Logo
Udskriv denne side

Ulsted Grundejerforening og Ulsted Vandværk

Referat fra generalforsamlingen d. 15. maj 2010

Referat fra generalforsamlingen d. 15. maj 2010
 
i Ulsted Grundejerforening og Ulsted Vandværk på Regitzesminde 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastsættelse af afgifter og kontingent 
 6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
  På valg er Poul B. Olesen (modtager ikke genvalg)
  Anders Andersen (modtager ikke genvalg)
  Suppleant er p.t. John Bach Thygesen
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt 
   

Formanden  Poul Olesen bød velkommen og oplyste et deltagerantal på 65 personer/34 ejendomme.
 
ad 1
Poul Olesen foreslog på bestyrelsens vegne som dirigent Morten Fabrin, der blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
 ad 2
Formandens beretning var udsendt sammen med mødeindkaldelsen.
Poul Olesen fremhævede: 
  - vandværket kører perfekt – bedste vandkvalitet på Fur
  - vejene har aldrig været bedre 
  - stien ved Eskilshøj, som bliver ordnet i indeværende år 
  - hængepartiet vedr. manglende beskæring af beplantning ud mod veje og stier 
 Forsamlingen godkendte formandens beretning.
 
    ad 3 
Jes Kristensen (næstformand) fremlagde regnskabet, da kasserer Jørgen Skafte ikke
kunne være til stede. Han kommenterede og fremhævede:
- Ulsted Grundejerforening har et overskud på 7.498,64  kr.
- der bruges ikke meget på administration
- Ulsted  Vandværk  har  et  underskud  på  ca.  35.000  kr.  p.g.a.  generel  stigning  i  priserne,   - ekstra stor vandanalyse i 2009-2010 samt udskiftning af vandmålere over 3 år (2.rate - i år). Vandmålerne skal udskiftes hvert 6.-8. år. Næste gang om ca. 3 år.

Bemærkninger og forslag:
- flerårige budgetoversigter 
- professionel revision?
- den faste afgift sættes op med 200 kr.
- tilbud på opsætning af vandmålere  

Regnskabet blev énstemmigt godkendt.
 
 
ad 4
Forslag (1) fra Dan Plejdrup, Ulstedvej 6, om ændring i vedtægternes § 7, stk. 2 ang.  placering af dato  for  generalforsamlingen,  således  at  denne  altid  holdes  en  bestemt.lørdag,  f.eks. den første lørdag i maj måned. Dan Plejdrup motiverede forslaget nærmere.
Formanden Poul Olesen meddelte, at generalforsamlingen altid havde været placeret i forbindelse med en af miniferierne Kristi Himmelfartsferien eller Pinseferien, og at det på grund af eventuelle andre forpligtelser ville være vanskeligt for bestyrelsen på forhånd at låse sig fast på en bestemt årlig mødedag..
Efter en længere diskussion blev det besluttet at stemme om punktet. 

Afstemningsforslag: Ændring, således at vedtægternes § 7, stk. 2 affattes således:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den anden lørdag i maj.
 
Dirigenten bemærkede, at en ændring kræver 2/3 flertal. 
 
Der var 15 stemmer for og 17 imod. Forslaget var hermed forkastet.
 
På forespørgsel tilkendegav bestyrelsen at ville tilstræbe at offentliggøre datoen for de kommende
generalforsamlinger på www.furnyt.dk i god tid.
 
Forslag(2) fra Dan Plejdrup lød på, at det fastslås i vedtægterne, at generalforsamlingen ved dennes begyndelse skal vælge en referent.
 
Efter  forslag  fra  dirigenten,  og  med  forsamlingens  tilslutning,  trak  Dan  Plejdrup  sit  forslag tilbage,  idet  det  uden  fastsættelse  i  vedtægterne  besluttedes,  at  det  ved  indledningen  af  hver generalforsamling meddeles, hvem bestyrelsen har udpeget som referent.
 
ad 5
Der var enighed om følgende:
Ulsted Grundejerforenings kontingent fastholdes på 200 kr. årligt.
Ulsted Vandværks faste afgift forhøjes fra 400 kr. til 600 kr. årligt med virkning fra 2011.
 
ad 6
Formanden Poul Olesen og bestyrelsesmedlem Anders Andersen modtog ikke genvalg.
I stedet valgtes til bestyrelsen John Bach Thygesen og Ejner Kold.
Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Peter Gräper, Skovtved 4.
 
ad 7
Peter Lodahl ønskede ikke at fortsætte som revisor. I stedet valgtes Jens Hviid. 
Som revisorsuppleant valgtes Karen Bock.
 
ad 8
Kim  Schrøder  nævnte,  at  containerpladsen  er  godt  fyldt  op,  samt  at  der  er  behov  for  længere åbningstid på pladsen – evt. 3 timer.
Der diskuteredes muligheder for bedre kommunikation grundejerne imellem enten via en særligt oprettet  hjemmeside  eller  meddelelser  på  www.furnyt.dk.  Den  nye  bestyrelse  vil  overveje  at oprette en hjemmeside og finde en webmaster.
Der blev foreslået tilføjelser til adresselisten af telefonnumre, men bestyrelsen frarådede dette pga risikoen for serietyverier, hvis adresselisten er ophængt i et sommerhus..
 
Jes  Kristensen  takkede  Poul  Olesen  for  dennes  virke gennem  26  år  som  formand.  Poul Olesen takkede  Anders  Andersen  for  dennes  mangeårige  arbejde  med  vandværket  og  vejene.  Mødet sluttede efter en god og hyggelig generalforsamling.
 
Herefter var foreningen vært ved smørrebrød og drikkevarer.             
 
                                                                                                                Referent: Helle Eskildsen
 
          
_____________________________________             __________________________________
                        Morten Fabrin                                                              Poul B. Olesen
                              dirigent                                                                        formand
 
PS.  Umiddelbart  efter  generalforsamlingen  samledes  den  nye  bestyrelse  og  konstituerede  sig
således:
 
Formand:          Villy Hansen, Eskilshøj 7 
Næstformand:   Jes Kristensen, Færkeroddevej 3 
Kasserer:          Jørgen Skafte, Ulstedvej 53 
Sekretær:         John Bach Thygesen, Ulstedvej 52
Bestyrelsesmedlem:        Ejner Kold, Eskilshøj 4 
 
 
OBS. Næste års generalforsamling afholdes lørdag den 4. juni 2011. 
 

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.