Menu

Fursund Turistforenings generalforsamling 2020

Fursund Turistforenings generalforsamling 2020

Vores vedtægter siger vi skal afholde generalforsamling inden udgangen af marts måned. Grundet Corona-krisen har det ikke været muligt for os som tidligere indkaldt, at afholde generalforsamlingen den 17. marts 2020. Da sæsonen i skrivende stund allerede er toppet og på retur - og generalforsamlingen omhandler 2019 - har bestyrelsen derfor besluttet, at generalforsamlingen er aflyst i 2020 - ud fra det faktum ikke at have modtaget indkomne forslag forud generalforsamlingen.

§ 7 Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
3. Orientering vedr. turistkontorets aktiviteter i det forløbne år.
4. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og budget.
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
6. Forslag fremsat af bestyrelsen og foreningens medlemmer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (for en 2-årig periode) + 2 suppleanter.
8. Valg af 1 revisor (for en 2-årig periode) + 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Stk. 2: Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen har forslag til til vedtægternes pkt. 5+7+8:

5. Bestyrelsen forslår uændret kontingent.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (for en 2 årig periode), foreslår bestyrelsen genvalg af Torben Rasmussen , Sigurd Egenæs, Pia Frøslev og Janne Søndergaard. Som suppleanter forestår bestyrelsen genvalg af Anette Dalsgaard  som 2. suppleant og som ny 1.suppleant Berit Holmboe.

8. Valg af 2 revisor (for en 2-årig periode), foreslår bestyrelsen genvalg af Annelise Haagen og ny revisor
Anne Marie Mortensen. Som revisorsuppleant foreslår bestyrelsen valg af Lisbeth Klode.

Såfremt medlemmer ønsker at indstille andre kandidater til bestyrelsen skal evt. forslag være bestyrelsen i hænde inden 3 uger, hvorefter der i dette tilfælde vil blive taget initiativ til en valgprocedure.

Husk kontingent for støttemedlemmer kr. 100,- kan indbetales på konto 8510-0007224893. Husk at oplyse navn.

På vegne af bestyrelsen for Fursund Turistforening

Brian Sørensen Bugge

 
Bestyrelsens beretning for Fursund Turistforening - 2019

2019 har været på mange måder være et hårdt år for Fursund Turistforening

Det har også været et barsk, frustreret og uroligt år for bestyrelsen, det kommer jeg tilbage til i vores beretning.

Men vi startede godt, med igen at være på Ferie for alle messen i Herning, det kom over 60.000 gæster, og det var mellem 8-10.000 på vores fælleds stand, dejligt at se hvordan 9 af Furs virksomheder står sammen om at sælge vores Ø, alle deltager og giver den fuld gas i de 3 dage, ikke for egens vinding skyld, men for alle på Fur – som vi siger: sammen er vi stærke. En messe hvor op mod 15 virksomheder, personer og fonde betales de godt 90 t.kr. det koster, så messen koster ikke noget for Turistforeningen.

Så kom hverdagen der startet med et regnskab der viste et underskud i turistforeningen på hele 64 t.kr i 2018, så bestyrelsen gik i gang med et rette op og gennemgå alle led i vores forening.
Det førte blandt andet til at vores kiosk salg er gået fra et underskud på – 5 t.kr i 2018 til et overskud på 27 t.kr i 2019

I foråret mistet vi Kate efter en hård sygdom, ære være hendes minde.
Efter Kate’s død lagde vi alt økonomistyring, betaling og fakturering over til Fur regnskabs service v/ Henk. Det gør at vi er hurtige på evt. problemer og vi kan følge det hele tæt på.

Inden sæsonstart fik vi nye cykler, mountainbikes, elcykler takket været stor hjælp fra velvillige fonde. Så det blev et godt cykel år for os, vi steg med 30 t.kr i udlejning. (fra 91 til 123 t.kr)

Vores Fur & Østsalling guide, blev igen godt modtaget af vores gæster. Vi inkluderede præsentation af sommerhuse, og vores produktions og distributions omkostninger steg med godt 20 t.kr, men selve annoncetegningen, der gik vi ned fra godt 180 til 169 t.kr. så totalt tjente vi 32 t.kr mindre på den.

Påskepakken med materialer fra mange aktører blev igen distribueret til alle fastboende og sommerhuse – og er et initiativ, der bliver taget rigtig godt imod.

Sommerhus udlejning lå på det samme som i 2018, så det er fint, vores indtjening var på 209 t.kr. Vi køre index 102 i kr. på sommerhuse totalt. Vores udlejning pr hus ligger på samme niveau som f.eks. Mors ligger pr hus.

I hele sommeren havet vi Michael i praktik, det var en stor hjælp med cykler og div små opgaver.

Hele kontoret og de ansatte der hjælper i ”marken”, har lavet en god og flot indsats gennem sæson 2019

Den guidede bustur ”Fur fra den Blinde Vinkel” er også blevet arrangeret fra turistforeningen, og vil fortsætte med at være forankret der, ligesom der har været afholdt Limfjordsaktiviteter for børn på havnen i sommerferien.


Klyngen tager sig primært af 3 events i løbet af året:

•    Ferie for alle. (Koordineres af Jørgen)
•    Aktiviteter i efterårsferien uge 42. (Koordineres af Grethe og Betina)
•    Jul på Fur. (Koordineres af Ea)
o    Jul på Fur arrangerer vi sammen med friskoleforeningen, bådlauget og ø-foreningen.
o    Vi står for koordineringen og folderen, som deles rundt til alle husstande. Det giver os en indtægt fra annoncørerne.

