Menu

Fur - anlæggelse af varmeledning fra Skamol, Branden til Fur

  • Skrevet af 

Skive Kommunes forvaltning indstiller: at projektforslag fra Brix & Kamp Energi A/S for udnyttelse af industriel spildvarme fra Skamol A/S i Branden med tilhørende 3,4 km fjernvarmetransmissionsledning indstilles til godkendelse i henhold til § 3 i Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

8. FUR - ANLÆGGELSE AF VARMELEDNING FRA SKAMOLS EJENDOM I BRANDEN TIL FUR
Sagsnr. 779-2012-57558 Dok.nr. 779-2013-3123
Sagsbeh. Finn Dissing ÅBENT
BESLUTNING

TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 15. JANUAR 2013
Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING
Forvaltningen indstiller,
at projektforslag fra Brix & Kamp Energi A/S for udnyttelse af industriel spildvarme fra Skamol A/S i Branden med tilhørende 3,4 km fjernvarmetransmissionsledning indstilles til godkendelse i henhold til § 3 i Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.


SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Brix & Kamp Energi A/S har den 9. november 2012 på vegne af Fur Kraftvarmeværk fremsendt projektforslag for udnyttelse af industriel spildvarme fra Skamol A/S i Branden med tilhørende 3,4 km fjernvarmetransmissionsledning mellem Skamols fabrik i Branden og Fur Kraftvarmeværk.

Baggrunden for projektforslaget er, at Skamol A/S har en betydelig mængde overskudsvarme til rådighed i deres fabrik i Branden. Denne overskudsvarme udnyttes ikke i dag, men vil fremover kunne udnyttes til fjernvarmeforsyning til Fur Kraftvarmeværk. Projektet betyder, at industriel overskudsvarme fra Skamol A/S vil dække hovedparten af varmebehovet på Fur Kraftvarmeværk, og at der derfor vil blive brugt betydeligt mindre naturgas.

Det skal påpeges, at det ifølge projektforslaget forventes, at Skive Byråd vil godkende ekspropriation for etablering af de nødvendige ledningsanlæg. Ansøger har derfor fremsendt særskilt anmodning herom.

Skive Kommunes Klima & Energi Strategi 2029
Strategiens overordnede mål er, at Skive Kommune bliver CO2-neutral i 2029.Midlerne er bl.a. at stoppe stigningen i energiforbruget, at udnytte alle ressourcer af bioenergi og øge anvendelsen af fossilfrie brændsler. Udnyttelsen af industriel overskudsvarme vil således understøtte målet i Klima & Energi Strategi 2029.

Økonomiske og miljømæssige konsekvenser
Udnyttelsen af industriel spildvarme med tilhørende fjernvarmetransmissionsledning giver et samfundsøkonomisk overskud på ca. 13,4 mio. kr. i forhold til den nuværende forsyning af Fur Kraftvarmeværk. Projektet giver miljømæssigt en besparelse på ca. 356 tons CO2-ækvivalenter.

Projektforslaget viser en besparelse for varmeforbrugeren i forhold til nuværende naturgasforsyning på ca. 3.000 kr./år inkl. moms.

Forhold til Skive Geotermi A/S
Skive Byråd har tidligere godkendt et projektforslag for forsyning af Fur Kraftvarmeværk med geotermisk varme fra Skive Geotermi. Udnyttelsen heraf er imidlertid endnu ikke etableret.

Ved en godkendelse af det nu fremsendte projektforslag for udnyttelse af industriel overskudsvarme til Fur Kraftvarmeværk, skal Fur Kraftvarmeværk udgå af projektforslaget til etablering af geotermisk varme.

Høring af berørte parter
I henhold til § 23 i Projektbekendtgørelsen er projektforslaget den 12. og 13. november 2012 sendt i høring i 4 uger hos de berørte parter. Projektforslaget berører følgende parter:
§ HMN Naturgas I/S, idet anvendelsen af naturgas på fur Kraftvarmeværk reduceres betydeligt
§ Skamol A/S, idet virksomheden skal levere overskudsvarmen og etablere de nødvendige tekniske anlæg, herunder transmissionsledningen mellem fabrikken i Branden og Fur Kraftvarmeværk.
§ Skive Geotermi A/S, da forsyning med geotermisk varme på Fur i givet fald ikke bliver aktuel
§ 10 lodsejere, som skal afgive jord til de påtænkte ledningsanlæg.

