Menu

FUR - prikken over i’et i Skive kommune

På borgermødet den 1. april blev der nedsat en gruppe - Gruppen har arbejdet intensivt med det kommisorie, den er blevet tildelt - og hermed fremlægges gruppens tanker og bemærkninger til Planstrategi 2009 for Skive Kommune - for Fur

NB: Har du kommentarer til indhold mv. - så send en mail senest den 2. maj - til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

INDHOLD:

 • Bemærkninger til Planstrategi 2009 for Skive kommune

 • Muligheder og udfordringer for Fur

 • Fokus og strategi for Fur’s udvikling

 • Foreløbige forslag - baseret på punkterne 1.-3. ovenfor - som må vurderes nærmere i forbindelse med en Udviklingsplan for Fur omfattende:

 • Beskrivelse af Fur’s profil
 • Projektidentifikation
 • Projektideer som foreløbigt er identificerede:
 • Fur som forsøgsområde for energiudnyttelse og anvendelse af vedvarende energikilder
 • Udbygning af oplevelsesturismen på Fur
  - renovering og udvidelse af havnen mod vest
  - konceptet og økonomien for en multihal
  - kursuscenter/højskole
  - nye udstillinger på museet
  - overnatningssteder
 • Opførelse af boliger
 • Sundhed
  - etablering af et lægehus i Seldeområdet
  - kommunens muligheder for at modvirke de negative effekter af flytningen af akutmodtagelsen til Viborg

 • Analyse af projektideernes realisme (feasibilitystudier) og prioritering

 • Udvikling af en strategi for markedsføring af de prioriterede projekter

Bemærkninger til Planstrategi 2009 for Skive kommune

Vi finder, at kommunens Vision fra 2007, der udpeger bosætning, kultur, erhverv og turisme som fokusområder samt de fem indsatsområder i Planstrategien (PS 09) suppleret med de to tværgående indsatsområder - energi og sundhed - er en god ramme for samarbejdet mellem kommunen og Fur i de kommende år. I denne forbindelse finder vi det meget positivt, at allerede PS 09 suppleres med konkrete ideer til, hvorledes visionen kan realiseres. Især indsatsområderne Oplevelsesriget ved Limfjorden og Landsbyer i udvikling samt de to tværgående fokusområder rummer helt konkrete muligheder for at fremme en harmonisk og bæredygtig udvikling af Fur.
Vore kommentarer til PS 09 har som formål at placere Fur - med sin særegne natur og kultur og med to af kommunens store attraktioner (museet og Fur Bryghus) med en stærkere profil i kommuneplanlægningen. Dette ville styrke Fur’s muligheder for at bidrage aktivt til realiseringen af målene for udviklingen af Fur og for den samlede kommune.

Vi havde imidlertid gerne set, at emner som kommunens infrastruktur og erhverv havde været understreget stærkere i kommuneplanlægningen. Vi savner videre en kraftigere vægt på sammenhængen mellem lokalsamfundene i kommunen og på behovet for et samvirke med de øvrige kommuner i limfjordslandet. Et sådant samarbejde vil være afgørende for virkeliggørelsen af visionerne for Oplevelsesriget ved Limfjorden.

Endelig finder vi det vigtigt, at man i forbindelse med kommuneplanlægningen redegør for bestræbelserne for at sikre den præ-hospitale sundhedstjeneste i udkantsområderne - herunder gennem støtte til etableringen af et lægehus i Selde området. Information om drøftelserne omkring problemerne ved overflytningen af akutmodtagelsen til Viborg Regionshospital ville ligeledes blive værdsat.

Muligheder og udfordringer for Fur

Fur udmærker sig ved et højt socialt og økonomisk aktivitetsniveau forankret i oplevelsesturismen og molerindustrien. Øens kultur er karakteriseret af et nært samspil mellem befolkning, erhvervsliv og den videnindsamling og formidling som finder sted omkring Fur museum.

