Menu

Skolepolitik 2008 - 2011

  • Skrevet af 

Byrådet i Skive Kommune har netop vedtaget Skolepolitikken for årene 2008 til 2011. Det har været en lang proces, hvor også Fursund Skole har bidraget med høringssvar mv. På næste sider er der et link til en god oversigt over de enkelte punkter i skolepolitikken - opstillet med 'værdier', 'mål', og 'succeskriterier'

Oversigten over Skolepolitikken - klik her

Oversigt over Politikken for Dagtilud - klik her

Byrådsmødet den 26.08.2008 blev følgende fremlagt og vedtaget 

Skolepolitik 2008-2011

J.nr.: 17.01.10.G01 Sagsid.: 740477 Initialer: ADAU Åben sag

KOMPETENCE
Byrådet

INDSTILLING/BESLUTNING

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Skolepolitik 2008 – 2011 indstilles til godkendelse i Byrådet med virkning fra 1. august 2008

Børne- og Familieudvalget den 13-08-2008

Fraværende:

Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefaling til godkendelse, idet det præciseres, at der er tale om en forældrebetalt frugt- og madordning.

Økonomiudvalget den 19-08-2008

Fraværende: Frede Skovsted

Børne- og familieudvalgets indstilling anbefaledes.

Skive Byråd den 26-08-2008

Fraværende: Kurt Bertelsen, Thomas Dahl Nygaard

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

SAGSFREMSTILLING

Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Skive Kommunes Værdigrundlag, Den sammenhængende
Børnepolitik, Sundhedspolitikken, Integrationspolitikken og Værdigrundlag for folkeskolerne i Skive Kommune har Børne- og Familieudvalget
- den 7. februar 2007 besluttet temaer i skolepolitikken
- den 5. december 2007 vedtaget værdier for 10 indsatsområder.

Ud over de fire indsatsområder fra den sammenhængende børnepolitik:
- Medinddragelse
- Lige udviklingsmuligheder
- Sundhed
- Et bredt kultur- og fritidstilbud

er der suppleret med yderligere seks temaer:
- Den røde tråd
- Undervisnings- og læringsmiljø
- Ledelse
- Evaluering

Iværksætteri/innovation
- Samarbejde med Læreruddannelsen Skive/Skive Seminarium

Den 24. januar 2008 afholdtes stormøde, hvor repræsentanter for skolebestyrelser, skoleledere og tillidsrepræsentanter formulerede forslag til mål og succeskriterier for hvert indsatsområde.
Den 30. januar 2008 formulerede elevrådsformænd og elevrådsnæstformænd succeskriterier for udvalgte indsatsområder.
Med udgangspunkt i de fremkomne forslag har Forvaltningen udarbejdet samlet forslag til Skolepolitik 2008-2011, der har været sendt i høring på skolerne, på daginstitutionerne (Den røde tråd), i Udvalg for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme (Et bredt kultur- og fritidstilbud), i Sundhedsudvalget (Sundhed) og på Skive Seminarium (Samarbejde med Skive Seminarium).

Høringssvar fra skolerne

Af skolernes høringssvar fremgår, at der overvejende er meget stor tilfredshed med det foreliggende forslag. De fleste skoler anser politikken for anvendelig og ambitiøs både set i forhold til det fælles skolevæsen og den enkelte skole, der med denne politik får vide rammer i arbejdet med implementeringen af skolepolitikken.
Et par skoler gør opmærksom på, at der vil være øget ressourcebehov ex. i forhold til transport og frugt- /madordninger.
Det foreslås, at der arbejdes på at etablere en form for gratistransport til de elever, der måtte have brug for det.
En skole peger på, at der bør ske en økonomisk udligning mellem områder med ressourcestærke forældre og områder med mange sociale problemer.
Forvaltningens vurdering er, at der allerede i dag tages højde herfor ved at der gives ekstra ressourcer til elever med særlige behov.
Et par skoler foreslår, at der udpeges enkelte fælles indsatsområder pr. år. Dette sker allerede i det kommende skoleår, hvor Sundhed og Klima/natur vil være i fokus.

Høringssvar fra Dagtilbud

De afgivne høringssvar slutter op om intentionerne i Skolepolitikken. En daginstitution undrer sig over at begrebet mobning ikke er nævnt. Mobning er medtænkt i begrebet trivsel, et positivt ladet ord, som skolerne foretrækker at anvende.

Høringssvar fra Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme

Udvalget tilslutter sig forslaget og medtænker skolepolitikken i det fremtidige arbejde.

Høringssvar fra Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget foreslår præcisering af indsats mod misbrug.
Forvaltningen henviser til Læseplan for forebyggelse, som omfatter misbrug og som skolerne er bundet af.

Høringssvar fra Læreruddannelsen Skive – tidligere Skive Seminarium

Af svaret fremgår det, at der er stor tilfredshed med indsatsområdet vedr. samarbejdet. Det understreges, at der i flere år har været et yderst givende samarbejde mellem Skive Kommunes skoler og Læreruddannelsen Skive, og man ser frem til at fortsætte dette.
Evaluering af succeskriterier drøftes og besluttes i skoleledergruppen, så evalueringen kan ske i overensstemmelse med de enkelte skolers evalueringskultur.

Bilag:
Skolepolitik 2008-2011 - forslag (1023582)
Oversigt over høringssvar fra skolerne (1076724)
Høringssvar fra skolerne (1152897)
Oversigt over høringssvar fra Dagtilbud (1100206)
Høringssvar fra daginstitutionerne (1153010)
Høringssvar fra KEFT (1086772)
Høringssvar fra sundhedsudvalget (1152956)
Høringssvar fra VIA (1152908)

Disse bilag kan hentes på denne adresse:

 1. Skolepolitik 2008 - 2011 - forslag
 2. Oversigt over høringssvar fra skolerne
 3. Høringssvar fra skolerne
 4. Oversigt over høringssvar fra dagtilbud
 5. Høringssvar fra daginstitutionerne
 6. Høringssvar fra KEFT
 7. Høringssvar fra sundhedsudvalget
 8. Høringssvar fra VIA

 1. Høringssvar fra daginstitutionerne
 2. Høringssvar vedr. politik for dagtilbud
 3. Høringssvar fra skolerne
 4. Skema over høringssvar fra skolerne
 5. politik for dagtilbud 2008

28.08.2008
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Til toppen