Menu

Brandinggruppens virksomhedskonsultation - den 13.1.2011

 • Skrevet af 

Se næste side ved at klikke på overskriften

Deltagere i mødet: Damolin, Skamol, Fur Bryghus,  HPH, Fur Elservice, Henrik Willadsen (Skive kommune), Innovation Fur (den nye projektmanager), Sogneforeningen, Knud Erik Lykke fra Brandinggruppen, formand og projektleder for Branding Fur og Brian Sørensen (konsulent)   

        Spørgsmål til læserne af www.furnyt.dk:

 1. hvilke brancher skal vi prioritere, når vi prøver at tiltrække virksomheder til Fur?

 2. hvordan synliggør vi Fur for potentielle investorer?

 3. hvor højt skal vi prioritere miljøværdierne?

 4. hvor stor en pendlerafstand er acceptabel mellem bolig og arbejde udenfor Fur?

 

Virksomhedsdkonsultationen er et vigtigt led i processen med at udvikle et målrettet og slagkraftigt Fur-brand som i et nært samarbejde med Skive kommune kan fremme erhvervslokalisering og udvikling på Fur. Konsultationen har afdækket Fur’s erhvervslivs syn på øens styrkepositioner og svagheder i forhold til at drive virksomhed på Fur. Derudover er det vigtigt , at vi har fået virksomhedernes syn på mulighederne for at tiltrække investeringer og deres meninger om de evtuelle trusler som må imødegås, for at et sådant fremtidssenarie kan anses som realistisk. I løbet af projektperioden vil det blive forsøgt indhentet supplerende synspunkter fra potentielle investorer som kunne overveje at lokalisere sig på Fur.

Under konsultationen gennemførtes en SWOT-analyse som er tilpasset  de krav brandingen af en geografisk lokalitet stiller. Virksomhedskonsultationen giver dermed inspiration til prioriteringen af de temaer, der skal udgøre grundlaget for den fremtidige markedsføring af Fur og kan samtidigt bidrage til skitseringen af en langsigtet og bæredygtig strategi for udviklingen af Fur’s erhvervsliv som supplement til Skive kommunes Erhvervspolitilk 2009-2012.

Følgende synspunkter fremkom i forbindelse med konsultationen omkring erhvervsmiljøet på Fur:

 

En analyse af investeringsmiljøet på Fur

Fur’s stærke sider i konkurrencen om erhvervsinvesteringer

Til at være en lille ø på 23 km2 med kun 850 indbyggere har Fur i dag et meget alsidigt erhvervsliv som skaber mulighed for lokaliseringssynergi (og for overraskende oplevelser for besøgende på øen)


 • Fur’s virksomheder omfatter ikke mindst: (1) To molerfabrikker, (2) et landskendt mikro-bryggeri, (3) fire transport firmaer, (5) en forhandler af transportudstyr til lagerhaller m.v., (5) en virksomhed som udlejer tunge maskiner, (6) et værft, (7) et antal små hoteller og restauranter, (8) et antal cafeer, (9) et entreprenørfirma, (10) et bredt spektrum af håndværkere og (11) to autoværksæder. Hertil kan føjes (12) et supermarked med tilhørende benzinstation, (13) en lille landingsbane, (14) en frisør, (15) et turistkontor, (16) en campingplads, (17) et taxa vognmand, (18) en ejendomsmægler samt (19) en sparekasse

 

 • Andre forhold som kan hjælpe til at skabe interesse blandt potentielle investorer er Fur’s allerede ret vel indarbejdede image (omfattende turisme, moleret og molerindustrien, Fur Bryghus samt et landskendt museum) samt det forhold, at erhvervslivet på Fur allerede i dag befinder sig over ”en kritiske masse” hvad angår synlighed

 • Der findes gunstige firnancieringsmuligheder som støtte til nye virksomheder på småøerne

 • Fur er et velfungerende samfund - hvor ”tingene hænger sammen” - både for virksomhederne og for tilflyttere hvilket medvirker til det gode arbejdsmiljø på øen samtidigt med, at det gør det let for tilflyttere at blive integreret i det sociale liv

 • Den enestående varierede og fredfyldte natur (Fur’s oprindelige ”kerneværdier”) er vigtige forudsætninger for at tiltrække bosættere og dermed arbejdskraft

 • Fur har sammen med Skive kommune allerede et markedsførings-og modtageapparat (Skive’s Erhvervs og Turistcenter, Fur Sogneforening og Branding Fur) som kan gå ind i en dialog med potentielle investorer på et grunbdlag som også omfatter Skive kommunes erhvervspoiltik for 2009-2012

 • Færgen til Fur (med afgange hele døgnet og 4 afgange i dagtimerne med en overfartstid på 3 minuter) hører til de bedste og billigste i Danmark

 • Etableringen af et ”lægehus” 100 meter fra færgen til erstatning for den tidligere mindre lægepraksis på Fur

 • Skive kommune har et antal særdeles velbeliggende grunde på Fur som kan erhverves til en meget fordelagtig pris

 

Fur’s svage sider i konkurrencen om at tiltrække virksomheder

 • Vejforbindelsen (vej 551) mellem Skive og Fur ses i dag som en trafikal flaskehals

 • På noget længere sigt kan det begrænsede udbud af moderne boliger på Fur blive et problem for at tiltrække tilflyttere

