Menu

Generalforsamling og banko på Fur Ældrecenter​

Generalforsamling og banko på Fur Ældrecenter​

Mandag eftermiddag d ​en​ 16 ​.​ oktober- 2017 havde vi i ​V​ enneforeningen  dette års obligatoriske generalforsamling med efterfølgende bankospil.

Generalforsamlingen indledtes med, at formanden Anton Simonsen bød velkommen til forsamlingen,  og efter at have sunget: "Nu falmer skoven, gik vi i gang.
Første punkt var valg af ordstyrer, og her blev Margit Mortensen valgt.

Næste punkt var formandens beretning, og her omtalte han de gode arrangement, vi havde haft i det forgangne år, særligt udflugten d.19. maj til Silkeborg og omegn var en stor succes.
Han omtalte også, at der var bestilt nye mikrofoner, da de gamle er gået i udu.

Næst efter var der kasserens beretning, som så rimelig godt ud.

Herefter var der valg til bestyrelsen, hvor Anni og Ulla var på valg og blev genvalgt, Margit og Niels blev genvalgt som suppleanter , og Egon blev som revisor.
Under eventuelt fremlagde Elly et problem med den årlige udflugt, da hu syntes, det var blevet for dyrt, og derfor rejste hun spørgsmålet om, hvad vi skulle gøre ved det? om turen skal nedlægges, eller deltagerprisen hæves.
Hun bad os om at finde en løsning inden juleferien.

Der var også lidt debat om at søge tilskud fra forskellige fonde, til de nye mikrofoner.

Generalforsamlingen sluttede med, at formanden takkede for god ro og orden, og efter at have fået vores kaffe, var der bankospil med mange flotte gevinster, så det var en god eftermiddag.


Til toppen