Menu

Status over Branding Fur’s aktiviteter i 2010 og planerne for 2011

  • Skrevet af 

Styregruppen har på sit møde den 9.11 gennemgået status over aktiviteterne i 2010 såvel som planerne for 2011. Man har videre taget den netop foretagne evaluering af Branding Fur’s første år til efterretning. Det siges her bl.a., at ”Aktivitetsniveauet har været meget højt og de planlagte aktiviteterer er stort set gennemført som i beskrivelsen.” Det fremhæves videre, at der er gennemført betydelige initiativer som ligger ud over planerne

Styregruppen har på sit møde den 9.11 gennemgået status over aktiviteterne i 2010 såvel som planerne for 2011. Man har videre taget den netop foretagne evaluering af Branding Fur’s første år til efterretning. Det siges her bl.a., at ”Aktivitetsniveauet har været meget højt og de planlagte aktiviteterer er stort set gennemført som i beskrivelsen.” Det fremhæves videre, at der er gennemført betydelige initiativer som ligger ud over planerne. 

Som det fremgår nedenfor, har  først år indeholdt betydelige aktiviteter, som efter planen først skulle have været igangsat i 2011. Dette er sket for at sikre, at projektet hurtigt blev forankret i furboernes bevidsthed. Hvis projektet kun havde fokuseret på dataindsamling og analyse i 2010, ville projektet formentlig på nuværende tidspunkt have været opfattet som temmelig irrelevant af Fur’s befolkning. 

Projektet har to hovedformål: (1) at bremse befolkningstilbagegangen på Fur og skabe en gradvis vækst i øens befolkning samt (2) at skabe erfaring med udvikling og gennemførelse af en tilflytterstrategi som er relevant for et større antal lokalsamfund i Danmark.

Nedenfor redegøres der for aktiviteterne for første år samt kort for planerne for 2011:  

2010 – AKTIVITETER

A. Dataindsamling og analyse

1. Tilflytterundersøgelsen

Formål: at finde ud af hvad der får folk til at flytte til Fur som en del af baggrunden for den fremtidige branding af øen. Rapport foreligger ultimo december 

2. Besøgsundersøgelsen

Formål: at identificere potentielle tilflyttere, afdække de faktorer som trækker besøgende til øen og etablere en database for tilflyttermails. Endelig rapport foreligger primo december

3. Sommerhusundersøgelsen

Formål: Afdække forhold som fører til sommerhusanskaffelse og afdække potentielle tilflyttere. Er stadig i gang

4. Etablering af fotodokumentation

Få materiale til brug ved markedsføringen af Fur. Er gennemført

B. Markedsføring 

5. 185 e- mails er udsendt til besøgende som har udtalt varierende grader af interesse i bosætning på Fur

6. Første fase vedr. opdatering af furnyt herunder etablering af en ”tilflytterfunktion”er gennemført. Program for 2011 og 2012 er under forberedelse

7. Udsendelse af ”nyhedsmail” sammen med furnyt

Første mail er udsendt til mere end 700 adresser, regelmæssige mails udsendes når nyhedsstrømmen gør det naturligt

8. Etablering af ”mentorgruppen”

Henvendelser fra potentielle tilflyttere og andre besvares løbende. Gruppen udbygges efter behov

9. Møde med Region Midt om lægehuset i maj måned for at få oplyst projektstatus og for at etablere personlige kontrakter i regionen som fremover kan mobiliseres efter behov

10. Bistand til etablering af Fur’s status som ”Danmarks Skønneste Ø” herunder opslag rundt om på øen og mobilisering af personlige netværk fulgt op af færgebanner

11. Udvikling af informationsmateriale foregår løbende

12. Medietræning

Grundkursus i September/oktober afholdt på Fur skole følges op i november/december med overbygning (mikrofon og skærmøvelser)

