Menu

Referat af møde i Fur Menighedsråd

  • Skrevet af 

Referat af møde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 19. marts – 2013, kl. 16.00, i konfirmandstuen ved Fur Præstegård – Fur Kirkevej 6

Referat af møde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 19. marts – 2013, kl. 16.00, i konfirmandstuen ved Fur Præstegård – Fur Kirkevej 6.

Tilstede: Alle

Dagsorden og referat

1. Velkomst og meddelelser
John har kontaktet tinglysningskontoret vedrørende Fur Præstegård. Der arbejdes videre for at få oplysninger om fredning m.m..
Medarbejderudflugten den 4. juni: Biskop Karsten Nissen viser rundt i Viborg Domkirke.
Provstesyn den 20. marts kl. 11.00

2. Godkendelse af referat af mødet den 19. 02. 2013
Godkendt og underskrevet

3a. Gennemgang af regnskab for 2012 og derefter underskrift af regnskabet. Asta deltager i mødet.
Asta gennemgik regnskab 2012. Regnskabet godkendt

b. Orientering om økonomien for 2013
Asta orienterede om budget 2013. Der holdes budgetmøde den 23. april kl. 15.00

4). Sognepræsterne orienterer. - Claus og Anna Mette.
Konfirmandgospel i Selde Kirke torsdag den 2. marts kl. 19.00. Minikonfirmandundervisning har afslutning torsdag den 21. april.
Projektor udsat for ulykke. Forsikringen dækker, men selvrisiko på 1.200 kr. Ny projektor anskaffes.

5). Medarbejderrepræsentantens punkt. – Margit.
Intet

6). Drøftelse af bryllupsfolderen – ændring af vedtægter for kirken. – Stefan.
Provsten har godkendt folderen. I den forbindelse arbejdes der videre med ændringer af vedtægterne for kirken

7). Drøftelse af brug og indretning af ”Åsted Sogn”, Stefan.
Emnet tages op med arkitekt og provst under provstesynet.

8). Planlægning af salmesangsaftener og fyraftensmøder. Fastsættelse af datoer. – Margit og Knud Erik.
Fyraftensmøder i kirken er fastsat til 4. juli kl. 17.00 og torsdag den 8. august kl. 17.00. Møderne forventes at tage ca. 20minutter. Salmesangsaftener i efteråret planlægges senere.

9). Landsforeningen af menighedsråds årsmøde 2013. Deltager vi? – John.
John deltager i mødet, der finder sted fra 31. maj – 2. juni.

10). Kirketælling i Viborg Stift pr. d. 1. april. Hvordan og hvem gør hvad? Claus.
Graveren tæller. Ved gudstjeneste på Ældrecenteret tæller præsten.

11). Revidering af folkekirkelige kollektdage og indsamlinger. – Claus.
Oversigt udleveret. Punktet tages op på mødet i maj.

12). Vinterkursus med faste undervisningsdage. – Claus.
Punktet blev drøftet. Tages op senere.

13). Besøgstjeneste + støtte af det sociale arbejde i sognet. – Claus.
Punktet blev drøftes. Tages op senere

14). Strategi og principper for fremtidens kirkegård. – Stefan.
På næste møde tages en kirkegårdsvandring.
15). Punkter til næste møde.

Hjemmeside, planlægning af årets møder.
16). Eventuelt.

Intet

Referent: Knud Peder Jensen
 

Senest ændretLørdag, 06 april 2013 15:03
Til toppen