•    Efterårsferie
o    Vi købte græskar for 5000 kr. Friskolen fik dem og stod for salget af dem. Og de indkasserede pengene. Ca 3500 kr. til at forsøde alle på skolen med.
      Vi opfordrede alle til at pynte op udenfor husene med græskar.
o    Der blev sendt flyers ud omkring div. arrangementer i ugens løb.
o    Museet holdt "nat på museet" 2 aftener.
o    Der var "open by night" i gallerier og butikker fredag aften.
o    Sanketur med bålmad i Væksthusets bålhytte og skolekøkken.
o    Fur Kunst solgte små træfisk, som børn kunne komme og male.
o    Halv pris på Fur arena.
o    4 vandreture med Jens Madsen.
o    Bogbussen holdt på campingpladsen med ansigtsmaling og computerspil.
o    Sjov i gymnastiksalen for børn (44 stk). De voksne fik kaffe i omklædningsrummet.

Kort efter sommer stod det klart at det nye destinations samarbejdet mellem Skive Mors og Struer, ville få store konsekvenser for vores forening.

Det nye samarbejdet ville betyde at alt tilskud fra kommunen ville stoppe pr 31/12-2019, alle penge til turisme skulle gå til det nye selskab og det tilskud på godt 250 t-kr. pr. år ville stoppe.
De 250 t.kr udgør små 40 % af vores indtægter (vi tjener selv 425 t.kr )

I forlængelse af Statens beslutning om destinationssamarbejder, har bestyrelsen holdt mange møder med såvel Kommune, byråds politikker, og andre der arbejdet med turisme, men uden konkret resultat og fik ingen heller ikke noget svar, andet end at tilskuddet stoppet pr. 31/12-2019.

Så som ansvarlig bestyrelse måtte vi træffe nogle valg med rettidig omhu og handle på dem.

Vi var derfor under bestyrelsesansvar nødsaget til at minimere vores forpligtelser, og dermed opsige personale og huslejekontrakt, så alt kunne stoppe pr. 31/12-2019, hvis der ikke kom en løsning.
Flere møder og samme svar fulgte, kommunen var dog positive, men måtte på ingen måde give penge eller tilskud til os, så søgte de om en dispensation hos Erhvervsstyrelsen, med fik afslag i første omgang, de søgte så igen og helt tæt op mod 1/12 fik de lov til at give 5/12 dele tilskud til os (104 mod 250 ) svarende til 5 måneders tilskud - alt andet lige.

Fint så kunne vi holde åben til 1/6, og lukke når gæsterne kom, det duer ikke helt, så i bestyrelsen besluttet vi os for at prøve om vi kunne få vores husleje sat ned, og det lykkes os at få den sat 2 t.kr. ned pr mdr.

Så skulle vi have personalet på plads, vi ville gå fra en leder på fuld tid, til en ansat på 25 timer, samtidigt med at vi ville begrænse vores åbningstid i hele vinteren og foråret, på den måde kunne vi holde åben helt frem til mindst sep/okt 2020. I forbindelse med at mindske administrative opgaver, her vi desuden fået opgraderet sommerhus-bookingen, således der fremover ikke er 3 platforme, men kun én at vedligeholde.

Der kom 6 ansøgninger til jobbet, og de 4 af dem kunne løfte opgaven, så efter en omgang samtaler og tanker, valgte bestyrelsen at ansætte på Arved Michelson, der startede kort efter nytår, og klør på med krum hals og megen optimisme. Velkommen til Arved, der også er lokal og certificeret lystfiskerguide.

Selve hjemmesiden www.VisitFur.dk er også overgået til S.E.T. (www.ferievedlimfjorden.dk), således siden administreres centralt derfra. Hjemmesiden er grupperet i overnatning, smagsoplevelser, oplevelser, events og shopping, og alle aktører er kategoriseret i disse kategorier. Det bliver forventeligt den løsning, som det nye destinationsselskab også fremover benytter. Derfor skal vi hermed opfordre jer til, såfremt I ikke allerede har en Guide Danmark Profil, at få den oprettet hos S.E.T., ved at indsende et par billeder og relevant tekst.

Vi arbejder forsat på at få mere tilskud og glæder os også til at møde den nye direktør for destination Limfjorden, vi vil selvfølgelig prøve at få så meget indflydelse som muligt på deres arbejdet og ikke mindst hvordan de bruger pengene. Som sidegevinst er vi på Fur så heldige, at få valgt Jørgen Christiansen ind i den 7 mand store bestyrelse for Destination Limfjorden, som udgør hhv. de 3 borgmestre hver af de tre kommuner.  Skive Kommunes borgmester har fået formandsposten, og hovedkontoret vil ligge på Mors.

Ingen skal være i tvivl om, at bestyrelsen forsat vil kæmpe for et bemandet turistkontor på Fur, men faktum er, at hvis vi ønsker at opretholde en forening som hidtil, skal vi formentlig selv finansiere de 250.000,- kr. Det kan gøres via kontingent eller prisstigninger. Det er derfor heller ingen hemmelighed, at vi i højere grad end nogensinde før får brug for frivillig hjælp fra stort til småt. Det kan være alt fra en dag om ugen til et par dage om måneden med cyklerne, holde orden, udendørs hjælp, afløsning – alt giver værdi, og kommer tiltrængt.

Som sagt har det været en turbulent tid, som har krævet flere kræfter og ressourcer, end hvad der normalt vil være forventeligt til en frivillig bestyrelses arbejde.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet - tak for jeres mod, udholdenhed og humør.

Tak til annoncører, sommerhusudlejere og medlemmer, for den opbakning I har udvist foreningen. Den får vi i allerhøjeste grad brug for den kommende tid også!

På vegne af bestyrelsen for Fursund Turistforening

Senest ændretMandag, 03 august 2020 10:06
Til toppen