Menu

Fur Sogneforening - referat - 8. april 2010

  • Skrevet af 

Referat

Dagsorden

1. Underskrift af referat

2. Branding Fur

Drøftet opgavefordeling mellem Sogneforening, styregruppe, projektleder, temaansvarlige m fl. 
Styregruppen består af repræsentanterne fra Fur og valgt ud fra det erhverv /organisation de er i.

Holger Lundgaard Fur Sogneforening
Helga Madsen Socalministeriet
Lars Gerstrøm Socialministeriet
Henrik Willadsen Skive Kommune
Morten Prisholm Øernes LAG
Elke Mølgaard Byrådet
Ole Romby Sparekassefondene
Mildred Fog Erhvervslivet på Fur
Bo Pagh Schulz Fur Museum
Inger See Fur turistinformation
Anders Pedersen Fur fiskerne
Hans Jeppesen Fur Bådelaug
John Bertelsen Fur nyt

Ole Poul Hansen Projektleder
Morten Østergaard Sekretær

Hanne Tanvig der er Seniorrådgiver ved Skov og landskab, Københavns universitet er også tilsluttet projektet.

Som støtte gruppe for projektleder er
Hans Jeppesen
Elke Mølgaard
Inge See
John Bertelsen. Indtræder først når han er færdig med hans bosætningsrapport

Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et forretningsudvalg, som er lokalforankret. Opgaven bliver at have den nære kontakt til projektet.
 
”straks programmet” gennemgået.  Punkterne er sat op af projektlederen og er et generelt udpluk af de 60 punkter fra temadagen - og ønskes prioriteret. 
Bestyrelsen har dog ikke prioriteret punkterne, men ønsker ”straksprogrammet” sat op på Furnyt. På den måde vil vi informere befolkningen om punkterne, med mulighed for at kunne kommentere punkterne.

3. Ø-udvalg

Udvalget skulle konstituere sig; Formand Holger Lundgård, næstformand Elke Mølgård.
Der er indført nyt billetsystem til gæstesejlere, hvilket er sat i værk, sogneforeningen ønskede kommentarer indført i referatet.
Forslaget om ens færgekort i skoledistriktet diskuteret og tages op på næste møde.
Referatet fra møderne bedes gjort tydeligere/mere fyldestgørende.

4. Møde med Energimidt

Mødet flyttet til d. 26.4.2010, Hans deltager fra Sogneforeningen.

5. Sæsonstart Fur Ø-arena d. 17. april

I samarbejde med fur bådlaug.
- Overslag fra Panduro m.h. t. maling af træværk.
- Jørgen Justesen til gennemgang og reparationer af banerne. Lars og Holger
- tidsbestillingsskilte er lavet
- skilte på tysk og engelsk, Holger kontakter John B.
- vi deles om at sidde ved betalingsbordet denne dag.

6. Højskoledag

Birgit orienterede om evt. program og tilrettelæggelse af dagen.
Overslag over budget gennemgået. Vi skal finde de sidste penge v.hj.a. ansøgninger.
Satser på at holder brugerbetalingen i et rimeligt niveau. Knud Peder, John og Birgit arbejder videre

7. Furnyt

Dorte orienterede fra møde i bestyrelsen. Skulle nogle have kommentarer til hjemmesiden, bedes dette leveret til Dorte senest tirsdag d. 13.4.

8. Gennemgang af FFF samarbejdsaftale;

Kort drøftet. 

9. Næste møde d. 25. maj 2010 kl. 19.00 hos Dorte

Referent Birgit

Senest ændretMandag, 12 april 2010 13:52
Til toppen