Menu

Vedtægter for ”Støtteforeningen for Fur Friskole”

  • Skrevet af 

Vedtægter

Vedtægter for
”Støtteforeningen for Fur Friskole”
CVR 35019170

§1

Støtteforeningen for Fur Friskole har hjemsted i Skive Kommune.

§2

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte, løse praktiske
opgaver og udbrede kendskabet til Fur Friskole.

§3

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§4

Foreningens drift gennemføres ved årlig indbetaling af et frivilligt bidrag som kontingent, hvis mindstesats for at gælde som medlemskab fastsættes på hvert års generalforsamling, samt ved frivilligt arbejde af medlemmerne.
Forældre til skolens elever er automatisk medlemmer af støtteforeningen i lighed med øvrige medlemmer, dog uden at skulle betale kontingent.

§5

Medlem af støtteforeningen kan enhver blive, som vil deltage aktivt til opnåelse af foreningens formål.

§6

Medlensskabet giver ikke ret til nogen del af foreningens formue 

eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
Medlemskabet giver adgang ved generalforsamlingen til at afgive 1 stemme pr. medlemsskab.

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af apriI. Der indkaldes på Furnyt, Facebook, opslag i brugsen med 14 dages varsel og med angivelse af flg. dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Revideret regnskab forelægges tiI godkendelse.
4. Fastsættelse af minimumskontingent for medlemsskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleant.
7. Valg at revisor + suppleant
8. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsarnling må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 4 dage før
generalforsamlingen.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrerserr eller
1/3 af medlemmerne ønsker det, og indkaldes som ordinær
generalforsamling.
Dagsorden skal opgives.

§ 10

AlIe beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig
stemmeflertal.
Referat af generaltorsamling underskrives af dirigenten.

§11

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 som vælges på lige år og 3 som vælges på ulige år. Første gang efter lodtrækningen.
Der vælges endvidere 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisor suppleant for 1 år af gangen.

§12

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. De hæfter ikke personligt for foreningens gæld og kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

§13

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær.
Formanden drager omsorg for, at alle beslutninger truffet på
bestyrelsesmøder bliver udført.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang årligt, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

§14

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§15

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, herunder dens økonomi i overensstemmelse med reglerne i indeværende vedtægter samt gældende love og retsforskrifter.

§16

Ændring i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§17

Støtteforeningen nedlægges automatisk hvis friskolen lukker.
Ellers kan beslutning om opløsning af foreningen kun træffes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.
Det påhviler bestyrelsen i til fælde af opløsning at fungere videre, indtiI det økonomiske opgør af foreningens aktiver og passiver er gennemført. Muligt overskydende midler tilfalder Fur Friskole.
Hvis denne ikke eksisterer skal pengene fordeles til fremme for børn og unge på Fur.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 4. september 2013


Brian Sørensen

Svend Erik Olsen

Jesper Schrøder

Per Arne Teilgaard

Marion Christensen

Til toppen