Menu

Skolebestyrelsen - 20081007

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - tirsdag den 7. oktober i Selde kan ses her og på www.fursundskole.dk under området 'Bestyrelsen'

Tirsdag d. 07.10.08 i Selde kl. 19.00

Dagsorden: Referat.

1. Godkendelse af dagsorden.
Inga Emborg blev valgt som referent. Sender referatet til formand Jesper Schrøder, som sender det videre til medlemmer af bestyrelsen. Hvis ikke der kommer indsigelser indenfor en uge, lægger Jesper det på hjemmesiden.

2. Godkendelse af referat fra sidste skolebestyrelsesmøde.
OK


3. Meddelelser
Kontoret. Aktivitetsplaner fra sidste år er gennemgået. Budgetmøde i Skive. Tidsplan for beslutning om ny overbygningsstruktur blev udleveret. .Baggrundsmateriale BDO udsendes til skolebestyrelsen. Skolens budget i indeværende år. Det ser fornuftigt ud. Dog usikkerhed omkring refusion m.m.
Pædagogisk råd: Orientering om det første fællesmøde.
Nyt fra elevrådet: Der er et elevråd i Selde og et på Fur. Selde har indkøbt sofa og fodboldmål m.m. for de penge de fik af elevrådspuljen fra Skive Kommune.
Nyt fra SFO/ U-SFO: Har afholdt forældremøde, Skal til møde om lærerplaner.
Nyt fra skolebestyrelsen: Vi skal have set på hvem der får hvilke blade i skolebestyrelsen. Husk punkt til næste møde.
Referater fra kurser og møder: Orientering
Andet.


4. Trivselsambassadører – mobning.
Jesper orienterede om et foredrag om dette emne. Man besluttede ikke at deltage, da man allerede havde arbejdet meget med denne problemstilling i de sidste år. Bl.a. Ha det godt projektet i Selde.

5. Hvordan får vi nyt input til skolen – Skolen og plan-B er det noget for Fursund
Skole? Gert, Ole og Inga tager på kursus d. 3. december omkring dette emne.

6. Præsentation af hjemmesiden
Hjemmesiden er klar til forældreaftenen d. 9. okt. i Selde og på Fur. Det blev drøftet hvorledes skolen sikre at hjemmesiden bliver løbende fornyet og at de rette informationer kommer på siden. Punktet drøftes på det næste lærermøde.

7. Skive Kommune har vedtaget ” Skolepolitik 2008-2011 og ”Politik for dag-
Tilbud 2008-2011” – hvad skal / kan / vil vi gøre?
Punktet tages op på et fællesmøde mellem skolebestyrelsen og pædagogiskråd.

8. Status i forhold til arbejdet med Udeskole.
Alle lærerne har deltaget i en fælleskursusdag på Fur i august. Tre lærere står for implementering af Udeskole pædagogik på Fursund Skole. Arbejdet er gået i gang og der høstes erfaringer som overbringes den samlede medarbejdergruppe. Glyngøre og Fursund skole er valgt som de to skoler, der skal stå i spidsen for Udeskole ideen i Skive Kommune.
Henry gør opmærksom på om der er fysiske forhold i skolernes nærmiljø der bør medtænkes når man laver planer for området. Gert og Henry vil samarbejde omkring dette.

9. Motionsdag/ Fusionsdag – hvad er planen?
Orientering om dagen som foregår på Fur. Skive Folkeblad vil deltage i dagen.

10. Hvordan sikrer vi os en styrket kommunikation mellem undervisningsstederne
og i forhold til forældrene?
Medarbejderne bruger Skolekom. som kommunikationssystem. Systemet har været brugt de seneste år på afdelingen i Selde, men ikke så meget på afdelingen på Fur. Dette arbejder man nu på at få til at fungere så det bliver et naturligt kommunikations sted for begge afdelinger og afdelingerne imellem. Det blev drøftet om man kunne lægge information fra klasserne ud på skolens hjemmeside. På næste lærermøde/pædagogiskrådsmøde drøftes det hvordan vi sikre en god kommunikation til forældrene. Hvor meget information kan og skal vi lægge ud på vores hjemmeside fra de enkelte klasser? Når vi flere forældre ved at fortsætte med at lave forældrebreve som vi gør nu?

11. Lærer / elevsituationen. Orientering


12. Fastlæggelse af datoer for kommende møder.
Næste møde er mandag d. 17. november kl. 19.00.
Gert, Inga og Ole laver et forslag til møderækken for dette skoleår.
Husk stormøde om overbygningsstruktur torsdag d. 13. nov.


Referent Inga Emborg

Bobleliste til kommende møder:
Værdigrundlag
Logo
Udformning af den nye skoles principper/retningslinjer/politikker – koordinering af hvad vi har nu
madordning

Til toppen