Skive Geotermi A/S har i høringssvar af 8. december 2012 tilkendegivet at man ikke har indvendinger mod det foreliggende projektforslag. Fur Kraftvarmeværk har løbende orienteret Skive Geotermi A/S om planerne med udnyttelse af industriel spildvarme fra Skamol A/S, hvorfor Skive Geotermi A/S er indstillet på at ophæve den indgåede principaftale om levering af geotermisk varme.

Skive Geotermi A/S henleder af hensyn til varmeplanlægningen opmærksomheden på, at forsyningen til Fur Kraftvarmeværk var planlagt med en transmissionsledning fra Durup. I den forbindelse var Selde og Åsted tiltænkt som kommende udbygningsområder for kollektiv varmeforsyning baseret på geotermi. Med Fur Kraftvarmeværks overgang til udnyttelse af industriel spildvarme er der ikke basis for etablering af transmissionsledningen. Selde og Åsted vil således ikke umiddelbart være et naturligt udbygningsområde for Skive Geotermi A/S.

HMN Naturgas I/S har i høringssvar af 28. november 2012 tilkendegivet, at man ingen bemærkninger har til projektforslaget.

Lovgrundlag
Det fremgår af § 4, stk. 1 i Varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 samt senere ændringer), at kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.

Med hjemmel i Varmeforsyningslovens § 5 er der udstedt en Projektbekendtgørelse (på ansøgningstidspunktet bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

Det fremgår af § 3, stk. 1 i Projektbekendtgørelsen, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Det fremgår af pkt. 2.1. i Bilag 1 til bekendtgørelsen at etablering eller bortfald af anvendelsen af transmissions- og fordelingsledninger med tilhørende tekniske anlæg for fjernvarme, naturgas eller andre brændbare gasarter er godkendelsespligtige projekter.

Det fremgår af § 6 i Projektbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af § 3, skal anvende forudsætningerne i kapitel 3, herunder bl.a. sørge for, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. § 24.

I h.t. § 8 kan kommunalbestyrelsen uanset områdeafgrænsningen godkende projekter for transmissionsnet.

Plangrundlag
Etablering af en transmissionsledning er ikke lokalplanpligtig, og der kræves ikke zonetilladelse.

Der er foretaget en VVM-screening af projektet. Den del af anlægget, der berører søterritoriet, er blevet VVM-screenet af Kystdirektoratet, der den 4. oktober 2012 meddelte, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Den kommunale VVM-screeningsafgørelse forventes meddelt primo december 2012 (Afgørelse om ikke-VVM-pligt).

Naturstyrelsen har den 27. august 2012 meddelt, at projektets gennemførelse ikke kræver dispensation i forhold til strandbeskyttelsen.

Kommunen har truffet afgørelse om, at de miljømæssige ændringer på Skamols to fabrikker ikke kræver godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 (miljøgodkendelse).
Kommunen fremsender meddelelse om jordhåndtering i forhold til Jordforureningsloven.

Etablering af transmissionsledning kræver gravetilladelse.

Vurdering af projektforslag
Etablering af varmeforsyning med industriel spildvarme til Fur Kraftvarmeværk fra Skamol A/S i Branden vil, som det fremgår af ovenstående, være samfundsøkonomisk fordelagtigt i forhold til alternativet. Der vil derudover være en miljømæssig samt en selskabs- og brugerøkonomiske fordel ved etablering af varmeforsyning med industriel spildvarme.

I henhold til § 24 i Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg vurderer forvaltningen, at det vil være samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtigt at udnytte den industrielle overskudsvarme til anvendelse på Fur Kraftvarmeværk. Der vil derudover være en selskabs- og brugerøkonomisk fordel ved udnyttelsen af overskudsvarmen.

20.01.2013
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

Senest ændretMandag, 21 januar 2013 08:54
Til toppen