Menu

Afgørelse i sag om gelænder på Bette Jenses Hyw

Afgørelse i sag om gelænder på  Bette Jenses Hyw

For fremtiden må besøgende på Bette Jenses Hyw belave sig på at gå op ad trappen uden gelænder. Gelænderet er nemlig blevet bortdømt ved en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet. Det nu ulovlige hjælpemiddel for gangbesværede og folk med svimmelhed blev opdaget en mørk decemberdag i 2011 og siden har sagen optaget sindene i diverse kontorer i hovedstaden.  Derfor må det formodes, at sagen har fået en grundig behandling. Alligevel var der spænding til det sidste og afgørelsen blev hårfin: af nævnets 10 medlemmen stemte fem for fjernelse af gelænderet og her i blandt formanden og det afgjorde sagen. Selve trappen får lov at ligge til den er udtjent. Så skal den også fjernes. En ny trappe vil kræve at der gives dispensation fra samme nævn.  Afgørelsen er endelig og kan ikke ankes til andre instanser, med mindre at Skive Kommune vølger at gå i retten med sagen.  

 

Sag NMK-601-00022

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Kulturstyrelsen har ved afgørelse af 19. september 2013 meddelt tilladelse til at bevare en opsat trappe på det fredede fortidsminde på vilkår om fjernelse af et opsat gelænder. Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Skive Kommune for så vidt angår det fastsatte vilkår.

Kommunen har navnlig anført, at fjernelse af det opsatte gelænder vil betyde, at mange børn, gangbesværede og ældre mennesker ikke vil turde bestige højen ad trappen.

 

Sagens oplysninger

Bronzealdergravhøjene Stendal Høje er beliggende på øen Fur i Limfjorden og er øens højeste punkt - 76 meter over havets overflade. Den i sagen omhandlede høj bærer navnet Bette Jenses Hyw, og der er fra højen udsigt over store dele af øen og limfjordsegnen, herunder det nordlige Salling, Hanherred og Livø.

I forbindelse med et periodisk tilsyn med fortidsmindet har Museet for Thy og Vester Hanherred på Kulturstyrelsens vegne den 14. december 2011 konstateret, at der uden tilladelse er etableret en trætrappe med gelænder på højens nordside fra højfod til top.

Kulturstyrelsen har herefter den 28. januar 2013 fremsendt et varsel om påbud og partshøring til Skive Kommune. Kommunen har ikke fremsendt bemærkninger indenfor den fastsatte høringsfrist og styrelsen har derfor efterfølgende den 27. februar 2013 meddelt endeligt påbud om fjernelse af trappen fra fortidsmindet.

Skive Kommune har imidlertid efterfølgende søgt om dispensation til at bevare og vedligeholde trappen. I ansøgningen anfører kommunen, at fortidsmindet er kendt landet over som "Bette Jenses Hyw", og at trappen blev etableret af Viborg Amt for mere end 20 år siden som følge af det store besøgstal på dette spektakulære udsigtspunkt. Udsigtspunktet besøges hvert år af ca. 150.000 gæster og er med den gode nærliggende parkeringsplads udgangspunkt for guidede ture og fossiljagter i molergravene. Skive Kommune foretager løbende vedligeholdelse af trappen og skånsom reparation af den slitage, der følger med det store antal besøgende. Trappen har i den forbindelse vist sig at være et særdeles effektivt middel til at forhindre nedslidning af fortidsmindet.

Kulturstyrelsen har i afgørelse af 19. september 2013 indledningsvist anført, at styrelsen ikke er bekendt med, at Viborg Amt i sin tid søgte om tilladelse til at anlægge trappen. Styrelsen meddeler tilladelse til at bevare den nuværende opsatte trappe på vilkår om, at det opsatte gelænder fjernes. Endvidere anføres det, at Skive Kommune skal betale omkostningerne for fjernelse af trappen af restaureringskyndige personer, når trappen på grund af ælde, slitage eller af sikkerhedsmæssige årsager vurderes til at være til fare for fortidsmindet eller de besøgende, eller fremstår skæmmende for fortidsmindet. Udover almindelig let vedligeholdelse må der ikke foretages større renoveringsarbejder eller ske udskiftning af den eksisterende trappe, og Kulturstyrelsen understreger, at anlæggelse/udskiftning med en eventuel ny trappe vil kræve ansøgning om dispensation fra museumsloven. Endelig anfører styrelsen, at afgørelsen er truffet med baggrund i det endog meget store antal besøgende på fortidsmindet, der er en af de absolutte attraktioner på Fur med deraf følgende slitage.

