Menu

Referat fra Fur Udviklingsråd

Her kan du læse, hvad der blev drøftet på Fur Udviklingsråds 13. møde.

Tid og sted: Onsdag den 23. november 2016 kl. 15.00-18.00 på Fur Museum.

Tilstede: Alice Bank Danielsen, Erik Wind, Keld Rasmussen, Knud Peder Jensen, John Berthelsen, Mildred Fog og Per Arne Teilgård.
Afbud: Kurt Nielsen

1.Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra 12. møde den 07/09 2016.
Referat godkendt. John sender referatet til FurNyt.

3. Nyt fra SET og Oplevelsesklynge Fur (Alice).
Alice fortalte om identitets processen i Klyngerne. Det er vigtigt at finde potentialerne og slå ned der. Fur er kommet rigtig langt, og det er spørgsmål, om der skal arbejdes for et Ø-Ressort, som konsulenten foreslog.
Maria Aaen har rigtig megen erfaring med arbejdet for udvikling, så vi planlægger at invitere hende til næste møde.

4. Nyt fra Fur Sogneforening og Ø-udvalget (Per Arne og Erik).
Møde i Ø-udvalget d 14.dec. Evt. nedsætte priser på årskort. .Vi drøftede fordele og ulemper ved gratis færge og specielt perioden den er gratis. Kan vi evt. holde fri færge fra fredag til søndag i en længere periode?
Man drøfter lige nu placering af mobilmaster på Fur.(IT-chef Michael Hviid) Grundejerforeningen i Ulsted har kontakt til kommunen vedrørende net forbindelse via 3G.
Ikke noget nyt vedrørende nedrivningsværdige huse.

5. Status for ansøgning om deltagelse i interreg-projekt under Smagen af Danmark (John).
Landsbyudvalget har givet 25.000,- til projektet og Smagen af Danmark har spurgt om kommunal accept af at medfinansiere med 25.000. Det vil i givet fald udløse 50.000 af EU-bevillingen.
vi afventer svar.
Det er planen, at Muserum får 75.000 til frikøb af John, der skal lave kortlægningen og de resterende 25.000 går til en ekstern konsulent (formentlig Kirsten Malling Olsen).

6. Status for ansøgninger om støtte til KEFUR (John).
Vi har den 2. november fået tilsagn om 272.813 kr. i Ø-støtte og den 21. november tilsagn om 321.587 i LAG-støtte. Vi har tidligere fået tilsagn om 62.500 fra Skive Kommunes Landsbypulje. Projektet er dermed ved at være fuldt finansieret. Der mangler dog afklaring af et par detaljer omkring revision og afregning i forhold til armslængdeprincippet. John tager kontakt til Erhvervsstyrelsen for en afklaring. John nævnte, at Hanne Tanvig har været uundværlig i forbindelse med formuleringen af ansøgningerne og at Morten Priesholm har været en meget god sparringspartner i forbindelsen med dialogen med Erhvervsstyrelsen.
Vi skal i 2017 bruge en del tid på projektet for at tiltrække tilflyttere, iværksættere og nye virksomheds ejere. Vi skal arrangere en camp, som afvikles over 2 dage. Der skal genskabes et mentorkorps.
Også et ambassadørkorps fra hele landet skal findes. Efter campen skal vi ind i et forløb med at fastholde eventuelle tilflyttere. Og vi skal afholde et afsluttende seminar for at dele viden med beslægtede lokalsamfund og personer, der arbejder med bosætning og erhvervsudvikling. Hanne Tanvig vil være den faglige sparringspartner og John bliver projektleder.
Der skal nedsættes en styregruppe med nogle repræsentanter fra udviklingsrådet, fra Små LAG, fra SET og andre.
Vi skal have lavet en særskilt konto til projektet. John taler med Elly Thomassen vedrørende dette.
Inden 5. januar skal vi have meddelt Erhvervsstyrelsen, hvem der skal forestå revision af projektet og projektregnskabet.
Vi skal overholde samtlige vilkår til punkt og prikke, herunder også vilkår omkring synliggørelse af tilskudsgiverne. Vi afventer den endelige blåstempling fra Erhvervsstyrelsen, inden vi udsender presseomtale. John og Knud Peder laver omtale til FurNyt.

7. Status for elbil-projektet (John).
Arbejdsgruppen er ved at se på tekniske krav vedrørende kabler og lignende. Næste møde i gruppen holdes først i det nye år.

8. Handleplan og vore visioner for de næste 15 år (opfølgning fra sidste møde).
Vi drøftede hvad vi forventer af fremtiden- Visioner – Kommunikationsstrategi – Iværksætter Fur evt. på facebook. Hvordan kan vi i øvrigt fortælle omverden, hvad vi kan tilbyde iværksættere eller kommende virksomheds ejere.
Vi skal være opmærksomme på at der om 1½ år skal laves ny udviklingsstrategi i Udviklingsrådet.
Ev.t ansætte en til at lave udviklingsstrategi.
Skal Fur evt. have en stand på Landsbytræf i forbindelse med Århus 2017? John undersøger dato for Landsbytræffet.

9. Mødekalender for 2017
Tirsdag d 21. februar kl 15-18
Tirsdag d 23. maj kl 16-19 incl smørrebrød. Kl 19 Generalforsamling
Tirsdag d 15. august kl 15-18
Tirsdag d 21. november kl 15-18


10. Eventuelt.
Vi drøftede tilflytteres lånemuligheder i bankerne og vil til næste møde invitere ejendomsmægler og bankmand med. John laver aftaler.
FFF holder fest for de frivillige hjælpere til februar og vil igen invitere de nyeste tilflyttere med til festen.
Erik spurgte til Verdensnaturarv. I februar bliver der taget stilling til om der skal arbejdes videre med indstillingen og om de to kommuner og regionerne er parat til at bevilge økonomien til det. Der har lige været internationalt seminar.

Referent: Mildred Fog
1 december 2016
Referatet blev godkendt på det efterfølgende bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 og derefter offentliggjort på FurNyt.dk.

Til toppen