Menu

Fur Ungdomsklub

Fur Ungdomsklub

”De unge på Fur bør have et sted, hvor de kan mødes og være sammen i fritiden.” Sådan lød det på et visionsseminar under Branding Fur i 2010. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, indkaldt til opstartsmøde og i november 2011 havde Fur Ungdomsklub stiftende generalforsamling. Med støtte fra Fuur Sparekasses Fonde indrettede man det klublokale, som Fursund Skole stillede til rådighed.

Sommeren 2014 købte Foreningen Fur Væksthus skolebygningen af Skive Kommune, og Fur Ungdomsklub flyttede til større lokaler i den tidligere SFO. Ungdomsklubben har nu egen indgang fra Madsbadvej 15.

 

Formål:

Ungdomsklubben skal skabe samvær for de unge i fritiden. Alle unge fra 6. klasse til 18 år kan deltage.

 

Aktiviteter:

Ungdomsklubben har en fast klubaften hver mandag kl. 18.30-21.30. Vi begynder den første mandag i september og slutter den sidste mandag i juni med undtagelse af helligdage. Derudover har man som regel en anden aktivitet en gang hver måned. De unge har selv stor indflydelse på aktiviteterne og klubaftnernes indhold.

Du kan læse mere og se masser af billeder på: www.facebook.com/furungdomsklub

 

Organisering:

Ungdomsklubbens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes i 1. kvartal. Her vælges blandt forældrene en bestyrelse, der udpeger den daglige ledelse. De unge har også repræsentanter i bestyrelsen. Klubbens økonomi hviler på medlemskontingent og sponsorater.

Kontingentet er på 20 kr. pr. aften eller 200 kr. for en hel sæson.

 

Klublederne:

Brian Bugge Sørensen og Svend Erik Olsen står for klubbens daglige ledelse. De deltager også i klubaftenerne og aktiviteterne. Har du spørgsmål om ungdomsklubben og aktiviteterne, så kontakt klublederne:

Brian Bugge Sørensen, Råkildevej 6. Tlf. 61 70 12 14 og 97 59 33 33. E. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Svend Erik Olsen, Nr. Madsbadvej 16. Tlf. 40 28 56 65. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

Du kan læse mere om Fur Ungdomsklub ved at bruge FurNyts søgefunktion. Søg på Fur Ungdomsklub, så får du en liste med alle de artikler, hvor Fur ungdomsklub er nævnt.

 


 

VEDTÆGTER FOR FUR UNGDOMSKLUB 

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

 

Stk. 1.Foreningens navn er Fur Ungdomsklub.

 

Stk. 2.Fur Ungdomsklub har hjemsted på øen Fur i Skive Kommune.

 

§2. Formål.

 

  Stk. 1.             Klubbens formål er inden for rammerne af bestemmelserne om ungdomsklubber at samle    

                          unge fra 6. klassetrin og 18 år til aktiviteter og samvær i fritiden.

 

 

§3. Generalforsamling og valgprocedure.

 

Stk. 1.Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres med mindst 14 dages varsel. 

 

Stk. 2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetæller.

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af forældre/voksenrepræsentanter til bestyrelsen samt suppleanter. 

7. Valg af revisor samt suppleant.

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

9. evt

 

Stk. 3.Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle interesserede.

                Stemmeberettigede er alle medlemmers forældre med én stemme pr. medlem

 

Stk. 4.Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis det ønskes, skal afstemningen ske skriftligt. Klubbens leder og medarbejdere kan deltage i generalforsamlingen, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 

Stk. 5.På den stiftende generalforsamling vælges 5 medlemmer til bestyrelsen fra

                Forældre / Voksen kredsen. Herefter er to medlemmer på valg de lige år og tre medlemmer er på valg de ulige år.

                Suppleanter vælges for et år af gangen

 

Stk.6.       Der kan desuden vælges 2 medlemsrepræsentant. Disse vælges ved sæsonstart i september, af klubbens medlemmer, for et år af gangen.

 

Stk. 7Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant, som vælges for ét år af gangen. Ingen af klubbens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer kan være revisorer.

 

 

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 1. Hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal offentliggøres mindst 8 dage i forvejen.

 

Stk. 2. Hvis mindst 25 % de stemmeberettigede skriftligt forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen offentliggøres mindst 8 dage i forvejen.

 

 

§ 5. Bestyrelsen.

 

Stk. 1.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen skal ske på først kommende møde efter generalforsamlingen. Medlemsrepræsentanter kan ikke varetage disse poster.

 

Stk. 2.           Bestyrelsen afholder min. 4 møde årligt.

                    Klubledelsen kan deltage i bestyrelsesmøderne

 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Sekretæren skal som minimum føre en protokol med mødereferater, beretninger, budgetter og regnskaber.

 

Stk. 4Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens virksomhed, økonomi og personale. Det daglige ansvar kan uddelegeres til klubbens leder/lederteam. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger klubbens leder eller udpeger et lederteam. Bestyrelsen ansætter/udpeger det øvrige personale efter indstilling fra lederen/lederteamet.

 

Stk. 6.Bestyrelsen skal sikre sig, at personalet har rene børneattester i forhold til arbejde med børn og unge.

 

Stk. 7.Lederen/lederteamet har det daglige administrative ansvar og personalemæssige ansvar i forhold til samarbejde med ansatte, medlemmer og forældrekreds. Ansvaret skal forvaltes ud fra de retningslinjer, der er godkendt af bestyrelsen.

 

 

§ 6. Tegningsret og økonomi.

 

Stk. 1.Klubben forpligtes ved underskrift af klubbens formand sammen med kassereren eller lederen.

 

Stk. 2. Ungdomsklubbens drift baseres på medlemskontingent, egen indtjening, sponsorater og hjemsøgte tilskud.

 

Stk. 3.Ingen bestyrelsesmedlemmer, klubbens leder eller øvrige medarbejdere hæfter personligt for de på klubben påhvilende økonomiske forpligtelser, hvorfor disse udelukkende kan søges fyldestgjort i klubbens eventuelle formue.

 

 

Stk. 4.Den daglige ledelse kan efter aftale med bestyrelsen/kassereren afholde udgifter og føre løbende regnskabsstatus for bestyrelsen.

 

Stk. 5.Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal være påført revisors godkendelse, når regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. 

 

 

§ 7. Vedtægtsændringer.

 

Stk. 1. Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for vedtægtsændringen.

 

Stk. 2. Forslaget til vedtægtsændring skal offentliggøres i overensstemmelse med generalforsamlingernes varslingsperioder. 

 

 

§ 8. Foreningens nedlæggelse:

 

Stk. 1.Foreningen kan nedlægges, når beslutning herom tages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. På første generalforsamling skal forslaget opnå mindst 2/3 tilslutning blandt de fremmødte stemmeberettigede. På den efterfølgende generalforsamling skal forslaget blot opnå simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der skal være mindst 14 dage mellem de to generalforsamlinger, det offentliggøres med mindst 8 dages varsel.

 

Stk. 2. Hvis Fur Ungdomsklub har været inaktiv i mere end 10 mdr, skal bestyrelsen iværksætte proceduren for nedlæggelse af foreningen.

 

Stk. 3.Foreningens eventuelt overskydende midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejde i lokalområdet på Fur.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. marts 2014

Til toppen