Menu

Langskibsbro på Fur Havn - sagsgang i Skive Kommune

Langskibsbro på Fur Havn - sagsgang i Skive Kommune

På byrådsmødet den 8. oktober 2019 fremgår det af referatet at "Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes" - se sagsgangen.

Sagsgangen

BESLUTNING

Landsbyudvalget  den 19. september 2019

Fraværende: Betina Bugge

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 500.000,- kr. fra Landsbypuljen 2019 til gennemførelse af projektet under forudsætning af, at der afsættes yderligere midler til projektet på kommunens budget og at de kommunale driftsudgifter til Fur Havn ikke øges.

Landsbyudvalget anbefalere, at der igangsættes en proces med henblik på at afklare muligheden for overdragelse af kommunale havne til privat regi.

BESLUTNING

Økonomiudvalg  den 1. oktober 2019

Fraværende: Ruth Kristensen

I stedet for Ruth Kristensen deltog Henrik Godsk.

Landsbyudvalgets indstilling anbefaledes, idet det bemærkes, at den sidste del af kommunal andel af projektet ikke er budgetlagt.

ANLEDNING

Fur Havneforening søger Landsbypuljen om tilskud til etablering af langskibsbro.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

 

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

  • at udvalgene skal tage stilling til ansøgningen fra Fur Havneforening til Landsbypuljen om tilskud på 500.000,- kr. til dækning af udgifter ekskl. moms til anlæg af langskibsbro på Fur Havn.

  • at der, såfremt der bevilliges midler, meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Fur Havneforening på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019.

  • at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2019.


SAGSFREMSTILLING

Projektbeskrivelse

Da havneudvidelsen samt renoveringen af Fur Havn blev færdig i 2015, blev der ikke afsluttet med en stenkastning på sydsiden af havnen, som skulle beskytte den gamle betonmole.

Dette projekt færdiggør havneudvidelsen ved sikring af betonmolen mod syd ud mod Fursund, ved at anlægge en langskibsbro udenfor sydsiden af betonkajen, i stedet for den oprindelige planlagte stenkastning. Den oprindeligt tilkendte stenkastning ville koste 1 mio. kr. og er afsat på budget i overslagsåret 2022. Stenkastningen ville have kostet 1 mio. kr. En langskibsbro er imidlertid dyrere at anlægge end stenkastningen. Derfor har Fur Havneforening igangsat fundraising.

Projektet vil, ifølge ansøger, styrke og udvikle havneområdet for alle, som besøger Fur.

Havnen har i dag ca. 95 udlejede pladser, og med den nye mole vil der også være kapacitet til sejlere, der ankommer sent på dagen.

Fur Havn er kommunens mest besøgte. Antallet af gæstesejlere har været stigende siden 2013, og i 2018 var der 3.225 både med omkring 10.000 overnattende gæster, alene fra gæstebådene. Det er i perioden blevet stadigt mere tydeligt, at der mangler pladser til større både.

Ifølge ansøger skal langskibsbroen være med til at fastholde udviklingen, ved at give bedre plads til især større sejlskibe og effekten af projektet skal således primært måles på antal større skibe, der anløber Fur Havn og en stigning i besøgstallet i forlængelse heraf.

Når der er opnået fuld finansiering, overdrager foreningen midlerne til Skive Kommune, der er bygherre på projektet og bliver den fremtidige ejer. Der er indgået en driftsaftale mellem Fur Havneforening og Skive Kommune, hvilket er bekræftet af Drift & Anlæg.

Faste opmærksomhedspunkter

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019, i særlig grad indsatsområderne om understøttelse af det lokale udviklingsarbejde og skabelse af arbejdspladser gennem en styrket turisme.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes, før restfinansieringen er fremskaffet. Ansøger oplyser, at de ansøgte fonde er informeret om og har givet accept til, at tilsagnene overdrages til Skive Kommune.

Projektet er koordineret og godkendt af Skive Kommune, Drift & Anlæg.

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet og til det angivne budget. Eventuelle afvigelser skal godkendes af Kommunikation, Udvikling & Erhverv i samråd med Drift & Anlæg.

Det ansøgte beløb svarer til 11,6% af de samlede udgifter.

Ansøger har tidligere søgt Landsbypuljen, senest i 2016, hvor udvalget anbefalede et tilskud på 65.000,- kr. (50%) til ny køkkentilbygning.

Der findes ikke direkte sammenlignelige tilfælde blandt tidligere behandlede ansøgninger, men i 2013 bevilgede udvalget et tilskud på 250.000,- kr. (16,7%) til en helhedsplan for Branden og i 2008 bevilgedes tilskud på 200.000,- kr. (24%) til udvikling af havneområdet på og omkring Fur.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

ØKONOMI

Budget – ekskl. moms

Anstilling for spunsamning og graveskib - 50.000,- kr.

Anstilling for bortgravning af sten og uddybning - 100.000,- kr.

Bortgravning af sten - 87.500,- kr.

Gennemgravning af rammelinje - 26.250,- kr.

Uddybning til kote -4,0 og klapning - 600.000,- kr.

Iboring af konsoller i eksist. ydermole - 52.500,- kr.

Levering af spuns - 840.000,- kr.

Installering af spuns - 210.000,- kr.

Etablering af trædæk - 588.000,- kr.

Azobéhammer, levering og installering - 157.500,- kr.

Gennembrydning af eksist. betonbølgeskær - 75.000,- kr.

Levering og montering af fenderværk - 157.500,- kr.

Arbejdsplads - 441.638,- kr.

Uforudsete udgifter - 677.178,- kr.

Projektering, udbud og tilsyn - 237.012,- kr.

I alt - 4.300.078,- kr.

 

Finansieringsplan

Fur Havneforening – egenfinansiering - 500.078,- kr.

Anlægsforslag, budget 2020-2023 - 1.000.000,- kr.

Spar Vest Fonden (bevilget) - 500.000,- kr.

AP Møller Fonden (ansøgt) - 1.000.000,- kr.

Realdania – Underværker (ansøgt) - 300.000,- kr.

Skive Kommune, Landsbypuljen - 500.000,- kr.

Andre fonde - 500.000,- kr.

I alt - 4.300.078,- kr.

 
Landsbypuljen har i 2019 et budget på 2.253.000 kr. Der er 1.294.884,- kr. til disposition i resten af 2019.

Bilag

779-2019-189679
    

Ansøgning - Landsbypuljen - Langskibsbro på Fur Havn [kort] - se link sidst i artiklen

 

BESLUTNING

Byrådet  den 8. oktober 2019

Fraværende: Arne Bisgård, Henrik Godsk, Preben Andersen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes 

Fraværende: Preben Andersen, i stedet deltog Tom Bøgholm, Arne Bisgård, i stedet deltog Per Klinkby, Henrik Godsk, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

BILAG
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=skive&ID=115421

- inkl. illustration

Senest ændretLørdag, 02 november 2019 14:31
Til toppen