Menu

Tilsagn om tilskud til nedsættelse af huslejen

Tilsagn om tilskud til nedsættelse af huslejen

Fra Ø-foreningen har vi modtaget følgende:

Tilsagn
om tilskud til nedsættelse af huslejen for 33 almene familieboliger beliggende på Fur i afdeling 16, Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Kommune

Bolig- og Planstyrelsen har den 27. januar 2021 modtaget ansøgning om tilsagn om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene familieboliger i henhold til § 8 i bekendtgørelse nr. 2136 af 21. december 2020 om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne

Ansøgers oplysninger

Følgende oplysninger fremgår af ansøgningen:
Ansøger er Skive Kommune og boligorganisationen Arbejdernes Andelsboligforening.
Der ansøges om tilsagn om tilskud til nedsættelse af huslejen i perioden 2021-2026 for 33 almene familieboliger beliggende på Fur i Arbejdernes Andelsboligforening i afdeling 16.
Der er på ansøgningstidspunktet 2 ledige familieboliger beliggende på Fur i afdelingen.
På ansøgningstidspunktet er den gennemsnitlige årlige husleje 918 kr. pr. m2.

Tilsagnsbeløb

Bolig- og planstyrelsen skal hermed på baggrund af de oplysninger, der er angivet i ansøgningen, meddele tilsagn om tilskud til nedsættelse af huslejen i henhold til kapitel 4 i bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne.
Tilskuddet udgør årligt 20.200 kr. pr. bolig (2020-prisniveau) og gives for perioden fra første månedsskifte efter tilsagnstidspunktet og til 31. december 2026.
Tilskudsbeløbet reguleres en gang årligt med virkning fra den 1. januar med ændringen i nettoprisindekset fra januar året før og til januar i det aktuelle år.2/2
På baggrund af udviklingen i nettoprisindekset udgør tilskuddet for 2021 20.239 kr. om året pr. bolig.

Betingelser for tilsagn

Det er en betingelse for tilskud, at der er meddelt ibrugtagningstilladelse til boligen på ansøgningstidspunktet. Der kan kun ydes tilskud for den periode, hvor en bolig er udlejet.
Tilsagnet indebærer, at huslejen for de boliger, som tilsagnet omfatter, skal nedsættes svarende til tilsagnsbeløbet fra første månedsskifte efter tilsagnstidspunktet og frem til 31. december 2026.

Udbetaling af tilskud

Udbetaling Danmark udbetaler tilskud til nedsættelse af huslejen til boligorganisationen. Udbetalingen sker bagud hvert kvartal den sidste bankdag i marts, juni, september og december kvartal som et acontobeløb beregnet på baggrund af tilsagnet.
Senest den 15. februar hvert år (første gang senest 15. februar 2022) indsender boligorganisationen til Udbetaling Danmark en opgørelse over antallet af måneder, hvor hver enkelt tilskudsberettigede bolig har været udlejet. Opgørelsen skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.
I forbindelse med acontoudbetaling for 2. kvartal hvert år foretager Udbetaling Danmark på baggrund af boligorganisationens opgørelse regulering af acontoudbetalinger for det foregående år. Hvis statens tilbagebetalingskrav overstiger 2. kvartals tilskud, opkræves det overskydende beløb af Udbetaling Danmark.

Med venlig hilsen
Rita Munk
Chefkonsulent
Almene Boliger og Byfornyelse
Indenrigs- og Boligministeriet
Bolig- og Planstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Senest ændretTirsdag, 09 marts 2021 09:07
Til toppen