Menu

Referat fra Generalforsamling i Fur Sogneforening 25/2-2016

1. Valg af dirigent: Birgit Ladefoged blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning: Dorte berettede om årets gang. Mobilmaster på rette spor, der er bevilget 4 master i kommunen – 2 af dem på Fur. Digitale skærme på Branden og Havnen på Fur er klar til at blive sat op. Færgepriser på godstransport blev nedsat, de øvrige følger formentligt efter. Branding Fur, som vi startede for flere år siden, kom senere til at hedde 5 viser vej og er nu blevet til det selvstændige projekt Fur Udviklingsråd og er dermed ude af foreningens hænder. Fra Fur uddannelseslegat er der indtil nu uddelt penge, som 22 unge menneskers har fået gavn af. I Ø-udvalget diskuteres alt, der vedkommer Fur og vi bliver hørt, før emner kommer på den politiske dagsorden i kommunen og vi har et godt samarbejde. FFF har holdt stormøde med alle foreninger, der er medlem heraf og der er lavet ny plan for arbejdsfordeling ved Fur Rundt og Træskibssejlads. Foreningerne får overordnede ansvarsområder, så tovholderne ikke har for stor byrde. Fur Ø-Arena ser på alle måder godt ud, passet og plejet af Bent Mølgaard og velbesøgt af turister og af medlemmer, som vi dog desværre ikke har så mange af, som vi har haft. Dog har vi problemer med at bolde og især vores nyindkøbte køller bliver stjålet. Grundlovsmødet på museet var velbesøgt og årets taler var Ejvind Thomsen. Ligeledes var højskoledagen igen en succes. Fur Sogneforenings side på FurNyt blev opdateret i 2015 og vil blive det igen efter ny konstituering af bestyrelsen. Jul på Fur var vi, som altid, også en del af. Vi har deltaget i en del repræsentantskabsmøder, høring og generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer. Generalforsamling i år foregår på Venø den 22.-23. maj, hvor der bliver Ø-marked i Struer den 22. maj, her vil være udstillinger, smagsprøver og musik og øerne kan komme og vise, hvad de har at byde på. Vi opfordrer til at deltage, da det jo ikke er så langt væk i år. Opfordring til at få flere til at melde sig i Fur Sogneforening, så vi har et godt og solidt grundlag for vores arbejde for Fur.

3. Fremlæggelse af regnskab: Elly fremlagde regnskabet, som var tilfredsstillende.

4. Fastsættelse af kontingent: Uændret: 75,- pr. person eller 150,- for familier.

5. Indkomne forslag: Bestyrelsen har fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Det drejer sig om korrektioner af f.eks. Sundsøre kommune til Skive kommune og sproglige opdateringer. Da vi ikke var nok på generalforsamlingen til at vedtage vedtægtsændringerne, blev der på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling stemt om dette og ændringerne blev her vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Dorte Christensen og Hans Jeppesen. Hans ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Peter Dalsgaard Pedersen. Nyvalgt til bestyrelsen blev således Peter og Dorte blev genvalgt. Suppleant på valg var Pia Frøslev, som blev genvalgt.

7. Valg af revisor, på valg Niels Sohn, som blev genvalgt.

8. Eventuelt: Der blev spurgt til Projekt Forskønnelse af Branden og Dorte kunne fortælle, at der arbejdes stadig på at få gjort noget ved det, men det ligger tungt med økonomien. Det tages op på møderne med kommunen hele tiden og det fortsætter vi med.

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Fur Sogneforening 25/2-2016

Forslag om vedtægtsændringer blev, som tidligere nævnt, vedtaget.

Til toppen