Menu

Status for Branding Fur september 2011

  • Skrevet af 

Aktivitetsrapport for perioden 8/6 – 15/9 2011. Rapporten er udsendt til projektets styregruppe og kontaktudvalg

Status for Branding Fur september 2011

Aktivitetsrapport for perioden 8/6 – 15/9 2011. Rapporten er udsendt til projektets styregruppe og kontaktudvalg.

 

På basis af Hans Jeppesens (HJ) notat ”Strategi og Plan for Markedsføring ind til 30.06. 2012”, som blev drøftet på styregruppemødet 8/6, redegøres der kort for aktiviteterne siden mødet.

 

Pr. 1. juli overtog John Bertelsen (JB) og Morten Østergaard (MØ) projektledelsen. Sammen med styregruppens formand har projektledelsen med enkelte undtagelser holdt møde hver anden uge. Hertil kommer lejlighedsvis møder i diverse delprojekter. I forhold til de 15 godkendte arbejdsopgaver er der sket følgende:

 

1.      Hæftet flyt til Fur – og få tid til mere.

Opgaven er gennemført. Hæftet er blevet omdelt til alle husstande og fritidshuse på Fur. Endvidere er der til almindelig uddeling/afhentning lagt et større antal eksemplarer hos Turistbureauet, Museet, Campingpladsen og Brugsen.

 

2.      Åben Ø på Muslingdagen 28.05. 2011

Er gennemført. Der er ikke noget at føje til HJ’s evaluering i notatet.

 

3.      Åben Ø arrangement 18.05. 2012

Sammenslutningen af Danske Småøer er ved at forberede en fælles kampagne, der bl.a. skal markedsføres gennem fælles regionale TV-indslag.

Skal Branding Fur være med i arrangementet, vil vi søge samarbejde med Furs Forenede Foreninger og Fur Sogneforening.

 

4.      Opfølgning på spørgeskema ved færgen i 2010

Opgaven er igangsat. Som opfølgning blev der trykt et større antal ”flyers”, så man kunne tilmelde sig nyhedsbreve fra www FurNyt.dk. Før sommerferien blev der fordelt flyers til relevante steder på øen, jf. punkt 1.

 

5.      Foto/filmkonkurrence

Er igangsat. Delprojektets budget på 15.000 kr. (annoncer, plakater, blanketter og vinderpræmie) er tilvejebragt via tilskud fra Skive Kommunes Kultur- og Markedsføringsafdeling. Konkurrencen løber til 1/11. Bidragene skal i givet fald kunne bruges i markedsføringen af Fur.

 

6.      Værested for unge

Den 24/8 blev der afholdt et sonderende møde om at danne en junior/ungdomsklub på Fur. Fra styregruppen deltog Elke Mølgaard (en af initiativtagerne) HJ og JB. Det blev besluttet at arbejde videre med initiativet. MØ tilknyttes som fundraiser.

 

7.      Fur Havn – udvidelse af lystbådedelen

Med basis i Fuur Sparekasse Fonden har en arbejdsgruppe de seneste to år arbejdet på at skabe grundlaget for en større udvidelse af lystbådedelen i Fur Havn, der ejes og drives af Skive Kommune. Fonden har bl.a. finansieret en analyse lavet af Rambøll og et skitseprojekt med tilhørende prisoverslag lavet af en rådgivende havneingeniør.

Prisoverslaget lyder på 18,6 mio. kr.

Der er mulighed for at søge Småøernes Aktionsgruppe og Indenrigsministeriet om tilskud på 2 x 5 mio. kr. Sparekasse Fonden har givet tilsagn om en donation på op til 4,6 mio. kr. Kommunens egenfinansiering på 4 mio. kr. kan principielt optages som lån i Kommune Kredit.

På dette grundlag er Skive Kommune officielt opfordret til at medtage investeringen i sit anlægsbudget for 2012. Resultatet vil formentlig først foreligge ved den endelige budgetvedtagelse primo oktober.

 

8.      Elektronisk ”værktøjskasse” på furnyt.dk http://www.furnyt.dk/

Udarbejdes i samarbejde med Brian Sørensen (BS), Fredskilde & Sørensen A/S, der som bekendt er vores tilknyttede marketingsfirma. Den 5. september havde Brian Sørensen og FurNyts redaktionsgruppe et koordinerende møde om, hvordan opgaven løses. JB deltog i mødet.

 

9.   Tilflyttersiden på fur.dk

Udbygges bl.a. med hæftet ”Flyt til Fur – og få tid til mere” Opgaven blev koordineret på ovennævnte møde den 5. september. FurNyt laver desuden flere portrætter af tilflyttere og skal synliggøre ”de usynlige” herlighedsværdier på Fur.