Øens egenart og mangfoldighed - herunder øens tradition for selvhjælp og utraditionelle løsninger kan gøre Fur til en stærk partner i kommuneplanlægningen.
Det er vigtigt for os, at de ting som fungerer godt på øen fastholdes. Vi har således en velfungerende færge, en god dagligvarebutik - som samtidigt fungerer som post og apotek - og let adgang til lokale håndværkere. Bogbussen er højt værdsat og det samme gælder øens busbetjening. 
De største udfordringer for øen er den skæve aldersfordeling og at vende befolkningstilbagegangen til ny fremgang. Fur har betydelige uudnyttede muligheder for at skabe et aktivt liv med en høj livskvalitet for en betydeligt større befolkning end den nuværende baseret på en øbundet kultur kombineret med en naturbundet oplevelsesturisme i vækst.

Hvad angår erfaringerne fra formidlingen af Fur’s natur -, landskabs - og kulturværdier - således som fremhævet i PS 09 - er vi enige i, at disse bør bredes ud og anvendes på kommunens mange øvrige attraktioner.  Vore konkrete forslag i det følgende peger på andre områder, hvor Fur ligeledes kunne være velegnet som basis for innovative tiltag i sammenhæng med kommuneplanlægningen.

Fokus og strategi for Fur’s udvikling

Vision 2007 fremhæver livskvalitet, fællesskab samt udvikling og vækst som mål for kommunen. Med dette udgangspunkt har vi formuleret følgende fokus for Fur, som skal sikre et bæredygtigt samspil mellem bosætning, kultur og turisme på øen:

 • Miljøværdier prioriteres, således at disse også på længere sigt effektivt kan understøtte den sociale og økonomiske udvikling på Fur
 • Yngre aldersgrupper fastholdes gennem en bred vifte af aldersrelaterede tilbud
 • Beskæftigelsesmulighederne forbedres på Fur og indenfor en acceptabel pendlingsafstand
 • Fur som et sted med alsidige og spændende oplevelser (natur, landskab, kultur m.v.) udbygges
 • Det sikres god adgang til offentlig og privat service.

Vort forslag for Fur’s deltagelse i kommuneplanlægningen bygger på følgende strategi:

 • Furs begrænsede størrelse og tradition for selvhjælp og utraditionelle løsninger nyttiggøres ved at udnytte øens potentiale som forsøgsområde i forbindelse med kommunens fortsatte udvikling. Emner som forekommer særligt oplagte og som ser ud til at være i god sammenhæng med PS 09 kunne være
  - energiudnyttelse og vedvarende energikilder
  - forstærkede indsatser i styrkelsen af oplevelsesturismen
  -  styrket videnindsamling og formidling omkring de temaer som danner grundlag for udviklingen af oplevelsesturismen
  -  befolkningens aktive medvirken i udvikling af lokalsamfundet

 • inden udgangen af 2009 igangsættes den i Planstrategi 2009 omtalte Udviklingsplan for lokalsamfund omfattende forundersøgelser af en række projekter samt udviklingen af en markedsføringsplan som grundlag for gennemførelsen af en række prioriterede projekter på Fur indenfor de næste 3-4 år.

 • mulighederne for at lokale midler kan inddrages som medfinansiering i prioriterede projekter

Forslag

Virkeliggørelsen af visionen og strategien for udviklingen af Fur - herunder forslaget om at øen anvendes som forsøgsområde for en del af temaerne i PS 09 - vil efter vor opfattelse kunne bidrage til realiseringen af Skive kommunes prioriteter.

Vi foreslår, at Fur sogneforening med kommunal støtte - inden udgangen af 2009 - får mulighed for at igangsætte den i PS 09 omtalte Udviklingsplan omfattende forundersøgelser af en række projekter samt udviklingen af en markedsføringsplan som grundlag for gennemførelsen af en række prioriterede projekter på Fur indenfor de næste 3-4 år.