 • Tilflyttende familier kan normalt ikke regne, med at hele familien kan få deres job-ønsker opfyldt på Fur

 • Mange af de tilbud som skal til for at etablere helårsturisme på Fur holder ikke den standard som kræves for vinterturisme

 • Der mangler ”shoppingmuligheder” og overnatningsmuligheder på Fur

 

Mulighederne for at tiltrække investeringer til Fur

 • Udviklingen af turismen på Fur – som i dag har o. 180.000 årlige besøgende (hvoraf det store flertal er ’endagesbesøgende) anses som det område, der umiddelbart byder på de største muligheder for at tiltrække investeringer. Der er oplagte behov for investeringer i: overnatningskapacitet, restaurationsvirksomhed og i et bredt spektrum af oplevelsesturisme ikke mindst knyttet til fjorden

 • Innovation Fur vil bringe high-tec til Fur men næppe i sig selv skabe mange arbejdspladser. Projektet vil dog indebære en stærkere teknologisk profil for Fur som vil gøre det lettere at markedsføre Fur som et atraktivt investeringsområde for visse typer af virksomheder. F.eks forudses det, at det spirende innovationsmiljø på Fur vil blive stimuleret ligesom f.eks. tanken om højhastighedsbredbånd vil kunne være atraktivt for virksomheder i visse brancher (f.eks. for mindre grafiske virksomheder)

 • Andre perspektiver for et styrket erhvervsklima i forbindelse med Innovation Fur omfatter bl.a. digitalisering af velfærdsydelser, optimerede energisystemer, introduktion af fremtidens IT-systemer og eksperimenter med fremadrettede transportteknologier

 • Det skønnes at antallet af hjemmearbejdspladser - bl.a. stimuleret af planerne om et ”iværksætterhus” med et hjemmearbejdspladsmiljø i tilknytning til Innovation Fur - vil vokse. En sådan facilitet forventes at kunne tiltrække besøgende forskere udefra hvilket i sig selv kan styrke investeringsmiljøet på Fur

 • Brug af molerindustriens overskudsvarme (hvilket forudsætter dispensation fra de nuværende afgiftssystemer - adskillige fortilfælde findes andre steder i landet) vil også kunne skabe øget fokus på Fur som et sted hvor det ”nytænkes”

 •  Investering i kursusvirksomhed - bl.a. stimuleret af tilstedeværelsen af Innovation Fur skønnes at være et muligt ekspansionsområde

 

Trusler som kan stille sig i vejen for at tiltrække nye virksomheder

 • Den ”skrøbelige” offentlige service specielt hvad angår børneinstitutioner (nu afhjulpet af det private børnehus) og de manglende skoletilbud på øen efter 6 klasse

 • En manglende prioritering af miljøproblemerne i forbindelse med investering i visse typer virksomheder

 • Et generationsskifte der ikke nøvendigvis er uproblematisk i alle virksomheder

 

Styrkelse af rammebetingelserne for erhvervslivet på Fur

 • Vej 551 må prioriteres i de kommunale vejinvesteringer

 • Samarbejdet med kommunen må sikre, at den kommunale service fastholdes

 • Erhvervsudviklingen på Fur må koordineres med Skive kommunes Erhvervpolitik for 2009-2012

 • Serviceniveauet i den kollektive trafik må ikke foringes

 • En havneudviddelse vil kunne støtte ikke mindst udviklingen af forretningslivet på Fur

 • Kontakten til Region Midtjyllands Vækstforum involverende Skive kommune, Innovation Fur, Branding Fur og SET (Skive’s Erhvervs-og Turistcenter) må styrkes

 

Virksomhedernes deltagelse i det fortsatte brandingarbejde

 • Per Kristensen fra Fur Bryghus indgår som nyt medlem af  Fur’s Brandinggruppe

 

Aspekter ved Fur’s erhvervsmiljø af betydning for udviklingen af Fur-brandet

 • Der eksisterer allerede et betydeligt samarbejde og  synergi indenfor erhvervsmiljøet på Fur

 • Det lokale erhvervsliv befinder sig over ”en kritiske masse” hvilket bidrager til at gøre Fur synlig for potentielle investorer

 • Den opnåede balance mellem bebyggelse, natur og erhvervsliv respekterer Fur’s kerneværdier

 • Den stærke sociale sammenhængskraft og det gode arbejdsmiljø er et godt grundlag for tilflytningen og dermed for væksten i arbejdsstyrken

 • Der eksisterer allerede i dag betydelige uudnyttede potentialer for virksomhedsetablering på Fur specielt indenfor turistindustrien

 • Ved at bringe high-tec til Fur vil Innovation Fur kunne bidrage til at give øen en stærkere teknologisk profil som vil øge omverdenens interesse herunder investorinteressen for Fur

 • Fur har allerede et stærkt netværkssamarbejde med Skive kommune hvilket er vigtigt for at styrke erhvervsudviklingen på øen

 • Hvis Fur skal komme ind i en ”positiv spiral” hvad angår en øget erhvervsudvikling på øen forudsætter dette ikke mindst, at investeringsmulighederne på øen synliggøres for potentielle investorer i en sammenhæng med Skive kommunes Erhvervspolitik  

 

Ole Poul 14.1 2011

{jcomments on}

Senest ændretSøndag, 16 januar 2011 07:05
Til toppen