Menu

Økonomiudvalgsmøde 10.08.2010 - Fur-punkter

  • Skrevet af 

Fursund Skole - etablering af Børnehus på Fur. Lejeaftale - Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender vedlagte forslag til lejeaftale mellem bestyrelsen for Fur Børnehus og Skive Kommune

Dagsorden 10-08-2010 (Økonomiudvalget)

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=meetings&CommeteeId=3

5.           FURSUND SKOLE -  ETABLERING AF BØRNEHUS PÅ FUR. LEJEAFTALE ÅBENT
Sagsnr. 779-2009-163503    Dok.nr. 779-2010-211755                       Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen            
 
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
 
 
INDSTILLING
Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender vedlagte forslag til lejeaftale mellem bestyrelsen for Fur Børnehus og Skive Kommune.
 
SAGSFREMSTILLING
Skive Byråd vedtog den 22. juni 2010 at adskille SFO- og børnehavedelen i USFO’en på Fur således, at der fremadrettet vil være en SFO-del på Fur, mens det kommunale børnehavetilbud vil blive i Selde Børnehave.
 
Den 14. juni 2010 modtog Børne- og Familieforvaltningen en ansøgning fra Bestyrelsen for Fur Børnehus, der anmoder om godkendelse som privat daginstitution, herunder anmoder om at leje sig ind i den nuværende børnehaves lokaler på Madsbadvej 17 på Fur.
 
Med udgangspunkt i Byrådets beslutning og anmodningen fra bestyrelsen for Fur Børnehus, er der derfor udarbejdet forslag til lejeaftale mellem bestyrelsen for Fur Børnehus og Skive Kommune.
 
Lejen fastsættes til 450,- kr. pr. m2. El, vand og varme afregnes separat. Lejemålet indbefatter 31 garderober. Det øvrige inventar prisfastsættes til 5000,- kr.
 
 
JURA (herunder lovgrundlag)
 
 
ØKONOMI
Det bevillingsmæssige forhold tages op i forbindelse med forventet regnskab pr. 31.10 2010.
 
BILAG

779-2010-211673
Lejeaftale mellem Bestyrelsen for Fur Børnehus og Skive Kommune


Kopi af lejeaftale:

779-2010-211673
Bestyrelsen for Fur Børnehus
                               Og
Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive
Har indgået følgende kontrakt om leje af lokaler på Fursund Skole i den tidligere USFO’s lokaler,
Madsbadvej 17 på Fur.
                                        

§ 1
Lejekontrakten er gældende fra 1.oktober 2010.
                                         

§ 2
Det lejede areal udgør det tidligere børnehus opgjort til 148 m2.
Endvidere stilles 31 garderober samt fornødne udendørs legeområde, herunder afgrænset område til vuggestuebørn, og parkeringsarealer til rådighed..
                                         

§ 3
Den udvendige vedligeholdelse af lokalerne og skatter, afgifter og bygningsbrandforsikring påhviler udlejer.
Lejer betaler den indvendige vedligeholdelse samt udgifter til el, vand og varme efter forbrug. Lejer må ikke igangsætte ombygninger eller ændre på bygningens tekniske anlæg, førend teknisk forvaltning har givet skriftligt samtykke hertil.
Lejer sørger for og betaler for vedligeholdelse af udvendige legeredskaber.
                                        

§ 4
Den årlige leje udgør 450 kr/m2, i alt kr. 66.600 kr., der årligt reguleres med den prisfremskrivning, som KL udmelder for fast ejendom. Lejen reguleres første gang pr 1.1.2011. Lejen forfalder til betaling den 1. i hver måned og skal betales til én af Skive Kommune anvist konto.
                                         

§ 5
Lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side i 5 år efter lejekontraktens indgåelse. Herefter kan udlejer opsige lejemålet med 6 måneders varsel. Lejer kan anmode om genforhandling af lejekontrakten førend 1.10.2015.
Lejer kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel. Såfremt privatinstitutionen ophører med børnepasning for børn under skolealderen, kan lejemålet af begge parter altid opsiges med 3 måneders varsel.
Uanset uopsigelighedsperioden kan lejemålet opsiges ved misligholdelse af kontrakten. Ved misligholdelse forstås f.eks. manglende lejebetaling på trods af påkrav herom eller manglende overholdelse af myndighedskrav med hensyn til bygningens anvendelse.
                                      

§ 6
Når nærværende aftale ophæves, skal lokalerne afleveres i samme stand, hvori de er modtaget, bortset fra naturlig forringelse som følge af slid og ælde.
                                        

§ 7
Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede areal.

Den …….                                                              Den……………………
Udlejer                                                                   Lejer

Senest ændretMandag, 27 september 2010 11:36
Til toppen