13. Møde med bestyrelsen for EnergiMidt hvor perspektiverne for et fremtidigt samarbejde blev drøftet 

C. Identificering af potentielle investorer. Efter planen skulle dette først have fundet sted i 2011 men er kommet i gang allerede i 2010 omfattende

14. Projekt Innovation Fur. EnergiMidt - som leder af en gruppe private firmaer - vil sammen med Skive kommune i et samarbejde med Fur’s befolkning investere i  innovative afprøvninger i fuld skala af teknikker og systemer ikke mindst indenfor bæredygtig energi og IT. Projektet vil samtidigt være et bidrag til udvikling af en strategi for udvikling af typiske lokalområder. Projektet er organisatorisk adskilt fra Branding Fur, det forventes at begynde i 2011 og at vare i mindst 5 år.

15. Skive kommune har - via Branding Fur - indgået kontrakt med Placement som i 8 år har arbejdet for at skaffe tilflyttere til udkantsområder i Norge og Sverige. Kontrakten kan føre til identificering af potentielle tilflyttere såvel som af fremtidige investorer på Fur.

2011 – PROGRAM FOR BRANDING FUR

16. Primo 2011 udarbejdelse af skitse til markedsføringsstrategi baseret på erfaringer fra 2010. En konsolideret strategi  kan forventes at foreligge april-maj (ref. punkt 20. nedenfor vedr. brandingprocessen)

17. Deltagelse i tilflyttermesse i Holland Januar 2011 arrangeret af Placement. Fur, Glyngøre og Rødding deltager. Foreløbig tilflytterbrochure er under udarbejdelse 

18. Etablering af modtageapparat for tilflyttere sammen med Placement og Skive kommune

19. Efter kontrakten med ministeriet er vi forpligtiget til at gennemføre et samarbejde med andre beslægtede lokalsamfund. Vi planlægger at besøge et antal specielt interessante lokalsamfund og derefter arrangere et landsdækkende seminar på Fur. 

20. Udbygget samarbejde med Innovation Fur, hvor Fur Sogneforening herunder Branding Fur forventes at få  to  repræsentanter i ledelsen. Andre deltagere kommer fra Energimidt og fra Skive kommune

21. Igangsætning af selve ”brandingprocessen” – som vil være omdrejningspunktet i den langsigtede markedsføring af Fur. Processens grundelementer er tilflytteranalysen (punkt 1.), besøgsanalysen (punkt 2), sommerhusanalysen (punkt 3.), diskussion med relevante fokusgrupper og dertil elementer fra projekt Innovation Fur (punkt 13.). En ”Brandinggruppe” på 6-8 personer forventes at aflægge rapport ultimo april.

22. Brandinggruppens anbefalinger og den tilhørende markedsføringsstrategi vil blive præsenteret på www.Furnyt.dk og for eksempel ved et særskilt borgermøde arrangeret af Fur Sogneforening.

23. Åben-Ø arrangement for 2011. Følgende arrangementer er under overvejelse: (1) invitation af interesserede lokalsamfund i Danmark som er aktive med lokale udviklingsplaner (formålet vil være at udveksle erfaringer med bæredygtig udvikling på lokalt niveau herunder at fremme målrettede netværk og (2) arrangement for potentielle tilflyttere. Åben-Ø arrangementet i 2012 under punkt (1) ovenfor kan i tillæg til danske lokalsamfund evt. omfatte beslægtede lokalsamfund fra nabolandene 

24. Fortsat udvikling af Fur’s hjemmeside

25. Udvikling af informationsmateriale med udgangspunkt i ”markedsføringsstrategien” (ref. 15. ovenfor)

26. Forundersøgelse vedr. boligprojekt for seniorer bl.a. omfattende eksisterende projekter i Salling (2) og i Skive by.

27. Deltagelse i dialog med Fursund skole om ”grøn profil” og ”IT som forventes at blive er del-projekt indenfor Innovation Fur

28. Udvidet mediesamarbejde.

 

Oph/HJ 17.11 2010

Senest ændretTorsdag, 18 november 2010 18:06
Til toppen