Menu

Referat fra mødet i Ø-udvalget - den 22. december

  • Skrevet af 

Referat af mødet

Samtlige medlemmer var mødt

 

  1. Referat fra sidste møde.

Der vedlægges referat fra sidste møde.

Ad 1: Referatet blev godkendt.

 

  1. Høring vedrørende fremtidig anvendelse af midlertidige boliger på Fur Ældrecenter.

Social- og Ældreudvalget har besluttet at fremsende vedlagte forslag til fremtidig anvendelse af 3 ”sygestuer” ved Fur Ældrecenter til høring. Svar skal være afleveret senest den 5. januar 2011.

Der vedlægges notat og indstilling fra socialforvaltningen.

Ad 2:  Der blev givet en orientering om et møde afholdt den 14.10.2010, som kommunens myndighedsafdeling havde indbudt bla formanden for Øudvalget, beboere på ældrecentret og repræsentanter for lokalrådet til. Der var i dette møde enighed om at anbefale et forslag til benyttelse af sygestuerne på Fur Ældrecenter, således

-at de tre midlertidige boliger på Fur anvendes til aflastningsboliger

-at 1 aflastningsbolig er forbeholdt furboere

-at furboerne har fortrinsret til de to andre aflastningsboliger

-at furboere med særlige plejebehov, som f.eks. demente eller hjerneskadede ikke tilbydes ophold i aflastningsboligerne

-at der opkræves betaling for ophold i  aflastningsboligerne efter gældende regler.

Øudvalget anbefaler forslaget til anvendelse af de midlertidige boliger og kan anbefale, at der ydes en beskeden betaling herfor, således at der er midler til nødvendige nyanskaffelser til boligerne.

    

  1. Salg af byggegrunde ved Husvej.

Ad 2: Det er Øudvalgets opfattelse, at der bør annonceres mere vedrørende grundene på Furvej, der i henhold til beslutning i økonomiudvalget er udbudt til salg uden fastsat mindstepris. Det foreslås derfor bla., at Branding Fur annoncerer herom, og at kommunen opsætter et stort skilt på Husvej om salg af disse grunde.

 

  1. Orienteringssager, herunder

-Branding Fur

-EnergiMidt projektet ”Innovation Fur”

-aftale med firmaet Placement.

 Ad 3: Orienteringen toges til efterretning.

 

  1. Eventuelt.

Ad 5. Næste møde aftaltes til den 6. april 2011 kl 17.

 

 

Med venlig hilsen

Lone Knudsen

Sekretariatschef

 

 

Senest ændretTorsdag, 30 december 2010 17:15
Til toppen