Menu

Fur Sogneforening d. 5. november 2008

Referat fra Bestyrelsesmøde

i Fur Sogneforening d. 5. november 2008

Dagsorden;

1. Referat fra møde d. 8. okt. underskrevet

2. Økonomi; Regnskab pr. 30.10.08 udleveret og gennemgået. Ø-arena budget køres særskilt fra det øvrige budget.

3. Fur Ø-arena; Sparekasse fonden vil garantere for de sidste penge som mangler. Der er pt. en ansøgning ude, som vi mangler svar på.
Jebjerg Plantehandel går i gang ca. først i december 08, afhængig af vejret. Vi forventer projektet færdigt senest slutningen af maj 09.
Lars og Holger finder en løsning på vandtilslutning på arealet.

4. FFF; referat fra sidste møde udleveret, gennemgået og drøftet, sammen med regnskab fra Fur Rundt og Træskibssejlads.

5. Ø-udvalgsmøde; punkter til næste møde d. 12.11.08  gennemgået, b.la. manglende referater, bilag, indsigelser m.m. på kommunens hjemmeside. Lægesituationen og havne projektet tages op.

6. Ø-sammenslutningen, repræsentantskabsmøde d. 12.11.08; Jesper deltager, drøftet emner bl.a. vil Jesper gerne debattere ”Facebook”

7. Visioner for fremtiden på Fur; drøftet, bl.a. er det vigtigt at samarbejde med øens fonde om en helhedsløsning, så vi trækker på samme hammel og ikke overlapper hinanden. Kathrine tager dette punkt med på næste møde i Fondene.

8. Hjertestarter; Der er søgt om en evt. to hjertestartere. Holger undersøger muligheden for førstehjælpskurser først i det nye år.

9. Evt.
Lars orienterede om møder i Landsbyudvalget. bl.a. er udvalget ved at lave en opdateret liste over hvilke tiltag der er i de forskellige områder/landsbyer og på Fur

Sogneforeningen skal finde juletræ m.m. til juleåben søndag d. 30. Nov..Holger og Lars sørger for opsætning af træ m.m. Holger kontakter ”julemanden”, Birgit sørger for sange/sangere.

10. Næste møde; Onsdag d. 14. januar 2009 hos Frank.

referent Birgit

Til toppen