Logo
Udskriv denne side

Fur Udviklingsråds årsberetning for 2016

Fur Udviklingsråds årsberetning for 2016

Her kan du læse den årsberetning, der blev godkendt på Fur Udviklingsråds ordinære generalforsamling den 23. maj 2017.

Ved indgangen til 2016 havde Fur Udviklingsråd en medlemskreds bestående af Foreningen Fur Brand, FurKunst.dk, Fur Sogneforening, Fursund Turistforening og Fuur Sparekasses Fonde. Medlemskredsen er åben for foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter foreningens virke og formål.

På den ordinære generalforsamling den 10. maj 2016 trådte Knud Erik Lykke ud af bestyrelsen, idet han var faldet for aldersgrænsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Knud Peder Jensen, og der var genvalg til Per Arne Teglgaard.
Erik Wind Andersen blev genvalgt som suppleant.

Efter generalforsamlingen afholdtes et kort bestyrelsesmøde, hvor de fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpegede de tre eksterne medlemmer. Jens Tang ønskede at trække sig, da han havde svært ved at deltage grundet arbejde. I stedet udpegedes Kurt Nielsen, der er direktør i Sparekassen Balling og sommerhusejer på Fur. Der var genvalg til Alice Bank Danielsen og Keld Rasmussen.

På generalforsamlingen blev der sagt tak til Knud Erik Lykke og Jens Tang for deres indsats i bestyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger.

Formand: John Brinch Berthelsen.
Næstformand: Kurt Nielsen.
Kasserer: Keld Rasmussen.
Sekretær: Mildred Fog.
Medlem Alice Bank Danielsen.
Medlem: Knud Peder Jensen.
Medlem: Per Arne Teilgård.
Suppleant Erik Vind Andersen.
Suppleant: Troels Madsen.

Sidst på året i 2015 indkaldte udviklingsrådet borgerne på Fur til at komme med ideer til, hvad der kan skabe udvikling på Fur. I begyndelsen af 2016 fortsatte denne borgerdrevne proces gennem dialog med øens sommerhusejere. Udviklingsrådet var dermed klar til at opkvalificere ideerne, så de kunne udmøntes i konkrete projekter, og rådet var klar til at finde de samarbejdsrelationer, der kunne være med til at gennemføre projekterne. Der var kontakt til Skive Kommune om tildeling af flygtninge. Det viste sig, at det ikke var muligt, at få børnefamilier til Fur. Fur Udviklingsråd tog initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse fra Fur Havneforening og Fursund Turistforening for at afklare mulighederne for at få elbiler til udlejning på Fur. Gruppen havde tre møder i løbet af sommerhalvåret og nåede langt med at få indhentet tilbud og afklare finansieringsmuligheder. Gruppen valgte dog at stille projektet i bero indtil videre, fordi der var flere Fur-ansøgninger på vej til de samme puljer. Medvirkende hertil var også uafklarede forhold, der forventedes at få væsentlig betydning for projektets fremtidige drift.
Det er Fur Udviklingsråds formål, ”at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosættelse på Fur ud fra et strategisk helhedssyn. Ny viden, nytænkning og nye samarbejdsrelationer skal synliggøre og udnytte Furs potentiale som bo- og iværksætterø for aktive og kreative mennesker.”

Dette formål udmøntede Fur Udviklingsråd i løbet af maj måned gennem et samarbejde med landdistriktsforsker Hanne Tanvig, sektionsleder Anders Storgaard Rask og LAG-koordinator Morten Priesholm. Samarbejdet resulterede i, at Fur Udviklingsråd i juni kunne indsende ansøgning om støtte fra Landdistriktspuljen. I juli søgtes Landsbyudvalget og i august LAG Småøerne om støtte til projekt: ”Kreativt entreprenørskab på Fur – bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling (KEFUR) I løbet af efteråret lykkedes det at skaffe tilsagn om finansiering på 679.900 kr. hvoraf Fur Udviklingsråd skal bidrage med 23.000 kr. Projektet løber fra 1. januar 2017 til 31. december 2018. I løbet af de to år, skal der gennem markedsføring tiltrækkes indtil 25 potentielle tilflyttere og iværksættere. Målet er, at 10 personer er flyttet til Fur 2 år efter projektets afslutning og at der er skabt 5 nye arbejdspladser.
Med det projekt har Fur Udviklingsråd for alvor opkvalificeret ideer til et strategisk projekt og fundet de samarbejdsrelationer, der har gjort det muligt at finansiere projektet. Fur Udviklingsråd vil gerne takke Hanne Tanvig, Anders Storgaard Rask og Morten Priesholm for et konstruktivt samarbejde.

Vi glæder os til at tage fat på den opgave i 2017. Projektet vil komme til at involvere rigtig mange på Fur, så vi forhåbentlig kan styrke tilflytningen og skabe mere erhvervsudvikling på øen.

John Brinch Bertelsen, formand for Fur Udviklingsråd

Beretningen blev aflagt og godkendt på Fur Udviklingsråds ordinære generalforsamling den 23. maj 2017.

 

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.