Menu

Referat fra møde i Ø udvalget den 5. september 2018 på Fur Færgekro

  • Skrevet af 

Mødet indledes med møde med formænd for de nedsatte arbejdsgrupper vedrørende forslag om fredning på Fur.

Efter mødet afholdes der ordinært møde i Ø udvalget med følgende dagsorden:

Til stede: Betina Bugge, Dorte Christensen, Erik Wind, Jens Peder Hedevang.
Fraværende: PerArne Tejlgaard.

1 Referat fra sidste møde
Der vedlægges referat.
Ad 1:  Referatet blev godkendt.

2 Forslag om fredning på Fur.
Det foreslås, at udvalget drøfter status for arbejdet med forslag om fredning på Fur. Teamleder Peter Haugsted vil deltage under dette punkt.
Ad 2: Der var en drøftelse af de meldinger der var kommet i mødet med formænd for arbejdsgrupperne. Der er ikke repræsentanter for landbruget i arbejdsgrupperne, og medlemmer af Øudvalget retter henvendelse til lokale medlemmer af landboforeningen om deres deltagelse.  Der var en diskussion af, hvorfor der deltog 2 repræsentanter for Naturfredningsforeningen i mødet med formænd for arbejdsgrupper. Det aftaltes, at referater fra møde i arbejdsgruppen sendes til Ø udvalgets medlemmer.
Øudvalget ønsker at afholde møde med Birgitte Ingrisch fra Naturfredningsforeningen, hvilket forsøges arrangeret snarest belejligt.
Det rettes henvendelse til Museum Salling for at afklare, hvilken betydning en fredning kan få for forslag om museum i bakkerne.
Peter Haugsted undersøger, hvorvidt der er nyt fra Skive Vand vedrørende fredningsforslagene.
Teamleder Peter Haugsted deltog under dette punkt.   

3 Resultat af fartkontrol på Fur – skal der evt. laves ”noget”.
Ad 3: Der blev orienteret om resultatet af teknisk forvaltnings trafiktællinger på Fur. Det fremgår bla. deraf, at forvaltningen har fokus på trafikforholdene på Fur, at der planlægges nærmere besigtigelser, samt evt anlægsforslag til forbedring af forholdene.
Det blev nævnt, at de skilte, som viser at der kun må kæres 50 kr/time på Fur, er vanskelige at se, hvorfor det henstilles, at der opstilles flere skilte.

4 Bopælspligt på landbrug.
Ad 4: På baggrund af spørgsmål herom, er det undersøgt, om det er muligt for kommunen at give dispensation fra bopælspligt. Det er det ikke, det er Landbrugsstyrelsen, der administrer området. Det behøver ikke at være ejeren, der opfylder bopælspligten, pligten kan opfyldes af en lejer.   

5 Færgen – lastbiler forkørselsret?
Ad 5: Det blev oplyst, at det er aftalt, at der er fortrinsret for 2 lastbiler pr tur.
 
6 Cykelstier
Ad 6: Det blev påpeget, at der mangler et skilt ved stien ved Sundevej om, at det er en kombineret cykel og gangsti. Sagen genoptages, når der er svar på spørgsmål fra arbejdsgruppe om cykelstier.

7 Eventuelt.
-

Lone KnudsenMed venlig hilsen


Lone Knudsen
Sekretariatschef    

Til toppen