 

10.  Kursuscenter

Den 30/8 havde JB og MØ et møde med Gitte Thybo, der er projekt manager for Innovation Fur-projektet, der er ved at undersøge mulighederne for at etablere et kursuscenter på Fur. Som orienteret om på styregruppemødet er der i regi af Museum Salling/Fur Museum fremlagt en model for et nyt museum på kanten af en af molergravene. Det skal afklares, hvordan disse planer kan koordineres med Innovation Fur.

Den 14/9 deltog MØ i et planlægningsmøde hos EnergiMidt. Der udarbejdes nu et projektoplæg inkl. forslag om et kursus/konferencecenter til drøftelse med embedsmænd i Region Midtjylland. En ansøgning om tilskud til en samlet udviklingsplan forelægges på et møde 2/12 i et udvalg under Regionens Vækstforum.

Det bemærkes, at Regionen ikke kan støtte selve byggeprojektet. Her vil vi primært søge Realdania, der fra januar 2012 vil afsætte 144 mio. kr. til projekter i yderområderne.

 

11.  Lejeboliger til lav leje for ”prøvebeboere”

MØ går snarest i gang med konkrete undersøgelser.

 

12.  Reklameblokke i regionale TV-stationer

Næsten alle de tilflyttere, der er kommet til Fur, havde et forhåndskendskab til øen. Derfor skal TV-reklamen tiltrække flere besøgende, så de får en personlig oplevelse af det levende øsamfund. Foreningslivet og aktivitetsniveauet skal fremvises.

BS har udarbejdet et budgetoverslag på 20.000 kr. til produktion og 50.000 kr. pr. visningsblok.

Inden igangsætning skal vi skaffe ekstern finansiering.

 

13.  Nyhedsbreve via Furnyt.dk

Det er aftalt, at FurNyt løbende udarbejder og udsender nyhedsbreve. Det skete senest omkring 1. september med en præsentation af efterårets store arrangementer på øen.

 

14.  Lokal forankring efter projektets afslutning

HJ og Branding Furs projektledelse vil i samarbejde med Fur Sogneforening tage initiativ til dette i begyndelsen af 2012. Øens fælles hjemmeside, FurNyt.dk, vil være en af de oplagte aktører i forankringen af brandingarbejdet.

 

15.  Fagligt seminar på Fur

Der planlægges et fagligt seminar den 21. og 22. marts 2012 for maks. 50  forskere og projektledere om beslægtede projekter i tilsvarende lokalsamfund i  landdistrikterne. 

Opgaven er igangsat. Det faglige ansvar er overdraget til Hanne Tanvig (HT), der er i gang med det forberedende arbejde. . HT havde et koordinerende møde med JB den 13. september 2011. Det aftaltes, at HT og JB arbejder sammen om forberedelserne, gennemførelsen og opfølgningen. Samarbejdet omfatter også en koordinering af medieomtalen. Det forventes, at deltagernes ophold og forplejning betales af Fur. De logistiske forudsætninger skal være på plads primo oktober.

Derudover deltager JB i et seminar om bosættelse, som Sammenslutningen af Danske Småøer afholder i Odense den 12.-13. november 2011. JB fortalte desuden om Danmarks skønneste ø i Danmarks Radios P4 den 4. august, hvor Snebolden og Felix sendte tre timers sommerradio direkte fra Fur.

Tilflyttere/hollændere

Kontakten til det norske firma Placement.no, der har specialiseret sig i at finde job og bolig til hollændere, der ønsker at flytte til Skandinavien, har nu givet det første konkrete resultat: Et hollandsk par, der har en international erhvervsbaggrund, har netop købt hus på Fur og flytter hertil primo 2012. Det forlyder, at begrundelsen primært har været det trygge lokalsamfund, Furs stilhed og natur samt en overkommelig afstand til Karup Lufthavn.

Et andet hollandsk par med et barn på 6 år har lejet et hus på Fur fra 1. oktober til 1. januar 2012.

De flyttede fra Holland til Norge for 1½ år siden, men vil nu med næsten sikkerhed vælge Fur i stedet for! Parret driver selvstændig virksomhed som model-byggere.

Endelig er der tæt kontakt til et 3. hollandsk par med to børn. De har nu for 3. gang besøgt og boet som turister på Fur og undersøger seriøst at flytte til øen.

 

Det gælder for samtlige hollændere, at de har benyttet sig af mentorgruppen på Fur. Kontakten med mentorerne har givet indsigt i lokalsamfundet, og mentorerne kan medvirke til en god integration. Skive Kommune har opgraderet indsatsen, idet man har ansat en dansk gift hollænder, som kommunens kontaktperson. Der er etableret et samarbejde mellem den kommunale kontaktperson og Branding Fur.

 

 

Den 15. september 2011

 

Morten Østergaard                                                                           John Bertelsen

 

Senest ændretLørdag, 26 november 2011 05:29
Til toppen