Menu

Skolebestyrelsen - 20090128

Elevrådet og skolebestyrelsen, Lovkrav om bespisning, høringssvar om ferieplan skoleåret 10/11, høringssvar om tildelingsmodel og struktur for USFO, skolens hjemmeside, økonomi, elevplaner, udeskole, etablering af faglige fællesskaber

Dagsorden:

Referat.

Afbud fra Sven Erik.

1. Godkendelse af dagsorden.
GS ønskede et punkt på omk. elevrådet som punkt 2.a. Det er et ønske at så meget
Information som muligt kommer ud sammen med dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. GS undersøger om der skal skrives en
en underskrift efter hvert møde.

2.a.Elevrådet. Det blev drøftet hvordan vi bedst tilgodeser elevrådet i fremtiden. Det blev besluttet 
At GS og HB taler med elevrådet i Selde og at OP og MF taler med elevrådet på Fur.
Det skal drøftet om elevrådet fremover vil gennemgå dagsordenen sammen med ledelsen og
elevrådskontaktlærer på et møde før skolebestyrelsesmødet og derefter deltage i skole-
bestyrelsesmøderne efter behov. Evt. deltage i et lærermøde efter behov.

3. Orientering om nyt lovkrav om bespisning i daginstitutioner 2010. v/Charlotte (10 min)
CL orienterede kort om sagen og alle fik udleveret informationsmateriale på mødet.
Punktet drøftes på næste møde.

4. Høringssvar vedr. forslag til ferieplan skoleåret 2010/11. v. Gert (bilag 1) (10 min)
Enighed om høringssvaret.

5. Orientering om høringssvar på tildelingsmodel og struktur for USFO v. Gert (bilag 2)
(10 min) GS orienterede om den nye tildelingsmodel.

6. Skolens hjemmeside v. Gert: (15 min)
Hvor langt er vi, - og hvad kan stadig forbedres?
En undersøgelse blandt eleverne på skolen viser at 3-4 elever i hver klasse ikke har internet
forbindelse. PE sætter indlæg på hjemmesiden. Klasserne er blevet opfordret til at lægge bil-
leder og beskrivelser af projekter i dagligdagen ind på hjemmesiden. Der er allerede kommet
en del. Der blev udtrykt ønske om at sætte flere billeder på forsiden. Ide om at lade eleverne gå
rundt med et kamera en dag. Ide om at lade elevrådet se på vores hjemmeside og komme med
forslag til emner og ting som de synes burde være på hjemmesiden. Alle skal i den næste tid
lære at bruge hjemmesiden som en naturlig informationsvej for institutionen og som et vindue
ud ad til.

7. Økonomi v. Ole: (15 min)
Orientering om fremtidig budgetplan/budgetstyring
Ole orienterede.

8. Elevplaner v. Inga: (15 min)
Der er lavet model for en ensartet udformning af elevplaner på Fursund Skole. Orientering
børnelineal. Inga orienterede.

9. Udeskole: v. Mikael (5 min)
En orientering om tankerne omkring udeskole.
Mikael orienterede om dette. Gert og Mikael skal til møde torsdag d. 5.2.09 omkring   udeskolen.

10. Etablering af faglige fællesskaber. V. Gert (10 min) (bilag 3)
Gert orienterede.

11. Efterretninger: (20 min) Gert orienterede.
Ledelse:   SSP-sag
Skive Folkeblad ”Fadervor”
Ny lærer (Tina Lauritsen)
Elevsager
Kompetenceskema

Formand: Ønskede drøftelse af mulighederne i det nye samarbejde mellem Fur og Selde.

USFO: CL orienterede.

Bobleliste til kommende møder:
Værdigrundlag
Hvad skal vi bruge Fursund Forældregruppen til (aktionsgruppen)?
Udformning af den nye skoles principper/retningslinjer/politikker – koordinering af hvad vi har nu
Madordning- køkken - kantine
Klub-aktivitet for de større børn
Brug af mobiltelefon i undervisningen - SMS-orienteringsløb, GPS i matematikken, geocaching og motion

12. Evt. Tidspunktet for mødernes afholdelse ønskes drøftet.


Gert/Jesper


Referent Inga Emborg

 

Senest ændretSøndag, 17 januar 2010 11:14
Til toppen