Menu

Fur Udviklingsråd – årsberetning

Fur Udviklingsråd – årsberetning

Her kan du læse om Fur Udviklingsråds virke i 2015

 

Årsberetning 2015 for Fur Udviklingsråd

Den 15. juni 2015 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Fur Udviklingsråd. Det var den foreløbige kulmination på 2½ års forberedende arbejde i forbindelse med Furs deltagelse i et forsøgsprojekt, der var iværksat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I projekt ”Fem viser vejen – fra småprojekter til strategisk udvikling” skulle fem lokalsamfund (Fur, Gedser, Lundby, Rødding og Vestervig)forsøge at arbejde hen imod etablering af lokale udviklingskapaciteter. Midlerne til at nå målet var erfaringsdeling og ikke mindst faglig sparring med en landdistriktsforsker fra Københavns Universitet. På Fur nedsattes i 2013 en arbejdsgruppe bestående af udvalgte repræsentanter fra Foreningen Fur Brand, FurKunst.dk, Fur Sogneforening, Fursund Turistforening og Fuur Sparekasses Fonde foruden personer fra Furs erhvervsliv. En lokal museumsinspektør fungerede som tovholder for arbejdsgruppen. To et halvt år senere havde gruppen brugt 21. møder på at samle baggrundsdata, analysere styrker, svagheder, muligheder og trusler og gruppen havde besøgt de fire andre lokalsamfund samt deltaget i landsdækkende seminarer og konferencer.

I foråret 2015 kunne arbejdsgruppen udarbejde forslag til vedtægter til Fur Udviklingsråd og et overdragelsesdokument med udkast til en udviklingsstrategi for Fur. Med etableringen af Fur Udviklingsråd nedlagde arbejdsgruppen sit hverv.

På den stiftende generalforsamling 15. juni 2015 godkendtes vedtægterne For Fur Udviklingsråd. Generalforsamlingen valgte fire medlemmer til bestyrelsen og de udpegede umiddelbart efter generalforsamlingen yderligere tre medlemmer. Herefter konstituerede den samlede bestyrelse sig som følger:

Formand: John Brinch Bertelsen
Næstformand: Keld Bjarne Rasmussen
Kasserer: Jens Tang
Sekretær: Mildred Fog
Alice Bang Danielsen
Knud Erik Lykke
Per Arne Teilgård.

Fur Udviklingsråds bestyrelse takker arbejdsgruppen, de fire andre lokalsamfund og ikke mindst Hanne Tanvig fra Københavns Universitet for et inspirerende og frugtbart samarbejde i forbindelse med projekt ”Fem viser vejen – fra småprojekter til strategisk udvikling”. Uden dette samarbejde, var Fur Udviklingsråd ikke etableret i sin nuværende form.

Ifølge vedtægterne er Fur Udviklingsråd en frivillig, almennyttig og ikke-erhvervsdrivende forening. Det er foreningens formål at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosættelse på Fur ud fra et strategisk helhedssyn. Ny viden, nytænkning og nye samarbejdsrelationer skal synliggøre og udnytte Furs potentiale som bo- og iværksætterø for aktive og kreative mennesker.
Umiddelbart efter stiftelsen kunne Fur Udviklingsråd gå i gang med de formelle opgaver som registrering med cvr-nr. og oprettelse af bankkonto. Der blev udarbejdet et portræt af Fur Udviklingsråd, som blev lagt på FurNyt.dk/4 sammen med vedtægterne og en trykklar udgave af rådets udkast til udviklingsstrategi.

I løbet af sommeren og efteråret 2015 blev der afholdt fem bestyrelsesmøder i Fur Udviklingsråd. Til nogle af bestyrelsesmøderne var der inviteret gæster, der kunne bidrage med ny viden og mulige samarbejdsrelationer. Tak til Lisbeth Klode, der fortalte om Fur Moler Care. Tak til konsulent Margrethe Bak og koordinator Morten Priesholm fra Småøernes Aktionsgruppe samt konsulent Marlene Rasmussen fra Skiveegnens Turist- og Erhvervscenter.

Fire af rådets bestyrelsesmedlemmer deltog i en workshop på Læsø i dagene 6.-8. august sammen med repræsentanter fra de øvrige lokalsamfund og projektets styregruppe. Det var nogle meget spændende dage, hvor vi hørte om og så mange eksempler på, hvordan Læsøboerne havde taget fat om udviklingsarbejdet.

