Menu

Fursund Turistforening - Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen - 11. april 2013

FURSUND TURISTFORENING

GENERALFORSAMLING for året 2012

PÅ FUUR FÆRGEKRO

TORSDAG, DEN 11. APRIL 2013

REFERAT


Velkomst ved Foreningens formand Knud Erik Lykke.


1.) Jens Jensen blev valgt som dirigent.

2.) De tilstedeværende vedtog, at generalforsamlingen kunne afholdes til
trods for, at det var blevet april (skulle have været afholdt i marts).
 Oplæste dagsorden iht. vedtægter.

3.) Formandens beretning gav ingen anledning til spørgsmål.
 Her blev bl.a. nævnt
 - turiståret præget af det dårlige vejr
  - samarbejde med Nordsalling
 - Fursund Turistforening som samlende midtpunkt
 - turister sendes til Fur / sendes til Salling
 - holde turisterne inden for Skive Kommunes grænser
 - håb om at beholde et bemandet kontor på Fur
 - det årlige evalueringsmøde blev holdt i Selde
 - fælles mål: At fremme turismen på Fur

4.) Orientering vedr. Turistkontorets aktiviteter i det forløbne år.
 - Ansættelse af Brian Skov Pedersen pr. 30.06.12 som voksenlærling
 - Indgået aftale med Skive Kommune, Vej & Park, om vedligeholdelse af
   den nye automat ved Fur Lystbådehavn samt tjek af betaling fra de an-
   kommende/overnattende lystbåde.
 - Messer: Bella og Herning – besøgstal nogenlunde status quo.
 - Messetilbud udleveret ved hver messe: 1000 stk.
 - Thomas Juel Johansen, biolog – Limfjordens Liv – 4 tirsdage i skoleferien
    Et tilbagevendende børne-populært indslag med krabbevæddeløb o.a
   Vi køber arrangementet af Limfjordsmuseet i Løgstør.
- 47 sommerhuse i kommission – Indtjening +20% i f.t. 2011.
- antal besøgende på kontoret ca. 19.000 +4% i f.t. 2011.


5.) Regnskab 2012 blev gennemgået af Inge Shee.
Overskud TDKK 3 – ny egenkapital TDKK 94
Der blev redegjort for indtægter/udgifter i f.b. med ansættelse af
Brian Skov Pedersen.
Regnskabet gav ingen anledning til spørgsmål og blev godkendt.

5.1. Budget 2013:
Blev forelagt og gennemgået af Inge Shee,
hvoraf flg. er gennemført:

5.1.1 Deltagelse i Ferie & Fritid ’11 Bella Center
5.1.2. Deltagelse i Ferie For Alle i Herning
5.1.3 Trykning af Turistguide Fur & Nordsalling

6.) Kontingent på kr. 100,00 blev vedtaget.

7.) Valg af bestyrelse for en 2-årig periode + 2 suppleanter:

7.1 Bestyrelse:
På valg var: K.-E. Lykke (villig til genvalg)
Jens Jensen (villig til genvalg)
Villy Svinth (villig til genvalg)

Ikke på valg: Anette Dalsgaard
Niels Sohn (ønskede at udtræde)
Dorte Vester

7.2 Suppleanter: Viggo Poulsen (villig til genvalg)
Pia Knudsen (villig til genvalg)

7.3 Revisorer: John Larsen (ønskede at udtræde)
Ole Jensen (villig til genvalg)

7.4 Revisorsuppleant: Jørgen Mortensen (villig til genvalg)

Som nye medlemmer til bestyrelsen blev flg. foreslået:

Børge Knudsen, Café På Herrens Mark
Brian Sørensen, Fur Camping

Børge Knudsen blev valgt, og Villy Svinth udtræder.

Som ny revisor i stedet for John Larsen blev Kate Tousgaard valgt.

