Menu

Nyt Hold til speedbådskørekort

Aftenkursus på Fur skole 2 aftner og praktisk eksamen lørdag den 2. maj med sejlads ved Fur.
Adgangs krav: deltagerne skal være fyldt 16 år.

Aftenkursus på Fur skole 2 aftner og praktisk eksamen lørdag den 2 maj med sejlads ved fur.

Adgangs krav: deltagerne skal være fyldt 16 år.

Pris: 1000kr + speedbådsbogen. (kan bestilles over nettet ved Weilbach) pris ca. 140 kr.
Prisen er dækkende. udstedelse af bevis + censor + transportudgifter til censor)

Underviser: Johannes Christensen.
Henvendelse på 23671678. og sidste frist er 5 april


1. Hvilke emner indeholder prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer?

Søfartsstyrelsen fastlægger kravene for opnåelse af "Bevis for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 m".
Prøven er en praktikprøve omfattende:
1. Søvejsregler
2. Fartøjskendskab
3. Styring og manøvrering af en hurtiggående motorbåd
4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
5. Søsikkerhed
6. Beskyttelse af havmiljøet
7. Fritidsfartøjers maskineri

2. Hvad skal jeg kunne for at bestå prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 m?

Fartøjskendskab
Du skal have kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik. Dette demonstreres ved, at fortøjninger mv. behandles korrekt i alle forekommende situationer.

Inden fartøjet forlader sin plads, skal du vise et sådant kendskab til fartøjets konstruktion og udrustning, at du kan forestå klargøring til sejlads.

Du skal herunder sikre dig,
at sikkerhedsudrustning og redningsmateriel er på plads og i orden,
at fartøjet er gjort søklart,
at alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerhedsudrustning og er vidende om anvendelsen af denne og,
at besætningsmedlemmerne er klar over deres opgaver under sejladsen.
Du må endvidere være klar over, hvilket redningsmateriel og sikkerhedsudstyr, der findes om bord, og kunne anvende dette efter deres formål.

Styring, manøvrering og sejlads med visse motordrevne fritidsfartøjer

Du skal kunne:
afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle,
bakke mellem pæle eller bøjer,
styre efter kompas og fjerntliggende punkter,
accelerere og foretage korrekt hurtig-stop,
manøvrere fartøjet i høj fart i frit farvand,
omskifte mellem frem og bak samt fritstille skruen,
regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning),
indstille evt. trimror, så det passer til aktuel marchfart og bølgehøjde,
tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen,
foretage en mand-over-bord manøvre efter nedenstående retningslinier:


Prøveholderen udkaster "mand-over-bord bøjen" (MOB-bøjen).
Samtidig varskoes: "Bjærgemærs over bord".

Der lægges vægt på, at du viser selvstændigt initiativ og foretager følgende:
Så hurtigt som muligt kaster en redningskrans ud til MOB-bøjen. Dette kan evt. blot markeres.
Etablerer udkig efter bøjen.
Forbereder grej til indfangning og ombordtagning af en overbordfalden (line, evt. fortøjning o.lign., men IKKE bådshage).
Foretager en sådan manøvre, at fartøjet kommer helt hen til bøjen og ligger stille ved den i så lang tid, at det er realistisk f.eks. at få en line rundt om en overbordfalden. Bøjen må ikke påsejles eller samles op ved hjælp af en bådshage.


Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes en bevidstløs person kan bjærges ombord i det til prøven anvendte fartøj med anvendelse af den aktuelle besætning minus en person.

Du skal kunne redegøre for/demonstrere/vise, at du
ved hjælp af gentagne pejlinger kan afgøre, om der er fare for sammenstød med observerede skibe,
i tilfælde af fare for sammenstød kan anvende vigereglerne nævnt i De internationale søvejsregler,
er klar over vigtigheden af til stadighed at opretholde behørigt udkig og at sejle med sikker fart,
har kendskab til afstandsbedømmelse og standselængde specielt ved høj hastighed,
kender betydningen af den lokale farvandsafmærkning,
kender almindelige maritime udtryk som f.eks. styrbord, bagbord, agter, luv, læ osv.,
har kendskab til lokale sejladsbestemmelser,
er bekendt med reglerne for beskyttelse af havmiljøet (olieudslip og affald) og lokale politivedtægter og fredningsbestemmelser.


Søsikkerhed

Du skal kunne redegøre for:
hvorledes en slæbetrosse til / fra andet skib kan fastgøres om bord i eget fartøj,
hvorledes anker og evt. drivanker anvendes,
fartøjets begrænsninger i dårligt vejr,
hvorledes personers placering om bord er af betydning for sikker sejlads, specielt i dårligt vejr,
betydningen af, at være opmærksom på forskellige farer for sejladsen, f.eks. bundgarn, drivgarn, drivtømmer,
vejrudsigtens indhold på prøvetidspunktet for det farvandsområde prøven afholdes i,
de vigtigste nødsignaler og deres anvendelse.


Fritidsfartøjers maskineri

Du skal demonstrere kendskab til:
udluftning af evt. motorrum,
måling af brændstofbeholdningen om bord og beregning af fartøjets rækkevidde under forskellige omstændigheder,
motorens brændstoftilførsel og evt. tændingssystem. Ved dieselmotor skal der kunne redegøres for udluftning af brændstofsystemet,
motorens smøreoliebeholdning og supplering heraf,
kontrol af motorens kølesystem,
nødstop af motoren.


Du skal være bekendt med:
forebyggelse af brand i fartøjets brændstof,
forebyggelse af brand i fartøjets tekniske installationer i øvrigt,
anvendelsen af brandbekæmpelsesudstyr, der er hensigtsmæssigt i mindre fartøjer.

 

Til toppen