Saltyder Poul og tidligere borgmester Olav står i erindringen som fremragende fortællere og projektmagere, der tænker langsigtet og strategisk.

I løbet af efteråret afsluttedes arbejdet med projekt ”Fem viser vejen – fra småprojekter til strategisk udvikling”. Projektets endelige afslutning blev markeret med et halvdagsseminar i Rødding den 9. december. Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet stod bag seminaret, der havde deltagelse af godt 60 fagfolk fra hele landet. Efterfølgende blev seminaret karakteriseret som vellykket. Projektets forløb og resultater er videregivet eftertiden i to publikationer, der er skrevet af Hanne Tanvig og udgivet af Københavns Universitet og UIBM.

I løbet af november var tovholderne/formændene fra Fur og Rødding oplægsholdere på tre borgermøder i Hald, Jebjerg og Rødding. Borgermøderne fandt sted som optakt til revision af Skive Kommunes landdistriktspolitik. Kommunen ønskede, at Furs og Røddings aktive arbejde med udviklingsmulighederne skulle være til inspiration for andre lokalsamfund i kommunen. At dømme efter spørgelysten blev ønsket til fulde indfriet. Den 1. december var Fur Udviklingsråds formand atter engang en af foredragsholderne, da Kulturhovedstad 2017 og RegionMidt afholdt landsbytræf i Selde.

Fur Udviklingsråd deler gerne erfaringer med andre. Det passer fint til udviklingsstrategien, hvor brugen af Fur som modelsamfund og forsøgsområde er formuleret som et af indsatsområderne.
Fur Udviklingsråd søgte i efteråret 2015 tilskud fra Landdistriktspuljens forsknings- og kommunikationsmidler til at gennemføre nogle borgerdrevne processer til udvikling af en strategi for tiltrækning af kreative iværksættere. I projektet indgik Fur, Rødding og Vilsund med Hanne Tanvig som den fagligt ansvarlige. Desværre opnåede projektet ikke støtte.

Fur Udviklingsråd anbefalede en ansøgning fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter til Småøernes Aktionsgruppe. Hvis ansøgningen imødekommes vil SET de kommende to år kunne tage fat på arbejdet med produktudvikling og mersalg inden for Furs turisterhverv. Det er formuleret i vor udviklingsstrategi, at Fur Udviklingsråd skal tage aktiv del i arbejdet med Skive Kommunes udpegning af Fur som oplevelsesklynge.

Den 15. december havde Fur Udviklingsråd arrangeret et informations- og idemøde i Fur Forsamlingshus. Omkring 50 personer deltog og bidrog med ideer til, hvad der kan skabe mere udvikling på øen. Kort før årsskiftet fik sommerhusejerne via grundejerforeningerne en informationsskrivelse fra Fur Udviklingsråd og ligeledes en opfordring til at bidrage med udviklingsideer. Inddragelsen af furboerne og sommerhusejerne vil fortsætte ind i det nye år.

Fur Udviklingsråds regnskab for 2015 har samlede indtægter på 51.760,88 kr. og udgifter på 250,00 kr. Det giver en formue på 51.510,88 kr. pr. 31/12 2015.
Foreningen Fur Brand og Fuur Sparekasses Fonde havde inden oprettelsen af udviklingsrådet givet tilsagn om en startkapital på 50.000 kr. Vi takker for den flotte opbakning, og tager det som udtryk for, at man finder det væsentligt, at der bliver arbejdet aktivt med tiltrækning af tilflyttere og styrkelse af erhvervsudvikling.

I løbet af Fur Udviklingsråds første leveår – der jo kun har været et halvt år – er det lykkedes at få stiftet og etableret udviklingsrådet samt at få afsluttet det flerårige projekt, der førte til skabelsen af rådet. Projektet har givet et godt netværk og bidraget til, at Fur endnu en gang fremstår som et modelsamfund.

Fur Udviklingsråd har også nået at inddrage eksterne ressourcepersoner til sparring og åbnet op for borgerdrevne ideer. Fur Udviklingsråd er hermed klar til at begynde på det egentlige udviklingsarbejde, hvor ideer opkvalificeres til projekter og hvor nye samarbejder skal sikre at projekterne kan realiseres. Det er vi klar til at tage fat på i 2016.

Tak til alle, der har bidraget til etablering af Fur Udviklingsråd og til at komme med ideer.

På vegne af Fur Udviklingsråd
John Brinch Bertelsen (formand)

Senest ændretTorsdag, 26 maj 2016 15:59
Til toppen