Menu

Referat fra Generalforsamling i Fur Sogneforening 27.02.2017

1. Valg af dirigent: Hans Jeppesen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning: Dorte berettede om årets gang:
Emner, der har været på dagsordenen i 2016: mobilmaster, som er blevet syltet i forvaltningen, færgen, havnen, Arenaen, Ø-udvalget, Sammenslutningen af Danske Småøer, Forskønnelse af Branden, Fur udviklingsråd, vejene på Fur, nedrivningspulje, vores side på FurNyt, ny arbejdsform i FFF, vedtægter m.m.
Følgende arrangementer har vi deltaget i: åbning og nedlukning af Fur Ø-arena, Grundlovsmødet, Højskoledagen, Fur rundt, Træskibssejlads, Jul på Fur, generalforsamling på Venø og repræsentantskabsmøde i Odense (Sammenslutningen af Danske Småøer) m.m.
Planer for det kommende år: Få gang i arbejdet med ”Forskønnelse af Branden. Vi opfordrer til, at interesserede melder sig til Erik. Julebelysning på Fur. Det var lidt ”sølle” i år. Mobile pay på arenaen. Nyt navn – måske er det på tide at finde et nyt navn. Alle nye der kommer til Fur, tror vi er en forening under kirken, så vi leder for alvor efter et godt, nyt navn til Fur Sogneforening, der signalerer, at det er en beboer-/borger-/Ø-forening, også for sommerhusejere. Gode forslag modtages meget gerne. Vi skal have evalueret på gratis turene på færgen. Vi vil fortsat holde kommunen i ørerne mht. mobilmasterne.
Der blev spurgt ind til og kommenteret på flere af emnerne, som blev diskuteret. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab: Elly fremlagde regnskabet, som var tilfredsstillende.

4. Fastsættelse af kontingent: Uændret: 75,- pr. person eller 150,- for familier.

5. Indkomne forslag: Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Per Arne Teglgaard og Conni W. Jeppesen (Conni ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen foreslog Anne Marie Mortensen, som blev valgt og Per Arne blev genvalgt. Kathrine Søgaard blev genvalgt som suppleant.

7. Valg af revisor, på valg Sonja Justesen, som blev genvalgt.

8. Eventuelt: Ændringer i færgefarten kl. 19-5, hvor færgen kun sejler, når der er passagerer, blev diskuteret, men det er ikke noget Fur Sogneforening har indflydelse på. Der var dog generel enighed om at vi har en god færgeforbindelse. Det er kun ganske få afgange, det drejer sig om og der har ikke været klager over dette indtil nu. Der ønskes navne på alle bestyrelsesmedlemmer i indkaldelsen til generalforsamlingen. Dette tages til efterretning.

 

Til toppen