P.t. har vi identificeret følgende projekter baseret på analyserne af Fur’s udviklingspotentiale samt af vor vision og strategi for Fur. Disse projektideer må vurderes nærmere i forbindelse med den foreslåede Udviklingsplan, som vi forestiller os skal omfatte:

Beskrivelse af Furs profil

Herunder identificeres Furs særlige kvaliteter og udviklingspotentialer (natur, landskab og kultur m.v.).

Faktorer som påvirker til- og fraflytning

Profilen vurderes i forhold til målene for Furs udvikling

Projektidentifikation


Projektideer som er foreløbigt identificerede:

Fur som forsøgsområde for energiudnyttelse og anvendelse af  vedvarende energikilder.

 • Skive er Energikommune, og på Fur kan p.t. tænkes følgende delprojekter:
 • Økonomien i at genanvende overskudsvarme fra molerindustrien i øens fjernvarmenet.
 • Kan/skal Fur uden udgifter for erhvervslivet blive CO2 neutralt område fra for eksempel fra 2015?

Udbygning af Oplevelsesturismen på Fur

Fur har opnået en række gode resultater på området, men potentialet er - med øens geografiske beliggenhed og egne attraktioner - langt større.

Der er således både behov for at vedligeholde det eksisterende, sikre fornyelse gennem lokal videnopbygning og for at bidrage til en udvidelse af turistsæsonen. Der kan p.t. tænkes følgende delprojekter:

 • Renovering og udvidelse af havnen mod vest (x)
  For gæster er havnen det første møde med Fur, og funktionelt er den af afgørende betydning for øens fastboende og erhvervslivet.

  Skive Kommune har igangsat en påkrævet renovering af molerkajen i øst, som takket være tilskud fra Fuur Sparekasses fonde tillige vil give ca. 20 nye pladser til lystfartøjer.

  Der er dog fortsat et stort behov for at renovere selve havnen, og planlægningen af eventuelle nye aktiviteter samt en udvidelse mod vest bør ske i god tid, og i samarbejde med havnens brugere.

 • Koncept og økonomi for en multihal (x)

 • Kursuscenter/højskole
  Etableringen af Kursuscenter/højskole med temaer som Energi, Oplevelsesturisme, Furs naturhistorie, geografi og kultur kan blandt andet understøtte museets formidling for alle aldersgrupper. Et sådant center kan i sommerhalvåret evt. give ferieboliger til turister, og det kan udvide turistsæsonen.

 • Nye udstillinger på museet med anvendelse af nutidens muligheder for oplevelser og information. Molerets fossiler er en international attraktion, og det bør formidlingen også være. Museet bør også være et udstillingsvindue for de erhverv, der udnytter jorden og fjordens ressourcer.
  Nye udstillinger kan bidrage til at udvide turistsæsonen, og de kan understøtte museets rolle som et videncenter og et oplevelsescenter af afgørende betydning for undervisningssektoren og forskere samt for ferie-og gruppeturister 

 • Overnatningssteder (x)

Opførelse af boliger (x)

Sundhed

Centraliseringen af det offentlige sundhedsvæsen kan være en negativ faktor, når potentielle tilflyttere overvejer at flytte til Fur. Derfor foreslås følgende delprojekter:

 • Etablering af lægehus i Selde-området (xx)
 • Undersøgelse af hvilke muligheder kommunen har for at modvirke de negative effekter af flytningen af kutmodtagelse fra Skive til regionssygehuset i Viborg

(x) omfatter behovsanalyser finansieret af Fuur Sparekasses Fonde som allerede er igangsat

(xx) under diskussion


Analyse af projektideernes realisme (feasibility studier) og prioritering

Udvikling af en strategi for markedsføring af de prioriterede projekter omfattende

 • Dialog med offentlige myndigheder, private investorer og EU

 • Strategi for inddragelse af lokale midler som medfinansiering i prioriterede projekter

 • Forslag til markedsføringsplan.

Fur
29.04.2009

 

Til toppen