Menu

Skolebestyrelsen - 20080430

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - 20080430 

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet onsdag den 30. april 2008 kl. 19.00 – 21.00 på Fur skole

Forslag til pkt. SB

1. Meddelelser
a. Kontoret fagfordeling gennemgået, valgfag for 7-9 kl. på Selde med deltagelse af elever fra Furs 7. kl. Det betyder at 7.kl på Fur skal have al undervisning én dag om ugen i Selde (fysik, idræt og valgfag)
b. Pæd.råd  værdier og målsætninger for den ny skole drøftet. Valg af medlemmer til SB, sikkerhedsrepræsentant, mødeledere og referenter på Fur og i Selde.
c. Nyt fra SB bladet skole og samfund skal fremover leveres til lærerværelset i henholdsvis Selde og på Fur, samt til bestyrelsesformanden.
d. Nyt fra SFO/USFO Charlotte Lunne bliver leder af både USFO og SFO på Fur og i Selde. 3/5 af tiden tillægges tjeneste på Fur og 2/5 i Selde.
e. Referat fra kurser/møder –Vi har haft 4 lærere/pædagoger af sted på et heldagsseminar omkring børn med ADHD
f. Elevråd 29. maj afholdes scenen er din på Fur skole. Der er lavet ønsker til borgmesterpuljen, hvor alle kommunens elevrødder skal til forhandling med borgmesteren. Der afholdes biograftur til Skive for de små elevrødder.
g. Andet madordningen stopper. Marianne vil undersøge hvilke andre madordninger, der vil være mulighed for efter ferien.

2. nyt navn – nyt logo Nyt navn bliver Fursund Skole. Der er nedsat et arbejdsudvalg (bestående af Lene og Bjarke Gade, Knud Peter og Jesper Schrøder), der vil rette henvendelse til idrætsforening, sejlklub, Selde børnehave omkring kriterierne for logoet. Vi tænker at der laves et fælles logo for alle offentlige institutioner i området

3. Værdigrundlag (drøftelser i mindre grupper) udskudt til næste møde

4. Skole-hjem samarbejdet (information, samtaler, forældremøder, elevplaner) informationen foregår bl.a. gennem et skoleblad, der udsendes 4 gange årligt. Samtalerne mellem hjem og skole har en længde på 15 minutter og afholdes 2 gange årligt. Det er primærlærerne, der deltager ved samtalen, samt engelsklæreren i 3. klasse og tysklæreren i 7. klasse. Der gives mulighed for at der kan sidde to lærere sammen ved samtalen, under forudsætning af, at hver lærer forklarer om egne fag. Elevplaner eller portefølje udsendes til hjemmet mindst én uge inden samtalen, for at give forældrene mulighed for at forberede sig. Ved forældremøder deltager klasselæreren og en anden primærlærer. Ved 8. klasse deltager samtlige lærere ved første forældremøde.

5. Udviklingsarbejder for næste skoleår (valg af repræsentanter fra skolebestyrelsen) udskydes til juni måned, hvor Ole og Marianne har været til møde med VIA om muligheden for at indgå i et forskningsprojekt omkring udeskoler.

6. Oplæg til opbygning af ny hjemmeside – råskitse præsenteres på mødet en råskitse vil blive sendt til alle medlemmer af skolebestyrelsen til gennemsyn. Emnet tages op på næste SB-møde.

7. Høring vedr. ekskursionskanon og skolesvømning (drøftelser af udsendt materiale) Positivt at vi har fået gennemtrumfet,  at vi også skal have skolesvømningen betalt og kan tilbyde samme niveau som de gamle Skiveskoler til næste skoleår. Ingen kommentarer til ekskursionskanon, bortset fra at det er et flot værk.

8. lejrskoler – planer for næste skoleår udskudt grundet tidsmangel.

9. Forældreråd – hvad er deres rolle i den nye skole?   Udskydes til første møde efter sommerferien.

10. evt. Referater fra skolebestyrelsesmøderne lægges fremover tilgængelig på skolens hjemmeside 7 dage efter det er sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne. Det betyder at man som bestyrelsesmedlem har 7 dage til at gøre indsigelser mod referatet. Gøres dette ikke, vil det blive betragtet som godkendt.

Forplejning denne gang: Jesper Tak for nogle lækre boller

lærer / elevsituationen


Bobleliste til kommende møder:
Repræsentanter til de forskellige klasser
Den nye skoles overordnede målsætning (1. behandling)
Den nye skoles værdigrundlag (2. behandling)
Udformning af den nye skoles principper/retningslinjer/politikker – koordinering af hvad vi har nu (1. behandling)
Madordning
Værdigrundlag
lejrskoler

 

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 15:22
Til toppen