Menu

Foreningen Fur Væksthus

Foreningen Fur Væksthus

Hvad gjorde furboerne, da Skive Byråd i 2013 besluttede at nedlægge øens skole og sætte den til salg eller lade bygningerne nedrive? Furboerne dannede Foreningen Fur Væksthus, der bød på den tidligere kommunale skole og overtog bygningerne pr. 4. juli 2014.

Foreningens formål:
1. at købe Fur Skole, Stisagervej, 7884 Fur, og omdanne stedet til Fur Væksthus.
2. at sikre driften af Fur Væksthus gennem udlejning til undervisning, kurser og efteruddannelse for børn, unge og voksne.
3. at stille Fur Væksthus til rådighed for kulturelle og almennyttige formål.
4. at stille Fur Væksthus til rådighed for både enkeltpersoner, firmaer, foreninger og institutioner
5. at arbejde aktivt med at tilvejebringe midler til fortsat udvikling af Fur Væksthus til gavn og glæde for brugerne.

Aktiviteter:
Fur Væksthus har siden august 2014 haft leje- og brugsaftaler med Fur Børnehus, Fur Friskole og Fur Ungdomsklub. Der er truffet aftaler med grupper og personer, der spiller badminton, musik, volleyball eller går til gymnastik og yoga. Det er lykkedes at fastholde en bygning på øen til børnepasning, skolegang og fritidsaktiviteter.
I 2018 skal gymnastiksalen totalrenoveres og den tidligere pedellejlighed ombygges til kultur- og mødested med kontorfaciliteter.

Medlemskab:
Du bliver medlem af Fur Væksthus ved at indbetale 100,00 kr. på foreningens konto
 8510-4582873785) i Spar Nord.
Som medlem kan du deltage i generalforsamlinger, modtage valg, have stemmeret  og have indflydelse på væksthuset. Dit kontingent bidrager også til drift af bygningen – eksempelvis til lys og opvarmning af gymnastiksalen. Hvis du ønsker at bruge gymnastiksalen, skal du kontakte Birgit Ladefoged, der koordinerer brugen.
Det skal understreges, at Fur Væksthus ikke har indflydelse på hverken børnepasning, skolegang eller aktiviteter i ungdomsklubben. Det sorterer under de respektive foreninger.

Bestyrelsen:
Formand: Nanna Jo Johansen. Tlf. 60 25 65 62. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Næstformand: Charlotte T. Jørgensen. Tlf. 40 96 12 33. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..   
Kasserer: John Brinch Bertelsen. Tlf. 97 59 35 76. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sekretær: Birgit Ladefoged. Tlf. 30 33 94 35. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Medlem: Peter Bro Bertelsen. Tlf. 30 26 11 51. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleanter: Ea Fuur og Jens Vester.

Brug FurNyts søgefunktion og læs mere:
Skriv Fur Væksthus i søgefeltet på forsiden, så får du alle artikler, hvor Fur Væksthus er nævnt.

Dette foreningsportræt er revideret 24/04 2018 af John Brinch Bertelsen. Send venligst besked til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når foreningsportrættet skal ændres.

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Foreningen Fur Væksthus

 

oOo

 
 
 
 
Vedtægter
 
 
For
 
 
Foreningen Fur Væksthus
 
 
 

Navn, hjemsted og formål:

§ 1

Foreningens navn er Foreningen ”Fur Væksthus”.
Foreningens hjemsted: Fur Væksthus er hjemmehørende i Fur sogn, Skive Kommune.
Foreningens formål er:
 
1. at købe Fur Skole, Stisagervej, 7884 Fur, og omdanne stedet til Fur Væksthus.
2.  at sikre driften af Fur Væksthus gennem udlejning til undervisning, kurser og efteruddannelse for børn, unge og voksne.
3.  at stille Fur Væksthus til rådighed for kulturelle og almennyttige formål.
4.  at stille Fur Væksthus til rådighed for både enkeltpersoner, firmaer, foreninger og institutioner.
5. at arbejde aktivt med at tilvejebringe midler til fortsat udvikling af Fur Væksthus til gavn og glæde for brugerne.
 
 
 
Medlemmer:
 
§ 2
 
Foreningen er upolitisk, og enhver, der måtte ønske det, kan optages som medlem.
 
Foreningen kan ikke træffe afgørelse, der vedrører ledelsen af de organisationer, der lejer sig ind i Fur Væksthus.
 
 
Kontingent:

§ 3
 
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Det fastsættes som et beløb for enkeltpersoner og et beløb for firmaer og foreninger.
 
Herudover modtager foreningen frivillige bidrag og kan søge støtte.
 
 
Medlemmers rettigheder:

§ 4
 
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
 
Generalforsamling

§ 5
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen skal godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom.
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Fur Væksthus eller på et andet sted i lokalområdet. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 15. april. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
 Indkaldelsen skal ske ved offentliggørelse på www FurNyt.dk.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
 
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt deres kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:
 
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hver stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
 
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
 
§ 6
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt
 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.
 
 


Bestyrelsen:

§ 7
 
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 og 3 årligt.
Der vælges hvert år to suppleanter for bestyrelsen. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
 
§ 8
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
 
§ 9
 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer, med bindende virkning, beslutning i foreningens anliggender.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
 For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
 
 
Regnskabsår:

§ 10
 
Foreningens regnskabsår går fra den 1.  januar til den 31. december.
Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 


Vedtægtsændringer og opløsning:
§11
 
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter, og til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
 
§ 12
 
I tilfælde af foreningens opløsning, vedtaget i henhold til § 11, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af foreningens formueforhold.
 
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder en fond, der skal støtte lokale formål på øen Fur.
 
 
 
*********************
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. april 2014
 
 
 
 
 
____________________                    ____________________                    ____________________
                    
 
 
 
 
____________________                    ____________________                   _______________________                  

Til toppen