8.) Ny bestyrelse: Knud Erik Lykke, formand
Børge Knudsen, næstformand
Jens Jensen
Anette Dalsgaard
Dorthe Vester
Viggo Poulsen (suppleant for Niels Sohn 1 år)

Suppleanter: Pia Knudsen
Brian Sørensen

Revisorer: Ole Larsen
Kate Tousgaard

Revisorsuppleant: Jørgen Mortensen

9.) Forslag:

Punkter fremsendt af

Pia & Børge, Café På Herrens Mark
Per, Fur Bryghus
Betina & Brian, Fur Camping
Kirsten & Viggo, Lidt Bedre

9.1 Opdatering af vedtægter for Foreningen

9.2 Ved deltagelse af fremtidige messer skal der findes en fælles
markedsføring for Skive Kommune med fælles/hovedtema og kun med smagsprøver fra området.

9.3 Årlig Turistevalueringsmøde afholdes for fremtiden på Fur.

Ovennævnte 3 punkter gav anledning til en livlig debat, der gav sig udslag i, at Fursund Turistforenings bestyrelse fik følgende punkter at arbejde videre på:

9.1.1 Opdatering af vedtægter for Foreningen.

- der bør rettes på side 1: Sundsøre Kommune = Skive Kommune
og amt = region

9.2.1 Ved deltagelse af fremtidige messer skal der findes en fælles
markedsføring for Skive Kommune med fælles/hovedtema og
kun med smagsprøver fra området.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) burde lave tiltag
til følgende for både messen i Bella Center og messen i
Herning:

- overordnet tema: F.eks. ”Rent Liv”
- en stand, der er mere ”stylish”
- en stand, der kan genbruges
- en stand, der fælles for alle i Skive Kommune
- en stand, hvor alle kan være med
- fælles markedsføring

Generalforsamlingen tilkendegav, at fremtidige messer bør
gennemføres under fælles Skive Kommune koncept.

Desuden blev der diskuteret om der skulle være

- smagspøver fra stand
- salg fra stand

Der blev redegjort for betaling af messerne:
Bella Center standleje betales af Furs Erhvervsfonde
Herning Messe standleje betales af Fursund Turistforening.
Deltagerne betaler selv for transport, ophold og tidsforbrug samt
hvis der ønskes specialudstyr på standen.

9.3.1 Årlig Turistevalueringsmøde afholdes for fremtiden på Fur.

- skal mødet altid afholdes på Fur ?
- skal det afholdes hvert andet år i Salling ?
- skal Fursund Turistforening afholde et årligt evalueringsmøde
hvert sted (Salling hhv. Fur) ?

9.4 Udløber af debatten

Er det korrekt at lade ude fra kommende aktører annoncere i
vor Guide ?

Annoncering i Fur- & Nordsallings Guide – skal det kun være for
aktører, der befinder sig inden for kommunegrænsen ?
F.eks. annoncerer Jesperhus i guiden.
Er det korrekt ?
Skal de afvises ?
Hvad er turistens opfattelse af kommunegrænser ?
Vil Jesperhus uddele Fur- & Nordsalling Guiden ?
Hvad med Mønsted Kalkgruber ?
Hvad med Hjerl Hede ?
Alle aktører på Mors ?
Mors Turistbureau ? Livø Ture ?
Vil de ovennævnte aktører uddele vor brochure, hvis vi afviser
et ønske om annoncering ?
Hvad med egenindtjening ?

10.) Eventuelt: Intet.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet.

 

Efter generalforsamlingen fortalte Betina Sørensen fra Fur Camping om de mange nyinvesteringer, der er blevet gennemført på Fur Camping. Bl.a. det dejlige nye servicerum med bad og toiletter, der lige er blevet færdigt.
Derefter fortalte Betina om alle de tiltag, der bliver gjort med henblik på det kommende 50 års jubilæum den 1. og 2. juni – en del i samarbejde med Fur Udviklingsselskab.
Om dette kan der læses mere på www.FURcamping.dk og www.furnyt.dk.

 


Dato:

________________________________________
Jens Jensen, dirigent
 

Senest ændretSøndag, 13 april 2014 13:00
Til toppen