Menu

Skolebestyrelsen - 20080819

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - 20080819 

Skolebestyrelsesmøde ved Fursund Skole
Tirsdag d. 19.08.08 i Selde kl. 19.00.

Dagsorden: Referat.

1. Velkommen til vores nye skoleleder Gert Slyngborg.
Gert Slyngborg blev budt velkommen.
2. Fordeling af repræsentanter fra skolebestyrelsen i klasserne.
Skolebestyrelsesmedlemmerne blev fordelt på de forskellige klasser.
Se bilag. Klasselærerne må være opmærksomme på at sætte et punkt på dagsordenen, hvor skolebestyrelsen kan orientere om deres arbejde og lytte til forældrene. På vores dagsorden i skolebestyrelsen vil vi fremover have et punkt, der hedder: Orientering fra forældremøder.

3. Velkomstfest.
En gruppe forældre foreslår at vi laver en velkomstfest for de to afdelinger,
for at markere, at vi nu er en samlet skole. Hvordan kan dette rent praktisk gribes an? Der ønskes en drøftelse af punktet, så vi evt. kan melde nogle muligheder tilbage til forældregruppen, som så vil arbejde videre med opgaven. Efter en drøftelse i bestyrelsen kom man frem til at foreslå fredag d. 10. oktober om formiddagen og indtil kl. ca. 13.00., hvor begge afdelinger afholder fælles motionsdag. Bestyrelsen mener at det er vigtigt at festen er for børnene i området; skole, børnehave og SFO. Man ønskede at invitere forældre med på dagen. Jesper vil orientere forældregruppen om skolebestyrelsens forslag. Gert Slyngborg ønsker at være tovholder på projektet i et samarbejde mellem lærergruppen som står for motionsdagen og forældregruppen. Forældregruppen melder tilbage til Gert Slyngborg senest d. 1. september.

4. Fremtidig vedligeholdelse af skolebygningerne.
Orientering om planlagte projekter og drøftelse.
Punktet blev drøftet.

     5.   Skolens nye hjemmeside. Der ønskes en drøftelse af sidens indhold og
           der tages en beslutning om, hvem der gør siden klar til brug.
          Der blev nedsat et udvalg bestående af Philipp Emborg ( skolens IT lærer)
          Skoleleder Gert Slyngborg og Skolebestyrelsesformand Jesper Schrøder.
         Udvalget vil arbejde videre med det forslag til hjemmeside som Jesper har
         udarbejdet. Der tages billeder af alle medarbejdere på det næste lærermøde.
         Der tages billeder af alle i skolebestyrelsen på det næste bestyrelsesmøde.
        Målet er at have en hjemmeside klar til  forældreaften d. 9. okt.
       

5. Orientering fra Ole Pallesen og Inga Emborg om Lærer/ elevsituationen.
Orientering fra Charlotte Lunne om USFO og SFO.
5 nye elever indmeldt i Selde afdelingen  siden sommerferien.
Stigning i antallet af børn i SFO i Selde. Nu tilmeldt 53 børn.
   
6. Evt. Ønske fra forældre om at skolepatruljen står både når eleverne møder og
når de får fri. Inga Emborg orienterede om at det gør skolepatruljen i år og at
der er tilsyn med skolepatruljen. Forældre har gjort opmærksom på problemer med skolebussen. Gert Slyngborg vil se på dette i samarbejde med Mette Riis.


        Ref.: Inga Emborg

Venlig hilsen

Jesper Schrøder og Inga Emborg

 

Bobleliste til kommende møder:
Værdigrundlag
Logo
Udformning af den nye skoles principper/retningslinjer/politikker – koordinering af hvad vi har nu
madordning

 

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 15:18
Til toppen