Logo
Udskriv denne side

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 19. februar – 2013, kl. 16.00 i konfirmandstuen ved Fur Præstegård – Fur Kirkevej 6

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 19. februar – 2013, kl. 16.00 i konfirmandstuen ved Fur Præstegård – Fur Kirkevej 6.

Tilstede: alle

1). Velkomst og meddelelser fra formanden.
Fur Kirke er nu tilsluttet det nye IT-system Gias, der skal styre oprettelse og afregning af gravstedernes flerårige vedligeholdelsesaftaler. Kursus for alle menighedsrådets medlemmer i Salling Hallerne lørdag den 23. februar kl. 9.30-15.00. Formanden har i hørringssar meddelt kirkeministeriet, at menighedsrådet ingen indvendinger har til lov om ændringer af menighedsråd. Udflugt til Viborg Domkirke tirsdag den 4. juni kl. 16.00

2). Asta, kasseren, deltager i mødet – orientering.
Kasseren orienterede om regler vedrørende momsrefusion. Kirkegårdens gangareal skal meddeles ministeriet. Det gøres efter bedste skøn.

3). Sognepræsterne orienterer.
Minikonfirmandundervisningen er kommet godt i gang. Konfirmandgospel er blevet flyttet til torsdag den 21. marts.

4). Medarbejderrepræsentantens punkt.
Forslag fra medarbejderne om salmesangsaften, fyraftensgudstjeneste og gudstjeneste i det fri ved kirken.

5). Fastsættelse af priser ved vielser af par uden tilknytning til Fur, derunder drøftelse af forslag til pjece/folder udarbejdet af Stefan.
Stefan præsenterede udkast til pjece/folder. Stefan retter den til og sender den til provsten. For vielser af par uden tilknytning til Fur koster det 1000 kroner at låne kirken og 500 kr. for organist og kirkesanger.

6). Brug af og indretning af ” Åsted sogn ” – Stefan.
Der udarbejdes et oplæg om, hvordan ”Åsted sogn” kan indrettes. Det endelige forslag sendes til provst og provstiudvalget.

7). Hele problematikken med udbetaling af kørepenge. – Knud Erik.
Der udbetales kørsel efter Statens højeste takst, der p.t. er 3,82 kr. pr km.

8). Hvordan bruger vi kirken mere til gavn for menigheden,
Salmesangsaften, fyraftensmøder og familiegudstjenester. – Knud Erik.
Der sigtes efter at gennemføres et antal salmesangsaftener og fyraftensmøder i efteråret.
Det samme forsøges i en af sommermånederne. Punktet tages med på næste kalendermøde, hvor datoer fastsættes.

9). Claus har ønsket at få følgende punkter på dagsordenen:
a). Besøgstjeneste:
Invitere en f. eks. fra De Samvirkende Menighedsplejer, hvordan . eks. menighedsråd kan støtte social arbejde, specielt en besøgstjeneste i sognet.
Der arbejdes videre med forslaget
b). Kollekter og indsamlinger i kirken:
Indsamlingerne skal revideres.
Claus sender oversigt over kollekter og indsamlinger rundt til rådets medlemmer.,
c). Vinterkursus:
Om eventuelt at have undervisningsdage i stil med ” alfa – kursus ” men har man kræfter til det?
Claus orienterer om kurset på næste møde
d). Familiegudstjenester:
Jeg har kontakt til den lokale ambassadør for Danmarks Folkelige Søndagsskoler, Lone Johannesen, i forbindelse med planlægning af familiegudstjenester.
Claus orienterede om arbejdet med familiegudstjeneste

10). Evaluering af fastelavnsarrangementet. – ønske om, at der fremover er mindst 2 personer ved afvikling af arrangementer.
Brugsen og Spar Nord støttede arrangementet. Fremover skal der være to tovholdere. Aftaler med folk, der skal hjælpe til, laves i god tid.
Kort orientering om koncerten med Ann – Mette Elten. – Hanne Helene.
Sommerkoncerten er fastsat til 6. august kl. 19.00. Entré 100 kr.

11). Drøftelse og beslutning af, hvordan vi fremover forholder os til henvendelser fra kor, orkestre, foredragsholdere m.m. Hvem tager sig af det?
Hanne Helene modtager forslagene, som tages op, når arrangementer skal planlægges.

12). Punkter til næste menighedsrådsmøde.
Strategi og principper for fremtidens kirkegård.

13). Eventuelt.
Intet

Referat Knud Peder
 

Senest ændretSøndag, 03 marts 2013 12:02
furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.