Menu

Foreningen FurNyt

Foreningen FurNyt

Foreningen har til formål at drive hjemmesiden www.FurNyt.dk Hjemmesiden blev etableret i 2006, som en arbejdsgruppe under Fur Sogneforening. For at sikre hjemmesidens fortsatte drift, da etableringstilskuddene ophørte, overgik hjemmesiden i 2009 til en selvstændig forening. I dag udgør medlemskredsen hjemmesidens økonomiske fundament. Alle foreninger, institutioner og virksomheder, der virker på Fur, kan optages som medlemmer.
Hjemmesidens formål er at være Furs fælles udstillingsvindue, der viser alt, hvad der er på øen og alt, hvad der sker. Målgruppen er både furboer og udefrakommende. Formålet er at højne informationsniveauet og at øge antallet af besøgende og bosættere.
I dag er omkring 70 foreninger, fonde og virksomheder medlem af FurNyt. Medlemmerne vælger på generalforsamlingen den bestyrelse, der træffer de overordnede principielle beslutninger. Bestyrelsen udpeger en styregruppe, der fungerer som bestyrelsens sekretær og forestår hjemmesidens daglige drift. Styregruppen ansætter en journalist og en webmaster og holder minimum 6 årlige redaktionelle møder.
Foreningens vedtægter kan læses nederst.

Kontingent
Det årlige medlemskab koster:
Sponsor med logofelt 5.000 kr.
Firmaer 1.500 kr.
Institutioner 1.500 kr.
Fonde 1.500 kr.
Foreninger 250 kr.

Bestyrelsen består af

Formand: Olly Ekstrand (udpeget af foreningerne): Telefon: 28 78 39 04.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand Conni Jeppesen (udpeget af Fur Sogneforening). Telefon: 40 41 25 85.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer Brian Sørensen (udpeget af hovedsponsorerne) Telefon: 97 59 33 33/61 70 12 14.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Hanne Kirkeby (udpeget af fondene): Telefon: 20 46 03 16.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lone Johannesen (udpeget af institutionerne).: Telefon: 97 59 35 41.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sigurd Egenæs (udpeget af erhvervene): Telefon: 52 57 25 03.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsen har udpeget en styregruppe, der står for hjemmesidens daglige drift.

Kontakt: John Brinch Bertelsen: Telefon: 99 15 69 38 eller 97 59 35 76.
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere om foreningens virke:
Det er nemt at finde mere på FurNyt.dk. Skriv for eksempel Foreningen FurNyt i søgefeltet på forsiden og tryk enter, Så får du en liste med artikler om foreningen. Søgningen kan gentages med andre søgeord. God læsning.

Dette foreningsportræt er revideret 10/04 2017 af John Brinch Bertelsen. Send venligst besked til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., når foreningsportrættet skal ændres.

Vedtægter
for
Foreningen FurNyt


§ 1. Navn og hjemsted:

§ 1 stk. 1. Foreningen FurNyt er hjemmehørende på Limfjordsøen Fur i Skive Kommune.

§ 2. Formål:

§ 2 stk. 1. Foreningens formål er at drive en fælles hjemmeside for Limfjordsøen Fur.

§ 2 stk. 2. Hjemmesiden, der skal henvende sig til både furboer og udefrakommende, skal vise den mangfoldighed af muligheder, der findes, når man bor på Fur eller besøger øen.

§ 3. Medlemskab:

§ 3 stk. 1. Virksomheder og institutioner, fonde og foreninger samt sammenslutninger og enkeltpersoner, der yder et økonomisk bidrag til FurNyt, udgør foreningens medlemskreds.

§ 4. Ordinær generalforsamling:

§ 4 stk. 1. Hvert år inden udgangen af april afholdes foreningens ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

§ 4 stk. 2. Generalforsamlingen skal indkaldes på www. FurNyt.dk med mindst 8 dages varsel.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling:

§ 5 stk. 1. Hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 5 stk. 2. Bestyrelsen kan med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning:

§ 6 stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

§ 6 stk. 2. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med faste pladser, der fordeles som følger: Hovedsponsorerne udpeger 1 medlem, fondene 1 medlem, foreningerne/sammenslutningerne 1 medlem, institutionerne 1 medlem, virksomhederne 1 medlem og Fur Sogneforening 1 medlem.

§ 6 stk. 3. På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. På lige år vælges 3 medlemmer + 1 suppleant. Alle vælges for 2 år.

§ 7. Bestyrelsens opgaver:

§ 7 stk. 1. Bestyrelsen formulerer foreningens overordnede politik og udpeger en styregruppe, der forestår foreningens daglige drift.

§ 7 stk. 2. Det er bestyrelsens ansvar, at der indkaldes til generalforsamling, udarbejdes årsrapport, revideret årsregnskab og forslag til kontingent.

§ 7 stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende møde efter en generalforsamling.

§ 7 stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 7 stk. 5. Hvis blot ét bestyrelsesmedlem begærer det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

§ 7 stk. 6. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 7 stk. 7. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis mere end 2 af bestyrelsesmedlemmerne er fraværende.

§ 7 stk. 8. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8. Styregruppens opgaver:

§ 8 stk. 1. Den af bestyrelsen udpegede styregruppe består af mindst 2 og højst 3 personer.

§ 8 stk. 2. Styregruppen forestår foreningens daglige drift og ansætter medarbejdere.

§ 8 stk. 3. Det påhviler styregruppen, at der afholdes redaktionelle møder minimum 6 gange årligt.

§ 8 stk. 4. Styregruppen fungerer som bestyrelsens sekretær og er som sådan pligtig til at deltage i bestyrelsesmøderne

§ 9. Vedtægtsændringer:

§ 9 stk. 1. Vedtægtsændringer gennemføres med simpelt flertal på en lovligt varslet generalforsamling. Forslaget skal offentliggøres sammen med indkaldelsen.

§ 10. Ophør:

§ 10 stk. 1. Foreningen kan nedlægges, hvis et forslag herom vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 10 stk. 2. Der skal være mindst 14 dage mellem de 2 generalforsamlinger, og indkaldelse skal ske skriftligt til de enkelte medlemmer med mindst 8 dages varsel.

§ 10 stk. 3. På den første generalforsamling skal forslaget om nedlæggelse opnå et flertal svarende til mindst 2/3 af foreningens medlemmer.

§ 10 stk. 4. På den anden generalforsamling skal forslaget blot opnå simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 10 stk. 5. Ved foreningens nedlæggelse skal en eventuel formue overdrages til de almennyttige fonde på Fur.

Vedtægterne blev godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. marts 2017 og underskrevet af bestyrelsen.

 

 


Hanne Kirkebye
Udpeget af fondene

 


Olly Ekstrand
Udpeget af foreningerne

 


Conni W. Jeppesen
Udpeget af Fur Sogneforening

 


Brian Sørensen Bugge
Udpeget af hovedsponsorerne

 


LoneJohannesen
Udpeget af institutionerne

 


Sigurd Egenæs
Udpeget af virksomhederne

 

Til toppen