Menu

Møde i Ø-udvalget - referat af novembermødet

Ø-udvalget har haft møde i november 2008 - vi bringer her referatet

Ø-udvalget har haft møde i november 2008

Til stede: Holger Lundgaard, Frank Bådsgaard, Kurt Bertelsen og Mildred Fog.
Fraværende: Jens Peter Hedevang..

1. Referat fra sidste møde.
Ad 1: Referatet blev godkendt.

2. Renovering af Molerkaj.
Ad 2: Kurt Bertelsen orienterede om udvalget for teknik og miljøs behandling af sagen og om, at den er udsat med henblik på at undersøge finansieringsmuligheder.
Ø-udvalget anbefaler, at der bliver arbejdet videre med løsningsforslag C, jfr dagsordenspunkt til udvalget for teknik og miljø, som var vedlagt som bilag til denne dagsorden.

3. Planforslag for Fur Havn.
Ad 3: Ø-udvalget finder, at det er en god ide at få forslaget om husbåde indarbejdet i kommuneplantillægget, så forslaget fra Marianne og Henry Jørgensen anbefales. Der kan eventuelt være husbåde på nordsiden af Molerkajen. Udvalget anbefaler udtalelserne fra Fur bådelaug og fra Damolin om en holdbar løsning.

4. Igangsætning af Fur Ø-arena.
Ad 4: Der blev givet en orientering om, at der arbejdes med et projekt, som igangsættes denne vinter.

5. Eventuelt, herunder lægesituationen på Fur.
Ad 5: Der var en drøftelse af lægesituationen, og sundhedsudvalget opfordres til at rette henvendelse til regionen herom.

Der blev givet en orientering om tilbagemeldingen fra teknisk forvaltning vedrørende toiletforhold, som blev nævnt i sidste møde. Der rettes en ny henvendelse til teknisk forvaltning vedrørende konkrete forslag.

 

Til toppen