Menu

Referat fra møde i Ø udvalget den 4. september 2019 - færgepriser, riffelbane, gelænder, cykelstier, ollekolle, gratis færge for fastboende? - mv.

  • Skrevet af 

Til stede: Dorte Christensen, Jens Peder Hedevang, Erik Wind, Betina Bugge..
Fraværende: Per Arne Tejlgaard

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Ad 1: Godkendt.

2 Budget for færgeriet, færgepriser og færgetilskud.
Det har ikke været muligt at få oplysninger om, hvornår der kan forventes afklaring om, hvad de fremtidige tilskud til færgedrift vil være. Det er derfor ikke muligt for byrådet at vedtage et budget som omfatter andet end de kendte tilskud.

Udvalget for teknik og miljø har besluttet at sende forslag til gratisperioder for Fursund Færgeri til høring i Øudvalget. Sagen var forelagt for udvalget med følgende sagsfremstilling:

”Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer er tidligere besluttet udmøntet ved, at der indføres gratis perioder på Fursund Færgeri med start fredag før palmesøndag om foråret og med slut søndag i efterårsferien. For 2020 vil det betyde følgende to perioder:

•     At de gratis perioder på Fursund Færgeri for passagerer, biler m.v. for 2020 fastsættes til:
 
o    Fredag den 3. april - lørdag den 2. maj 2020 (30 dage)
o    Lørdag den 19. september – søndag den 18. oktober 2020 (30 dage)
 
Alternativt:
 
o    Fredag den 17. april - lørdag den 16. maj 2020 (30 dage)
o    Lørdag den 19. september – søndag den 18. oktober 2020 (30 dage)


Færgeriet foreslår, at den gratis periode flyttes væk fra påsken, idet der i 2019 var meget kø i påskedagene, og der var udsolgt flere steder på øen. Færgeriet ønsker fortsat, at perioderne skal følge kalendermånederne af hensyn til kommunikationen til brugerne af færgen. Ønsket er tidligere blevet stillet, men ikke efterkommet.
Forslagene har været til høring i Ø-udvalget, som behandlede det på møde den 20. juni 2019.Konklusionen fra Ø-udvalget blev, ”at Ø-udvalget anbefaler, at tilskuddet anvendes til forlængelse af gratisperioderne før 1. juli og efter 31. august (de to betalingsmåneder), således at der sker en ligelig fordeling på de to perioder. De gratis perioder skal også afspejle sig i årskort, så de bliver billigere.”

Folketinget har vedtaget lovforslag om forhøjelse af tilskud til færgedrift, men det er endnu ikke oplyst, hvor stor en andel Skive Kommune får af dette tilskud. ”

KL har på forespørgsel den 26. august oplyst, at der ikke vil komme nye udmeldinger i 2019 om færgetilskud. Der er rettet henvendelse til ministeriet for at afklare, hvornår der kommer nye meldinger.

Det er endnu uvist, hvornår det forhøjede tilskud udmeldes til kommunerne, så forvaltningen foreslår, at de to perioder i 2020, en forår og en efterår, fastsættes nu, og der efterfølgende tages stilling til en udvidelse af perioderne, når det nye tilskudsbeløb kendes..  

Ad 2: Efter udsendelse af dagsordenen var der kommet udmelding fra Social og Indenrigsministeriet om øget tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passager mv. På baggrund heraf vedtog Ø udvalget at indstille,
-at det øgede Ø tilskud i 2019 anvendes til at gøre færgetrafikken for passagerer, biler mv gratis med virkning fra 1.10.2019-31.12.2019 (begge dage incl ) for beboere med fast bopæl på Fur
-at færgetrafikken for passagerer, biler mv for beboere med fast bopæl på Fur bliver gratis i perioden 1.1.2020 til 31.12.2020 med undtagelse af ugerne 27-32 (29.06-2.08)
-at der er gratis perioder på Fursund Færgeri for passagerer, biler mv i 2020 i perioderne fredag den 3. april – lørdag den 2, maj og lørdag den 19.september – søndag den 18. oktober
-at gratisperioderne forlænges i det omfang, der er midler hertil inden for det modtagne Ø tilskud. Forlængelsen fordeles ligeligt på forår og efterår, og placeres i foråret efter den 2. maj og i efteråret forud for 19. september.


