Logo
Udskriv denne side

Branding Fur - styregruppens referat

Referat fra 3. møde
Tirsdag den 10. august 2010 kl. 16:30-18:30

Branding Fur

Referat af 3. møde

Styregruppen

Tid: 
Tirsdag den 10. august 2010 kl. 16:30-18:30

Sted: 
Fur Bryghus

Deltagere: 
Hans Jeppesen (HJ), Fur Sogneforening
Henrik Willadsen (HW)
Morten Priesholm (MP), Småøernes Aktionsgruppe
Mildred Fog (MF), Erhvervslivet på Fur
Inge Shee (IS), Fur Turistforening
Elke Mølgaard (EM), Skive Byråd
Kirsten Høegh (KH), Fur Bådelaug
John Bertelsen (JB), FurNyt.dk
Ole Poul Hansen (OPH), projektleder
Morten Østergaard (MØ), konsulent for Sparekasse Fonden (referent)

Afbud: 
Helga Madsen, Socialministeriet
Lars Gerstrøm, Socialministeriet
Bo Pagh Schultz, Fur Museum
Ole Romby Larsen, Fuur Sparekasse Fonden
Anders Pedersen, Fur Fiskeriforening

HJ bød velkommen til mødet og rettede en speciel velkomst til KH, der er nyt medlem som repræsentant for Fur Bådelaug.
HJ foreslog, at der gives en indsigelsesfrist på 14 dage vedr. mødereferaterne. Derefter betragtes de som godkendt.
Der var enighed om, at referaterne derpå burde offentliggøres på FurNet.dk. Socialministeriets repræsentanter bør dog godkende dette.

HJ foreslog en ændring i rækkefølgen på dagsordenen, således at punkt 5 flyttes til et nyt punkt 2.
Punkterne 2-4 bliver herefter til 3-5.

DAGSORDEN

1. Statusrapport for 1.1 til 30.6.2010
Statusrapporten var mailet ud til styregruppen.
OPH kommenterede rapporten. Han synes, Branding-projektet har fået en flyvende start!
Vedr. rapportens punkt 15 med forslag om en ”seniorfestival” var der enighed om, at seniorbegrebet ikke bør knyttes for tæt til Fur.
Vedr. økonomien i projektet oplyste HJ, at der er aftalt et administrativt system med Skive Kommune, der fører projektregnskabet, således at alle udgifter inden for budgettets rammer kan anvises af OPH. Ellers drøftes det med formanden.
Forbruget er holdt pænt under budgettet, der er på knap 200.000 kr. pr. halvår.

2. Aktiviteter for 1.7. til 31.12.2010
Aktivitetsplanen var mailet til styregruppen.
OPH kommenterede planen og fremhævede, at hele projektet har to hovedfaser: branding, der kommer først, og derpå markedsføring.
Der er en rettelse til rapportens punkt 4 om den bredt anlagte markedsføring. Den skal foregå i 2011- 2012.
Vedr. punkt 10 om ”seniorbofællesskab” foreslog KH, at vi i stedet talte om ”familiebofællesskab”.
OPH drøfter ideer med proceskonsulent Ole Bang.
MP spurgte, hvordan mentorordningen bliver markedsført?
OPH: Det er sket som en del af velkomstpakkerne, der er blevet udleveret til de ca. 3.000 personer, der har besvaret de udleverede spørgeskemaer i færgekøen på Branden. Endvidere på FurNyt.dk.
EM: Der er netop flyttet tre familier med i alt fem børn til Fur.
OPH: Hvordan får vi dem ”samlet op”/integreret?
MP: Er der kontakt til controlleren Hanne Tanvig?
OPH: Ja, har haft møde med hende på Fur. Hun skal skrive en rapport om projektet en gang om året. Rapporten skal også til Socialministeriet.

3. Status over til- og fraflytterundersøgelsen
JB opsummerede den skriftlige status, der var mailet til styregruppen.
Tidsplanen holdes, og første udkast til rapporten forventes færdig o. 1/12 2010.
OPH frenhævede, at vi er banebrydende med den totale undersøgelse at et helt lokalsamfunds flyttemønster og bevæggrunde. Det vil sikkert give forskningsprojekter samt god pressedækning.
MF fortalte, at Jyllands-Posten havde været på Bryghuset – og også talt med OPH – vedr. deres artikelserie om de danske småøer.

4. Branding Furs bistand til FurNyt.dk
JB’s skriftlige redegørelse var mailet til styregruppen.
Der var ingen kommentarer dertil.

5. Status over besøgsundersøgelsen
OPH’s rapport om de foreløbige resultater var mailet til styregruppen. OPH bemærkede, at besøgsundersøgelsen dækker ”de ydre linjer”, mens JB’s flytningsundersøgelse dækker ”de indre linjer”.
Svarprocenten på 67 er utrolig høj – selv om der lokkes med lodtrækning om et weekendophold!
Nu overdrages materialet til markedsføringskonsulenten Brian Sørensen, Fredskilde & Sørensen, ved et møde 12/8, hvori deltager HJ, JB og OPH.

6. Orienteringssager
MP: Der er både en styregruppe og en støttegruppe!?
HJ: Støttegruppen fungerer som et forretningsudvalg, når det er nødvendigt.
MP fortalte, at Småøernes sekretariat sidste vinter var tovholder for udviklingsprojekter på fem småøer. Den 6/10 holdes der et seminar om erfaringerne derfra.

7. Eventuelt og næste møde
Ingen ønskede ordet
Næste møde er tidligere fastlagt til

Tirsdag den 9. november kl. 16.30
Café På Herrens Mark


Den 11. august 2010
Morten Østergaard

 

OBS: Evt. indsigelser til referatet bedes rettet til sekretæren inden 14 dage!

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.