Menu

Referat af generalforsamlingen i Foreningen Fur Brand

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 16. apri1 2009 på Regitzezminde. Dagsorden ifølge vedtægter Formanden, Ketty Dahl, bød velkommen ti1 58 deltagere

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 16. apri1 2009 på Regitzezminde.

Dagsorden ifølge vedtægter
Formanden, Ketty Dahl, bød velkommen ti1 58 deltagere.

1. Valg af dirigent.

John Larsen blev valgt som aftenens dirigent. Han konstaterede, at indvarsling til generalforsamlingen var lovmæssig i orden.

Da bestyrelsen havde et ønske om skriftlig afstemning ved valg af bestyrelsesmedlemmer forslog John Larsen, Gerda Dalsgaard og Hans Thøgersen som stemmetællere. Det blev vedtaget.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år — gennemgået af formanden.

Udover den ordinære generalforsamling 22.april 2008 blev der i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen besluttede på et møde i februar, at ændre tidspunktet for udsendelsen af kontingentopkrævningen. Den kommer nu sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Derfor blev 2008 kontingentfri

Pr. 31-12-2008 var der 109 medlemmer.

I henhold til vedtægterne skal Foreningen Fur Brand støtte almene og kulturelle formål på Fur til gavn for øens beboere, samt forestå og gennemføre kulturelle arrangementer.

Bestyrelsen har bevilget kr. 64.613 til udlodning i 2008.

Bevillinger er givet til: Læsekredsen på Fur, Bogprojekt ”Molerbrydning på Fur”, Fur Aktivitetscenter, Fur Børnehave, Fur Forsamlings og Medborgerhus, Fur KFUM-Spejderne, Fur Legeplads, Fur Læseforening, Fur Missionshus, Fur Rideklub, Fur Tennisklub, KOM OG VÆR MED, Nørklegruppen på Fur, Fur Jagtforening og boksestævne på Fur.

I 2007 gav vi tilsagn om støtte på kr. 100.000 til Fur Sogneforenings projekt Fur Ø-arena. Beløbet kom til udbetaling i 2008 sammen med 2 andre tilsagn. Den samlede udlodning blev på kr. 189.613
Foreningen Fur Brand finansierer hvert år et offentligt arrangement. I 2008 var det Fur Husholdningslaug som den 3. november havde en foredragsaften med Peter Tanev – meteorolog fra TV2-vejret.

Vi har i 2008 givet tilsagn om finansiering af det arrangement der kommer til efteråret. Det bliver Johannes Møllehave den 11. november.

Foreningen Fur Brand overtog pr. 01-01-2005 kr. 8.158.481,- fra Fur Brandforsikring GS, og pr. 31-12-2008 var egenkapitalen på kr.8.683.319 - Det giver en forøgelse – efter udlodninger m.v. – på kr.524.838

3. Godkendelse af årsregnskab

Årsregnskabet 2008 blev gennemgået af Frank Baadsgaard, og årets resultat er kr. 389.004,-, hvor vi i 2007 havde et resultat på kr. 11.006,-
Finansielle indtægter   629.15
Medlemskontingent          100 
Administrationsomkostninger   -50.612    
Resultat før udlodning af støttebeløb   578.617 
Udlodning støttebeløb   -189.613  
Årets resultat    389.004

Årsregnskabet 2008 blev godkendt af forsamlingen.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ove Thomassen og Ketty Dahl var på valg. Bestyrelsen havde et ønske om skriftlig afstemning. Der var 36 stemmeberettigede. Der blev stillet 3 forslag: Ove Thomassen, Ketty Dahl og Frank Baadsgaard. Sidstnævnte ønskede ikke opstilling da han jo i forvejen var medlem af bestyrelsen.

Ove Thomassen og Ketty Dahl blev valgt.

5. Valg af revisorer.

Generalforsamlingen genvalgte revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Skive Afdeling, og Niels Thise som lokal revisor.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Der var ingen forslag.
7. Eventuelt.

Intet

Hermed var generalforsamlingen slut, og John Larsen takkede for god ro og orden.

Formanden takkede John Larsen for veludført arbejde.

Efter generalforsamlingen var der spisning.

Derefter foredraget ”I begyndelsen var landet” med Knud Peder Jensen.

 

Til toppen