3 Sag til udtalelse i  Ø udvalget: Ansøgning om landzonetilladelse til riffelbane på Dalagervej 27 A.
Sagen – uden de nyeste oplysninger - var medtaget til udvalgets sidste møde, hvor beslutningen blev: ”Drøftedes. Det er væsentligt at gældende regler overholdes. Udvalget anbefaler, at der stilles krav om at der ikke skydes i højsæsonen for turisterne.”
Udvalget for teknik og miljø har besluttet at sende sagen til udtalelse i Ø udvalget.
Der henvises til vedlagte dagsordenspunkt, som beskriver sagen, kopi af indsigelser, oversigtskort og bilag vedrørende støjudbredelse.

Ad 3: Det blev oplyst at Ø foreningen har talt med formanden for jagtforeningen, som har oplyst, at foreningen vil skyde max 10 gange/år og at man ikke vil skyde i skoleferier og sommerferien. Ø udvalget anbefaler, at der meddeles tilladelse til at skyde 10 gange/år og at foreningen anmodes om at fortælle, hvornår man agter at skyde.


4 Gelænder
Teknisk forvaltning har fremsendt ansøgning om at få tilladelse til erstatte den nuværende trappe på Bette Jensens Hyw, så to kan gå op ad højen samtidigt. Der er meddelt godkendelse fra Slots – og Kulturstyrelsen herpå.
Teknisk forvaltning har oplyst, at forvaltningen er i gang med at indhente priser på arbejdet, som forventes igangsat i september.

Ad 4: Toges til efterretning.

5 Cykelstierne

Ad 5: Der blev spurgt om, hvor langt kommunen er nået med forbedringer af cykelstier og hvornår der bliver opsat nye skilte. Der henvises til referat fra mødet den 11. april.

6 Regler og muligheder for ollekolle

Ad 6: Det blev oplyst, at der er private, som har overvejelser om at danne et ollekolle.
Der er flere juridiske muligheder for at oprette et ollekolle, og interesserede opfordres til at deltage i et offentligt møde i Skive i efteråret 2019, hvor der vil blive orienteret om forskellige muligheder for at oprette seniorbofællesskaber mv.

7 Huse på Bjerregårds Bakke  
Der er rettet henvendelse til AAB, der ejer boligerne på Bjerregårdsbakke for at få en udtalelse herom. Denne udtalelse forventes at foreligge til mødet.

Ad 7: AAB har oplyst, at der fortsat arbejdes på nedrivning af 4 boliger på Bjerregaards Bakke. Det er bla.  på grund af udstykningsregler ikke muligt at sælge disse boliger enkeltvis. Interesserede henvises til at rette henvendelse til AAB.

8 Generalforsamling i Ø sammenslutningen

Ad 8: Det blev oplyst, at generalforsamling 2020 i Ø sammenslutningen afholdes på Fur. Borgmesteren og formanden for udvalget for teknik og miljø indbydes til at deltage heri den 16. maj fra kl 9. Det blev oplyst, at kommunen vil blive ansøgt om støtte til afholdelse af arrangementet.

9 Branden

Ad 9: Der blev efterspurgt nyt vedrørende ønskede arbejder på Branden.

10 Eventuelt
Tidspunktet for næste møde skal aftales. Der foreslås én af følgende datoer, begyndelsestidspunktet foreslås til kl 16.30.
Torsdag den 5.12
Torsdag den 12.12
Torsdag den 23.01
Torsdag den 30.01

Ad 10: Næste møde afholdes torsdag den 5. december kl 16.30 på Fur Camping.
Det blev givet en status vedrørende arbejdet med forslag til fredning af Nordfurs bakkelandskab. Forvaltningen mangler at få afklaring af, hvad der skal med i en råstofplan. Der afholdes et molermøde den 23 dm, hvor bla. forvaltningen og DN deltager, i forlængelse heraf vil forvaltningen drøfte med DN, hvordan vi kommer videre.
Det blev oplyst at der bliver arbejdet på at få opstillet en mobil bolig på Husvej, hvor interesserede, nye beboere på øen kan få mulighed for at bo i en begrænset periode.    


Lone Knudsen
Sekretariatschef    

Til toppen