Menu

Færgetakster - gratisperioder - årskort forlængelse og sagsfremstilling

Skive kommunes økonomiudvalg har møde den 22. august

Til det møde er der bl.a. et punkt der vedrører mange på Fur.

Teksten fra kommunens hjemmeside er kopieret ind herunder i sin fulde længde

 

Fursund Færgeri - Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. Ny lov pr. 1.8.2017

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget  den 15. august 2017

Fraværende:Bente Østergaard

 

Indstilling anbefales idet de gratis perioder fastsættes til:

den 16. september til 22. oktober 2017

den 23. marts til 21. april 2018

den 21. september til 21. oktober 2018

 

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

 

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

 

 • At der fastsættes to gratis perioder i 2018 bestående af 30 dage i foråret og 31 dage i efteråret.

 

 • At Fur årskort fra 2018 og frem forlænges til at gælde for 14 måneder for privat kørsel.

 

 • At trailere/campingvogne fra 2018 og frem bliver inkluderet i prisen på Fur årskort for privat kørsel.

 

 • At perioderne fastsættes til enten
  • Fredag d. 16. september – søndag d. 22. oktober 2017
  • Fredag d. 23. marts – lørdag d. 21. april 2018
  • Fredag d. 21. september – søndag d. 21. oktober 2018

Eller for 2018:

 • D. 1. april – d. 30. april 2018
 • D. 1. oktober – d. 31. oktober 2018

 

SAGSFREMSTILLING

I lovændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner gældende fra d.1. august 2017 ændres tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer. Lovændringen omfatter for Skive Kommunes vedkommende færgetransporten til og fra Fur.

 

Med lovændringen er der også indført en gradvis stigning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. frem til 2020. Loven bygger videre på landevejsprincippet og perioden for nedsættelsen af takster udvides til hele året, bortset fra højsæsonen. Argumentet for at udvide perioden er at stimulere udviklingen i turismen og bosætningen på øerne.

 

Som det gør sig gældende for de nuværende tilskud, vil de nye midler til nedsættelse af færgetakster til passagerbefordring ikke kunne anvendes til andre formål. Det er ligeledes en forudsætning for udbetaling af tilskud, at kommunen udarbejder en tilfredsstillende redegørelse for anvendelsen af det samlede tilskud. 

 

Ordningen omfatter følgende former for passagerbefordring:

Biler, passagerer, busser, campingvogne/trailere, autocampere, motorcykler, knallerter m.v., cykler m.v.

 

Det årlige tilskud til lavere færgetakster til biler, passagerer m.v. udgør med den nuværende lovgivning i 2017 56,7 mio. kr., svarende til 432.000 kr. for Skive Kommune.  

 

Tilskuddet i 2017 er udmøntet i form af to gratis perioder, en i foråret i forlængelsen af påsken, og en i efteråret i forbindelse med efterårsferien, i alt 58 dage.

 

Med lovændringen forhøjes tilskuddet i 2017 til 68,4 mio. kr., 74,3 mio. kr. i 2018 og 80,1 mio. kr. årligt i 2019. For Skive Kommune er tilskuddet beregnet til (2017 pl):

 

 • 521.000 kr. i 2017 (stigning på 89.000 kr.)
 • 566.000 kr. i 2018 og
 • 610.000 kr. i 2019.

 

Beregningsgrundlaget for antallet af gratis dage er valgt som den gennemsnitlige omsætning pr. dag i april og oktober måned på Fursund Færgeri inden de gratis perioder blev indført (oktober 2015 og april 2016). Taksten for 2015 er uændrede i 2016 og 2017. Taksten pr. dag er 7.359 kr. Det er samme perioder som ved de tidligere beregninger.

 

Sagen blev behandlet i Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2017, hvor forvaltningen indstillede at de gratis perioder blev forlænget med tilskuddet. Beslutningen blev at

 

”Indstillingen anbefales.

Der tilføjes et at:

Årskortet indarbejdes i gratisperioden.

Desuden ønskes undersøgt hvordan betaling for medtagelse af trailere kan indarbejdes i billetsystemet”

 

Der er solgt følgende antal Fur årskort i 2015 og 2016:

 

Antal kort

2015

2016

Takst incl. moms

Takst excl. moms

Fur årskort, 2. pers. i husstand m. kort til 1 bil

147

149

2.500

2.000

Fur årskort, 2. pers. i husstand m. kort til 2 biler

40

40

4.000

3.200

 

Årskort til Furboer benyttes både til erhverv og til privat.

 

Taksterne til erhverv er ikke omfattet af det forhøjede tilskud, idet det ydes efter Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner § 21 a. Den nye lov omhandler § 21 b.

 

Der er ikke en registrering af fordelingen mellem salget af årskort til privat og erhverv i færgeriets billetsystem på nuværende tidspunkt, men overfartslederen skønner, at af de 40 kort, som sælges til husstande med 2 biler, er 10 kort til både erhvervsmæssige og privat kørsel, og resten dvs. 30 kort til privat kørsel. Alle årskort til husstande med 1 bil skønnes at være til privat kørsel.  

 

En betingelse for at lade årskortene være omfattet af denne tilskudsordning er, at årskort som benyttes til både privat og erhvervsmæssigkørsel forsat sælges til fuld pris.

 

Omsætningen for salget af Fur årskort privat pr. dag er 1.123 kr. Ved en forlængelse på 2 måneder pr. kort mistes 68.521 kr. excl moms i årlig omsætning.

 

Det er også et ønske at trailere bliver en del af Fur årskort. En billet koster i dag 25 kr. incl. moms. Der er en indtægt på 26.120 kr. excl. moms i 2016 på Fur campingvogne/trailere private og 25.600 kr. i 2015. Såfremt trailere skal være en del af årskortet, skal den mistede indtægt finansieres af tilskuddet, og antallet af gratis dage reduceres.

 

Forlænges Fur årskort med de gratis dage og trailere/campingvogne inkluderes i Fur årskort til private fra og med 2018, viser beregninger, at det forhøjede tilskud kan finansiere 61 dage i 2018 mod tidligere beregnet i juni 78 dage i 2018. 

 

Iflg. tidligere beslutning skal perioderne ligge med start fredag før palmesøndag om foråret og med slut søndag i efterårsferien i efteråret. Dvs.

 

 • Fredag d. 23. marts – lørdag d. 21. april 2018 (30 dage)
 • Fredag d. 21. september – søndag d. 21. oktober 2018 (31 dage)

 

Færgeriet foreslår dog, at perioderne fastlægges i hele måneder, da det er langt lettere at kommunikere til brugere af færgen, hvornår perioderne træder i kraft og slutter, og misforståelser forventes fjernet.

 

De foreslår derfor følgende perioder:

 

 • D. 1. april – d. 30. april 2018
 • D. 1. oktober – d. 31. oktober 2018

 

Teknik- og Miljøudvalget bedes beslutte, om de oprindelig perioder skal fortsætte eller om de fremover skal følge kalendermåneder.

 

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner § 21 b.   

 

ØKONOMI

 

Tilskuddet for 2018 udgør 566.000 kr. og fordeles således:

 

Mistede billetindtægter

61 dage

448.899 kr.

Mistede omsætning årskort

61 dage

68.521 kr.

Mistet omsætning trailere/campingvogn

 

26.120 kr.

Buffer

 

22.460 kr.

I alt

 

566.000 kr.

 

Følg evt. selv med i sagsgangen igennem udvalget og byrådet på Skive Kommunes hjemmeside:

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=86847&ItemId=86883

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=meetings&CommeteeId=3

https://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/default.asp?p=skive&u=1

Til toppen