Menu

Skolebestyrelsen - 20080401

  • Skrevet af 

Referat fra Skolebestyrelsesmødet ved Fursund Skole - 20080401 

 

Referat fra skolebestyrelsesmødet tirsdag den 1. april 2007 kl. 19.00 – 21.00 på Selde Skole

Ved dette første møde deltager nuværende personalerepræsentanter fra både Fur skole og Selde skole. Der tildeles derfor kun en halv stemme til alle personalerepræsentanter ved mødet.

Forslag til pkt. SB

1. valg af formand og næstformand Bestyrelsen konstitueret med Jesper Schrøder som formand og Bente Haubo Nielsen som næstformand

2. Valg til skolebestyrelsen hver andet eller hver fjerde år? Skolelederen ansøger om tilladelse til at afholde forskudte valg. Formand og næstformand beskriver bestyrelsens begrundelser herfor. (reglerne herfor kan ses side 3 og 4 på hjemmesiden: http://us.uvm.dk/grundskole/folkeskolen/valg/documents/Vejledning_om_skolebestyrelsesvalg_2005.pdf ) Punktet behandles igen ved næste bestyrelsesmøde

3. Meddelelser
a. Kontoret Total stop for anlægs- og driftsudgifter pålagt alle institutioner i kommunen. Vi får refunderet udgifterne til svømning for indeværende skoleår af forvaltningen. Fra næste skoleår laves en harmonisering på området, så alle kommunens børn tilbydes de samme vilkår, hvor forvaltningen vil afholde udgifterne hertil.
b. Pæd.råd  Der arbejdes med APV, skolefest, evaluering af båndtimer
c. Nyt fra SB -
d. Nyt fra SFO/USFO Møde afholdt mellem personale i Furs USFO og Seldes SFO, hvor muligheden for fælles ledelse mellem de to afdelinger blev drøftet – der afholdes et møde mellem SFO-leder, souschef i USFO og skolelederne den 10. april
e. Referat fra kurser/møder -
f. Elevråd Der arbejdes med skolefest og idrætsaften i Selde – på Fur arbejdes med miljøpatrulje og forberedelse til scenen er din-arrangement
g. Andet

4. Oplæg til budgetoversigt for næste skoleår omdelt og gennemgået

5. Udkast til timefordelingsplan for næste skoleår – med forbehold (oversigt udleveres ved mødet) gennemgået

6. Udviklingsarbejder for næste skoleår
Udeskoler (Fur og Selde)
Kompasset – et projekt, der skal hjælpe unge med adfærdsproblematiske adfærd og børn fra socialt belastede hjem (Selde)
Anderledes opdeling af klasser (Fur)
Fælles emneuger, fagdage (f.eks. med sejlklubben på Fur)
Skolebestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i de forskellige udviklingsarbejder – drøftes igen på næste møde

7. Ønskes nyt navn – nyt logo til vores nye skole?
Der var enighed om hurtigst muligt at vælge et nyt navn til den nye skole, der signalerer at vi fremover er én enhed. Navnet vælges i bestyrelsen ved næste møde. Ønske om at udskrive en logokonkurrence, hvor lokalbefolkningen kan deltage.

8. Høring vedr. handleplan for undervisning af ordblinde
Kort fortalt om indholdet af handleplanen – udsendes per mail med referatet til orientering
 
9. Høring vedr. skoledistrikter - befordring (kort gennemgang)
Indhold beskrevet – ingen kommentarer – udsendes per mail med referatet til orientering

10. Forslag til indsatsområder for næste skoleår
Kommunen har valgt klima og sundhed som fælles kommunale indsatsområder. Bestyrelsen drøftede desuden et forslag om at gøre opbygningen og brugen af en ny fælles hjemmeside til indsatsområde. På Fur har man tidligere haft et indsatsområde omkring ø-kultur, som måske kan medtænkes. Særlig fokus på børns sprogbrug og adfærd i forhold til kammerater og voksne.

11. evt.
Fastsættelse af møderække frem til sommerferien. (referent har tilføjet navne til forplejning)
Onsdag den 30. april kl. 19.00 på Fur Skole – forplejning Jesper Schrøder
Torsdag den 29. maj kl. 19.00 på Selde Skole – forplejning Marianne Laursen
Tirsdag den 24. juni kl. 19.00 på Fur skole – forplejning Ole Pallesen

Liste over medlemmernes mailadresser er vedlagt referatet. Al kommunikation vil fremover foregå via mail.

Forslag til muligheder for digitalisering af borgerbetjeningsområder efterlyses af forvaltning – SFO tilmelding og framelding en mulighed.

lærer / elevsituationen
orientering ved Ole og Marianne

Forplejning denne gang: Joan
Tak for nogle lækre boller

referent Marianne Svenningsen

Bobleliste til kommende møder:
Sammensætning af medarbejderrepræsentanter og elevrødder i bestyrelsen
Nyt navn til skolen
Logokonkurrence
Deltagere i kommende udviklingsarbejder
Repræsentanter til de forskellige klasser
Udformning af værdigrundlag for vores nye skole (1. behandling)
Den nye skoles overordnede målsætning (1. behandling)
Udformning af den nye skoles principper/retningslinjer/politikker – koordinering af hvad vi har nu (1. behandling)
Endelig timefordelingsplan

 

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 15:32
Til toppen