Det er Skive Kommunes og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters vurdering, at mange mennesker med fjernelse af gelænderet vil berøves den store natur- og landskabsoplevelse, det er at nyde udsigten fra højen.

Kulturstyrelsen har til klagen navnlig bemærket, at begrundelsen for det stillede vilkår er, at fortidsmindet i dets nuværende udseende med trappe og et markant gelænder mere fremtræder som et udsigtspunkt end en forhistorisk gravhøj. Styrelsen finder, at gelænderet er skæmmende for fortidsmindet og hindrer den kulturhistoriske forståelse af fortidsmindet. Hertil kommer, at den omtalte udsigt over området også kan ses fra foden af fortidsmindet.

Endelig har Kulturstyrelsen på sekretariatets foranledning vedrørende tidspunktet for opsætning af gelænderet yderligere oplyst, at den første indberetning styrelsen har om gelænderet, er fra tilsynsmuseets besigtigelse den 14. december 2011, hvor museet i øvrigt også nævner, at de ikke kan se, at der er givet en tilladelse til trappen. Styrelsen anfører, at kommunens oplysning om alderen således ikke kan verificeres, men styrelsen kan blot oplyse, at der sædvanligvis ikke gives tilladelser til trapper eller gelændre på gravhøje. Ved de to Jellinghøje er der dog for mere end 90 år siden anlagt to stentrapper, men der findes ikke gelændre. Endelig kan styrelsen se, at adgangsvejen op ad det i sagen omhandlede fortidsminde bliver markant bredere på luftfotos fra 2008 i forhold til 1999.

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse

I sagens behandling har deltaget samtlige af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Line Theil Elikofer (formand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marianne Højgaard Pedersen, Marion Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.

Det følger af museumslovens § 29 e, stk. 1, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af et fortidsminde. Dette gælder alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet. Det vil sige, at ingen foranstaltninger, der indebærer en påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er tilladt.

Baggrunden for bestemmelsen er dels at beskytte fortidsmindet mod ødelæggelse og dels at sørge for at fortidsminderne fremstår på en sådan måde, at man kan forstå deres oprindelige funktion.

I henhold til lovens § 29 j, stk. 1, kan Kulturministeren ved Kulturstyrelsen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen. Praksis for at meddele dispensation til indgreb i fredede fortidsminder er restriktiv. Dispensation gives sjældent, og kun når der foreligger særlige tilfælde, der kan begrunde det, herunder f.eks. i forbindelse med kloakering, varme- eller vandforsyning til bygninger på et fredet fortidsminde.

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan i denne sag alene tage stilling til det fastsatte vilkår om fjernelse af gelænderet.

5 af nævnets medlemmer (Line Theil Elikofer (formand), Ole Pilgaard Andersen, Leif Hermann, Peter Thyssen og Henrik Waaben) finder, at et gelænder, uanset at det - ud over den tilladte trappe - kun har en begrænset negativ indvirkning på fortidsmindet, gør trappekonstruktionen mere synlig og dominerende i strid med de kulturhistoriske interesser.

De af Skive Kommune anførte forhold om hensynet til fortidsmindets tilgængelighed og gelænderets adfærdsregulerende funktion udgør ikke sådanne særlige forhold, der kan begrunde en fravigelse af den restriktive praksis. Hertil kommer hensynet til fremtidige lignende sager.

5 af nævnets medlemmer (Martin Glerup, Per Larsen, Marion Pedersen, Marianne Højgaard Pedersen og Jens Vibjerg) finder, at det af Kulturstyrelsen fastsatte vilkår kan ophæves, idet gelænderet er et naturligt tillæg til trappen og en nødvendighed af hensyn til sikkerhed og tilgængelighed for bevægelseshæmmede, ligesom gelænderet må anses for at være af underordnet betydning i forhold til det indgreb, som den lovliggjorte trappe udgør.

Det følger af § 10 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, at nævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed, og at formandens eller dennes stedfortræders stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

I overensstemmelse hermed stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet med formandens stemme som udslagsgivende det af Kulturstyrelsen i afgørelse af 19. september 2013 fastsatte vilkår om fjernelse af gelænder på fortidsminde 1407:7.

 

Det påhviler herefter Kulturstyrelsen at fastsætte en ny frist for fjernelse af gelænderet.

Til toppen