

Se video: https://youtu.be/H2Y3DtUSOX0


Læs mere...

Besøg af "Det sejlende Sømandshjem" i Fur Havn

I weekenden  d. 7-9 september var sømandsmissionens sejlende skib på besøg i Fur havn.

Før i tiden havde der været et sømandshjem i alle de store havnebyer, men desværre er det gået sådan, at der nu kun er tre tilbage: Frederikshavn. Ålborg og København.

Derfor tog sømandsmissionen det pragtfulde gode tiltag i 2007 at købe et af marinens orlogsskibe og indrette det til sejlende sømandshjem, hvor de sejler rundt til 15-20 havne og holder åbent skib, som en erstatning for de nedlagte sømandshjem.

Jeg var om bord på skibet som var pragtfuldt indrettet, og fik en snak med skibets kaptajn som hed Leif Rasmussen om, hvordan det hele fungerer. Han havde været fisker og sømandsmissionær, inden han fik jobbet som ansvarlig og skibsfører på Skibet, som hed:"Bethel".

Foruden kaptejnen var der også nogle frivillige med, og én af dem var Harry Harregård, som jeg kender fra missionsarbejdet. Han var nu pensionist og var med som frivillig, og var meget glad for det. De var i alt 5 personer om bord, som alle var glade for deres job.

Desværre var der ikke rigtig nogen, der vidste at de ville være her, men de fortalte, at de næste år havde planer om at komme i flere dage og invitere folk til at komme og være med til møder, som vi alle må komme og deltage i, og det kan vi godt glæde os til.

De ville deltage i årets træskibssejlads næste week.end, men da er der ikke plads til, at de kan komme til kaj.

Det var en stor glæde for mig at besøge skibet og se, at deres arbejde bære frugt.

Læs mere...

Limfjorden Rundt anløber Fur

Fredag den 13. september 2019 anløber nordens største træskibssejlads Fur Havn. Og det er stort. Omkring 65 skibe med ca. 600 deltagere.
Det er i år 32. gang, at Limfjorden Rundt gennemføres. Sejladsen begynder ved Løgstør. Første etape går til Thisted. Dagen efter sejles anden etape til Struer. Næste dag tredje etape til Nykøbing. Efter endnu en overnatning sejles fredag morgen mod Fur. De stolte sejlskibe sejler nord og øst om Fur og forventes i havn i løbet af eftermiddagen.
”Mange steder på Fur kan man se folk, der samles på udsigtsstederne for at nyde synet af de flotte skuder. Når en god vind fylder sejlene, kan man godt forstå, at skibene er sammenlignet med stolte svaner.” Det siger John Brinch Bertelsen, der er formand for det foreningssamvirke, der står bag arrangementet. Og han fortsætter:
”Sejladsen trækker mange gæster til øen – også fra landsiden - så man skal ikke vente med at bestille plads hos spise- og overnatningsstederne. Limfjorden Rundt er en af de tilbagevendende begivenheder, der får Fur til at summe af liv og aktiviteter.”

Janne Søndergård, der koordinerer arrangementet på Fur,  fortæller:
”Om eftermiddagen kan man opleve travlhed og trængsel, når skibene skal fortøjres i Fur Havn og ved Branden. På Fur Havn er der boder med varer, grill og ølvogn samt masser af borde og bænke.
Man kan gå rundt og se på skibene. Mærke duften af tjære, tovværk og saltvand. Der snakkes. Nogle nyder en øl. Andre en is. Havnen summer af liv. Overalt ser man de frivillige hjælpere, der er iført røde skjorter. De har travt ved grill, ølvogn og i det kæmpestore festtelt, hvor der gøres klar til spisning."
Janne fortsætter: ”Kl. 19.00 er der spisning for de sejlende. Fur Bryghus og Dagli' Brugsen sponsorerer øl til maden – og det er naturligvis Fur-øl.
Kl. cirka 20 er der præmieoverrækkelse til etapevinderne.
Omkring kl. 21.00 åbnes teltet for alle interesserede. Folksinger Martin Dale underholder og alle er velkomne.”

Mange undrer sig over, hvordan et lille øsamfund med knapt 800 indbyggere kan klare så stort et arrangement. John Brinch Bertelsen har det enkle svar: ”Det er fællesskabet, der klarer opgaven. Sseks af øens foreninger deltager i Furs Forenede Foreninger, der også står bag marchen Fur Rundt i juli. Mere end 100 frivillige klarer alt fra planlægning til klargøring, bespisning, udskænkning og oprydning. Skive Kommune betaler for leje af det store spisetelt, men uden de lokale sponsorer og de mange frivillige hænder, kunne det ikke lade sig gøre. Øboer er aktive mennesker. De giver den gerne en skalle for at skabe en festlig ramme. Det gælder ikke mindst Janne, der er tovholder for alle de frivillige.”

”Ja”, fortsætter Janne Søndergaar: ”Nogle nyder, fordi andre yder. Når festteltet tømmes, går natholdet af frivillige i gang. De nøjes ikke kun med oprydningen efter midnat. De gør også klar til skippermødet lørdag morgen. Brugsen på Fur sponsorerer morgenkaffen, som andre frivillige (morgenholdet) kommer og laver.”
Lørdag morgen smides trosserne og skibene sejler ud til startlinjen. Kursen sættes mod Skive, hvor Limfjorden Rundt slutter.

John Brinch Bertelsen

 

Billederne har været bragt i forbindelse med en artikel fra 2012 - tak til fotografen !

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed